Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia

Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadeniaRiaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia riadi a organizuje výchovno-vzdelávací proces v špeciálnych výchovných zariadeniach. Riadi individuálne reedukačné programy, formy a metódy výchovy a vzdelávania uplatňované v procese reedukácie. Riadi činnosť výchovných a diagnostických skupín. Rozhoduje o ochranných opatreniach. Zodpovedá za personálne, finančné a materiálno-technické zabezpečenie špeciálneho výchovného zariadenia. Efektívnym manažmentom dosahuje stanovené ciele. Spolupracuje s kuratelou, súdmi, zákonnými zástupcami dieťaťa a ďalšími rezortmi a organizáciami, ktoré sa podieľajú na resocializácii a ochrane dieťaťa. Riadi a organizuje individuálnu prácu a skupinovú prácu s rodičom dieťaťa alebo inou fyzickou osobou než rodičom, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a súrodencom dieťaťa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496787/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ diagnostického centra
SKRiaditeľ reedukačného centra
SKRiaditeľ liečebno-výchovného sanatória
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (získanie kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca)

Odpis registra trestov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345999
ESCO
229
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
moderné metódy a technológie vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá rozpočtu a financovania školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy koncipovania špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
škola hrou - socializácia hrou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Nové a netradičné prístupy vo výučbe a výchove s možnosťou využitia rôznych médií. Schopnosť aplikovať netradičné metódy a formy výučby a výchovy - resocializácie s využitím nových prostriedkov, techniky, technológie blízkej deťom a mládeži. Prostredníctvom ,,trendovej " modernej technológie, virtuálneho sveta ako bežnej súčasti života mladých ľudí pôsobiť na rozvoj ich vedomostí a zručností, ale hlavne schopnosť pochopiť normy spoločnosti a dosiahnuť v čo najkratšej dobe plnohodnotnú socializáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Viesť porady pedagogických i nepedagogických zamestnancov efektívne, koncepčne a operatívne. Využívať moderné informačné a komunikačné technológie. Klásť dôraz na schopnosti zamestnancov a viesť ich k pozitívnej motivácii. Zvládať kritické situácie a konflikty.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: hodnotenie výchovnej činnosti, hodnotenie zamestnanca na konci školského roku, vytváranie posudkov pre zamestnancov, pri ukončení adaptačného vzdelávania
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koncepčného a strategického riadenia výchovného zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské a občianske práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vlastníctve školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v riadení školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Špeciálne výchovné zariadenia sú zariadenia s nepretržitou prevádzkou. V mimoriadnych situáciách rieši potreby detí z pozície zákonného zástupcu napr. výchovné opatrenia, okamžitá zdravotná starostlivosť a pod. Všetky mimoriadne opatrenia rieši v súlade s podmienkami sociálnoprávnej ochrany detí , dodržiavaním práv detí a ich zákonných zástupcov.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výchovných programov zameraných na resocializáciu, zdravie a duševnú hygienu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Cieľom špeciálnych výchovných zariadení je resocializácia a spoločenská adaptácia detí a mládeže. Významné postavenie v pedagogickej dokumentácii zariadenia má výchovný plán, tvorený v súlade s etopédiou ako vedou, potrebami duševného zdravia a zároveň komplexnej rehabilitácie deti a mládeže, ktoré sú umiestnené v špeciálno-výchovných zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupracovať s orgánmi ako sú súdy, polícia, kuratela, lekár - neoddeliteľná súčasť resocializácie v špeciálnom výchovnom zariadení
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie moderných informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov, prijímanie opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Všeobecne možno Systémy riadenia vzdelávania (Learning Management Systems – LMS) charakterizovať ako softvérový produkt, ktorý ponúka automatickú podporu výučbového procesu. Takýto systém v sebe spravidla integruje:  nástroj na tvorbu elektronických kurzov;  nástroje na vytvorenie tzv. virtuálnej triedy (účastníci štúdia pripojení prostredníctvom internetu z rôznych, ľubovoľne vzdialených miest sa „stretávajú“ v danom čase vo fiktívnej triede);  nástroje na riadenie štúdia;  transfer študijných materiálov k študentovi;  zabezpečenie spätnej väzby medzi študentom a vyučujúcim;  záznam a archivácia študijných aktivít a študijných výsledkov;  poskytovanie súhrnných informácií o kurzoch;  generovanie diplomov, certifikátov, potvrdení;  nástroj na umožnenie štúdia bez pripojenia na sieť (tzv. off-line štúdium). Používateľov systémov riadenia vzdelávania možno rozdeliť do dvoch samostatných kategórií:  Študenti ako koncoví používatelia, pre ktorých je vzdelávací obsah určený. Sú to príjemcovia školenia a vstupujú do systému, aby si mohli prezerať učebné materiály a zúčastňovať sa na prácach a hodnoteniach kurzu, a to všetko pri sledovaní vlastného pokroku.  Správcovia zodpovední za správu systému, ktorá zahŕňa niekoľko úloh od vytvorenia kurzu, po priradenie študenta, až po monitorovanie pokroku študenta.
