Vodič trolejbusu

Vodič trolejbusuVodič trolejbusu samostatne vedie/riadi a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo/trolejbus, pohybujúce sa v cestnej premávke na trolejbusovej dráhe na účely prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov vo verejnej osobnej doprave.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496784/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič dráhového vozidla/trolejbusu
SKVodič mestskej hromadnej dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
G ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
352
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Preukaz na vedenie dráhových vozidiel podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 25)
Preukaz na vedenie hnacieho dráhového vozidla trolejbusovej dráhy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 4)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8331
SK ISCO-08
8331002
ESCO
2823
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8331002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti, bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení, osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom.
Perspektíva: Aktuálna
3
vozidlá s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zásady obsluhy nového typu vozidla (dopravného prostriedku) s vodíkovým prípadne elektrickým pohonom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
3
spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosť kontroly cestujúcich vyplýva vodičom z § 12 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnej prevádzky trolejbusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby elektrického hnacieho vozidla na trolejbusovej dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane podmienok prepravy zvierat, bicyklov, kočíkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
automatizovaný systém kontroly nad dopravnými prostriedkami pri ich výkone na dopravnej ceste zo strany vodiča, resp. bez neho
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
metódy zavádzania prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
3
spôsoby nastavenia a využitia diaľkového dohľadu a riadenia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aj pri úraze elektrickým prúdom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch na vedenie dráhových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola cestovných dokladov cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie vedomostí z konštrukcie vozidiel pri identifikácii porúch počas prevádzkovania vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti trolejbusov pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola funkčnej spôsobilosti bŕzd, zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke trolejbusov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch podľa platného cestovného poriadku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb cestujúcim formou elektronických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
3
predaj cestovného podľa platných taríf
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z trolejbusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie určených činností na elektrických zariadeniach v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Obsluha nového typu vozidla (dopravného prostriedku) s vodíkovým prípadne elektrickým pohonom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy
3
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie 5G sietí pri automatickom riadení dopravy na mestskej dráhe. Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
vedenie trolejbusov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné a klimatické podmienky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha palubného počítača trolejbusu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posun a pristavovanie dráhových vozidiel na opravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
skúšobné jazdy v mestskej premávke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zvládnutie krízových a mimoriadnych stavov z pohľadu bezpečnosti cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.