Charakteristika:
Titulný obrázok Hranie hier vo vzdelávaní má dlhodobú tradíciu. Vychádza z praktických skúseností, že žiaci sa ľahšie a lepšie učia, keď je učenie spojené so zábavou, zážitkami. Učenie hrou odporúčal už J. A. Komenský. Umožňuje žiakovi používať rôzne časti hry ako formu učenia sa. Hry vo vzdelávaní pomáhajú vytvoriť pozitívnu atmosféru, motivujú učiť sa a participovať na učení. Hry môžu vytvoriť tiež pozitívne spomienky a skúsenosť z učenia sa. Dôležitým aspektom hier vo vzdelávaní je inklúzia. Hry vytvárajú priestor na zapojenie sa do hry a tým aj do aktivity učenia sa, aj menej aktívnych žiakov. Dôležitá je tiež rola, ktorú ten ktorý žiak v hre zastáva, čo dáva možnosť individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Použitie hier vo vzdelávaní podporuje aj kritické myslenie, keďže počas hry sú žiaci vystavení rozhodovaniu čo v danom kroku robiť. Hry podporujú aj tímovú spoluprácu, pretože si to často vyžaduje pokračovanie hry. Hry môžu navrhovať učitelia, ale aj špecialisti tak, aby boli vybalancované akademické aspekty so stratégiami, pravidlami a sociálnymi aspektami hrania hry. Do úvahy sa berie aj typ hry, či je to stolová hra, hra z reálneho života alebo elektronická hra. Hranie hier možno použiť ako pri formálnom, tak neformálnom vzdelávaní. Záujem o hry je invariantný od veku, čo možno využiť pri neformálnom, či celoživotnom vzdelávaní. Hranie hier si nevyžaduje špeciálne gramotnosti, až na elektronické hry, ktoré si vyžadujú digitálnu gramotnosť, ale na druhej strane sú elektronické hry motivujúce na získanie potrebnej úrovne digitálnej gramotnosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Hybridné vzdelávanie je kombináciou triednej a online výučby. Zvyčajne sa pridávajú online komponenty a aktivity, aby sa zvýšila angažovanosť a pohodlie študentov aj inštruktorov. Prevrátené učebne sú učebne, v ktorých si študenti prezerajú prednášky a prezentácie iného obsahu online, mimo vyučovacích hodín. Čas v triede sa využíva takmer výlučne na aplikačné aktivity, ako sú napríklad kvízy, skupinové práce, projekty, riešenie problémov, diskusie a debaty. Online obsah kurzu poskytuje príležitosť využiť čas v triede na aktívnejšie a spolupracujúce aplikačné aktivity a menej na prezentáciu obsahu: otázky a odpovede, diskusie, debaty, skupinové projekty, kontroly prípadov atď. Tento spôsob výučby je vhodný pre veľké skupiny, vo vlastnom tempe, s nižšími nákladmi a s väčším efektom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Video vo vzdelávaní je efektívny nástroj najmä z dôvodu, že v súčasnosti deti a mladí ľudia trávia pomerne veľký čas používaním mobilných zariadení a internetu, prostredníctvom ktorého sledujú rôzne vlogy, youtube príspevky a videá, filmy alebo interaktívne hry. Kvalitné video vie byť atraktívnym a cenným zdrojom informácií. Videá vo vzdelávaní musia byť stručné, rozdelené do menších celkov v princípe, že za čo najkratší čas musí video podať čo najefektívnejší vzdelávací obsah. Video vo vzdelávaní je pre žiakov vhodnou pomôckou pri zachovaní zásady, že žiaci nebudú len pasívne prijímať obraz a zvuk, ale budú môcť s videom aktívne pracovať a bude slúžiť na vyučovacie účely. Za to zodpovedá konkrétny pedagóg, ktorý video zmysluplne využije pre vyučovanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia je komunikácia realizovaná prostriedkami IKT, ako je počítač, notebook, tablet, (smart)mobil a Internet. Vybavenosť vzdelávacích inštitúcií, digitálna gramotnosť aktérov vzdelávania učiteľov i žiakov, dáva všetky predpoklady jej využitia aj vo vzdelávaní a obohatiť jeho klasickú formu o inovatívne prvky digitálnej komunikácie. Digitálnu komunikáciu možno využiť nielen pri komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi žiakmi navzájom, nielen pri vzdelávacom procese, ale aj vo voľnom čase a obohatiť tak identitu aktérov vzdelávania. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje využite všetky formy digitálnej komunikácie. Z tých najčastejších je to text, ktorý sa používa ako email. Jeho výhoda je, že si vyžaduje iba základnú digitálnu gramotnosť. Komunikáciu možno obohatiť prílohami, ktorými môžu byť dokumenty rôznych formátov. Komunikácie sa môže zúčastniť viacero účastníkov. IKT umožňujú tiež komunikáciu online a možno ju obohatiť o video a sprístupnenie nových informačných zdrojov a prezentáciu dokumentov rôznych formátov. Vo vzdelávaní nachádzajú svoje uplatnenie aj sociálne médiá, kde sa komunikácia robí cez virtuálnu sieť a záujmové skupiny. Digitálna komunikácia nachádza veľmi dobré uplatnenie pri online vzdelávaní. Pri online vzdelávaní dochádza ku digitálnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom, ktorej cieľom poskytnúť znalosti z predmetnej oblasti vzdelávania na strane učiteľa a získať znalosti a zručnosti na strane žiaka. Informačné zdroje majú e-formu a sú sprístupniteľné ako učiteľovi, tak žiakovi. Prezentácia sa uskutočňuje digitálnou komunikáciou, obohatenou o video, sprístupnenie a prezentovanie externých informačných zdrojov. Dostupnosť je z ľubovoľného miesta s prístupom na Internet. Využiť možno všetky známe formy digitálnej komunikácie. Online vzdelávanie je podmienené digitálnou gramotnosťou a prístupom k technologickým prostriedkom, ako aj Internetu. Je použiteľné na všetky formy vzdelávania. Prístupom k aktuálnym informačným zdrojom, ich obohatenou prezentáciou, schopnosťou učiť sa, má mimoriadny význam pri celoživotnom vzdelávaní sa. Digitálna komunikácia a online vzdelávanie robia vzdelávanie dostupnejším, inkluzívnejším. S rozvojom technológií a využívaním prostriedkov umelej inteligencie ich význam a užitočnosť ešte narastie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod digitálnou bezpečnosťou rozumieme ochranu našej identity, dát, či iných artefaktov, ako aj našich IKT prostriedkov, infraštruktúry, systémov, sietí a informácií. Niekedy sa terminologicky možno stretnúť pre ochranu IKT prostriedkov, infraštruktúru, systémy, siete a informácie s názvom kyberbezpečnosť. Digitálna bezpečnosť sa stáva kľúčovým aspektom práce s modernými technológiami a práce s informáciami. Mimoriadne dôležitá je aj pre sektor vzdelávania. Ďaleko viac: sektor vzdelávania patrí medzi najohrozenejšie. Týka sa všetkých aktérov vzdelávania: učiteľov, žiakov i rodičov. Každý z nich je potenciálne ohrozený, každý z nich musí dbať o svoju digitálnu bezpečnosť. Učiteľ je zodpovedný nielen za svoju digitálnu bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť žiakov. Medzi najväčšie ohrozenia učiteľov patria: Phishing – využitie emočnej komunikácie, pri ktorej sa prezradia citlivé údaje ako heslo, číslo kreditky, ap., DDoS (Distributed Denial-of-Service) Distribuovane odmietnutie služby - keď viaceré systémy zaplavujú šírku pásma alebo zdroje lokálnych serverov, Porušenie ochrany údajov – neautorizovaný prístup k súkromným alebo citlivým informáciám, zákerný softvér – znefunkčnenie počítača a požiadavka „výkupného“ za obnovenie činnosti. Ako ochrana sa pre učiteľa odporúča: kryptovanie dát, dodržiavanie bezpečnostných opatrení školy, ochrana vlastných technológií pred fyzickým útokom, zálohovanie dát, dobrý manažment hesiel. Aj rodičia musia dbať o digitálnu bezpečnosť nielen svoju, ale aj ich detí. Deti treba chrániť pred zneužitím, či už emočným alebo finančným, pred sťahovaním škodlivého, zákerného softvéru, pred zneužitím identity, ale aj pred nebezpečím online hier. Mali by deti učiť používať heslá, chrániť identitu, súkromie, zabezpečiť bezpečné WIFI, komunikovať s deťmi o nebezpečiach. Digitálna bezpečnosť je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu, a to ako predmet, tak aj ako prostriedok. Dôležitá je každú formu i úroveň vzdelávania. Osobitnú pozornosť treba venovať digitálnej bezpečnosti pri neformálnom vzdelávaní, kde sa pracuje s externými technológiami a informačnými zdrojmi. Problematika bezpečnosti je nevyhnutná súčasť digitálnej gramotnosti. Jej význam i dopad na jednotlivca i spoločnosť s časom rastie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod infoetikou sa chápe používanie informácií a informačno komunikačných technológií, ktoré je etické, legálne a spoločenské. Vymedzuje teda rámec alebo požiadavky na manipuláciu s informáciami, ktoré sú etické, či morálne. Je prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou digitálnej gramotnosti. Infoetika je inherentne spojená so vzdelávaním, a to na všetkých jeho stupňoch i formách. Vo vzdelávaní musí byť predmetom, ale aj prostriedkom. Keďže s informáciami sa stretávajú deti už v materských školách až po najstaršiu generáciu, je nevyhnutné aby na každej úrovni poznali význam a hodnotu informácií. Pri práci s informáciami treba zdôrazniť nielen etické a morálne využívanie vlastných informácií, ale aj všetkých sprístupnených informácií. Poukázať treba aj na možné neetické použitie informácií, ktoré dávame na sprístupnenie. Treba tiež upozornoť na neetické predkladanie cudzích informácií ako vlastných, či dané informácie parafrázujeme, citujeme a v tomto kontexte prebrať aj problematiku plagiarizmu. Upozorniť treba aj na obrátenú stránku infoetiky, keď sa informácie vedome zneužívajú, alebo šíria nepravdivé informácie. Infoetika nie je „predmetová“, ale musí musí byť súčasťou všetkých aspektov vzdelávacieho procesu. Problematiku infoetiky treba vo vzdelávaní nielen vysvetlovať, ale ju aj dodržiavať a poukazovať na neetické používanie informácií. V tomto kontexte poukázať aj na problém kyberšikany. Osobitné miesto ma Infoetika pri online vzdelávaní, ktoré vytvára široký priestor pre neetickú prácu s informáciami. Do popredia tu vystupuje osobná zodpovednosť za etickú prácu s informáciami. Na infoetiku treba pamätať aj na sociálnych sieťach, a to ako sprístupňovaní informácií, tak pri komunikácii. V kontexte infoetiky sa možno stretnúť aj s pojmom etiketa, ktorá tiež určuje pravidlá správania sa v súlade s morálkou, ako aj s pojmom netiketa, určujúca pravidlá správania sa vo virtuálnom svete.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod e-knihou rozumieme digitálnu reprezentáciu knihy s celým radom špecifických vlastností. Predovšetkým je to čitateľnosť na technologických zariadeniach ako počítač, laptop, tablet, či mobilnomtelefóne, ale aj špeciálnom čítacom zariadení – čítačke. Takto má e-kniha v digitálnom svete možnosti rozšírenia bohatstva sprístupniteľných informačných zdrojov aj ich využívanie (napr. interaktivita, či audio-vizuálne prostriedky) pre používateľa. Uvedený pohľad na e-knihy si vyžaduje minimálnu digitálnu gramotnosť používateľa a e-knihu môžu využívať deti od útleho veku. Vlastnosti E-kníh, ako je ich dostupnosť, priestorová nenáročnosť, či cena, urobili e-knihy veľmi populárne. Súčasné technologické zariadenia ako čítačka, tablet, či mobil, umožňujú efektívne nielen prístup k tej ktorej e-knihe na ľubovoľnom mieste, ale aj využitie „hluchých“ časových úsekov. Osobitné miesto má využívanie e-kníh vo všetkých formách vzdelávania, a to súbežne s rozširovaním digitálnej gramotnosti. Klasické učebnice a študijné materiály sú nahradené e-knihou, čo dáva prijímateľovi vzdelávania, vyučujúcemu, poskytovateľovi, ale i samotnému vzdelávaniu nový rozmer. Prijímateľ vzdelávania dostáva do ruky e-knihu, svoju „vlastnú“ kópiu, ktorú môže používať s technologickými prostriedkami, ktoré má rád, nemusí ju osobitne nosiť a aj tak mu je dostupná všade, obsahuje tie najaktuálnejšie informácie, je obohatená o nové funkcionality – môže si robiť do nej poznámky, vyznačiť si vybrané časti, uviesť referencie na obohatenie, či vysvetlenie, využiť rýchle vyhľadávanie potrebných informácií – a je lacnejšia ako tlačená forma. Vyučujúci dostáva do rúk nástroj, s bohatou funkcionalitou, obsah môže doplniť o referencie, ktoré si môže prijímateľ sprístupniť prostredníctvom daného technologického zariadenia, a doplniť a aktualizovať obsah učiva. Pre každého prijímateľa môže mať individuálny prístup, na zabezpečenie najvyššej efektivity osvojenia vedomostí alebo prispôsobenia formy podľa typu znevýhodnenia. Poskytovateľ dostáva nástroj, ktorým môže nielen obohatiť vzdelávanie, ale urobiť ho aj efektívnejším: znížiť náklady na nákup učebníc a študijných materiálov, skladovanie a aktualizáciu informácií. Vzdelávanie môže byť dostupnejšie, inkluzívnejšie a zábavnejšie. Z funkcionality e-kníh vyplýva aj ich významné postavenie pri vzdelávaní na diaľku, alebo online vzdelávaní, pri samoštúdiu. Možnosť sprístupnenia ďalších informačných zdrojov, ich uchovávanie a manipulovanie s nimi, dáva všetky predpoklady udržovať si svoje vedomosti na potrebnej, aktuálnej úrovni. Sem možno tiež zahrnúť aj organizovanie vzdelávacích kurzov so špecifickými požiadavkami na informačné zdroje.
Charakteristika:
Titulný obrázok Mobilné vzdelávanie predstavuje vzdelávacie procesy realizované pomocou prenosných technických zariadení, ktoré sú podporované bezdrôtovými sieťami. Umožnenie vzájomnej komunikácie všetkých zúčastnených, neobmedzený a flexibilný prístup k vzdelávacím obsahom je ich výhodou. V súčasnosti najčastejšie používané mobilné zariadenia predstavujú notebooky, tablety a smartfóny, ktoré sa v dnešnej dobe nevyužívajú len vo voľnom čase v rámci oddychu a zábavy, ale aj ako súčasť vzdelávania a vyučovania. Metóda učenia pomocou mobilných zariadení získava stále viac na význame – aj z dôvodov spravidla rýchleho a cenovo výhodného internetového pripojenia. Žiaci a študenti majú možnosť pristupovať k svojim dátam prakticky neustále a odvšadiaľ pomocou svojich mobilných zariadení môžu svoje dáta meniť, archivovať ich a využívať. Pozitívne stránky mobilného vzdelávania robia samotné vzdelávanie atraktívnejším nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Za podstatnú výhodu mobilného vzdelávania sa považuje priestorová a časová flexibilita prejavujúca sa v možnostiach venovať sa vzdelávaniu vzhľadom na osobnostné potenciality, individuálne priestorové a časové možnosti učiteľa i žiaka. Veľkou výhodou mobilných technológií je, že podporujú kreativitu a rozvíjajú vizuálne a komunikačné schopnosti žiaka. Vďaka nim sa vyskytujú nové ciele výučby ktorých skôr nebolo možné dosiahnuť klasickými metódami. Tento spôsob podporuje inštruktívne odovzdávanie hotových poznatkov, spoluprácu, samostatnosť, iniciatívnosť, kritické myslenie, tvorivosť, komunikáciu alebo empatiu, ktoré sú vo vzdelávaní na prvom mieste.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.