Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Stavebný klampiar

Stavebný klampiarStavebný klampiar vykonáva stavebné klampiarske práce, zhotovuje, montuje a opravuje klampiarske výrobky. Orientuje sa v problematike skladby strešných a fasádnych konštrukcií a posudzuje vhodnosť navrhovaného materiálu na skladbu týchto konštrukcií. Ovláda postupy výroby a montáže klampiarskych prvkov pre vzduchotechnické zariadenia a opláštenie izolácií potrubí. Navrhuje a vyrába úžitkové a umelecké klampiarske výrobky. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí pracovné postupy na prípravné klampiarske práce. Dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, protipožiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Klampiari sa uplatňujú v stavebných organizáciách – pri zhotovovaní klampiarskych výrobkov a ich montáži na stavbách, v službách – pri realizácii bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako aj v remeselnej výr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
496776/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKlampiar pre stavebnú výrobu
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7213
SK ISCO-08
7213001
ESCO
2188
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7213001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klampiarska technológia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby ozdobných klampiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborné výkresy, technické náčrty. Orientácia v softvérových nástrojoch pre technické kreslenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
pozemné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné typy pozemných stavieb. Základné vedomosti o práci s informačným modelom stavby, metódou BIM.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Skladby strešných plášťov plochých a šikmých striech.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Materiály na strešné konštrukcie s dôrazom na klampiarske konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné krytiny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na ploché a šikmé strechy, vrátane doplnkového sortimentu, ich materiály, tvary, spôsoby povrchovej úpravy, použitia, montáže a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tesárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základný prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pokrývačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základný prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na zhotovovanie a montáž klampiarskych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Súvisiace s klampiarskymi konštrukciami.
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na klampiarske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základná úroveň pri práci s BIM (Building Information Modeling).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania s odpadmi vzniknutými pri klampiarskych prácach, bezodpadové technológie, digitálna evidencia odpadov, optimalizácia tvorby odpadu v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy po roku 2021.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na klampiarske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
3
tepelné izolácie potrubí, nádrží a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane prípravy izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy klampiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. natieraním a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba, montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie klampiarskych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na klampiarske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri klampiarskych prácach, spracovanie odpadov, recyklácia, zhodnotenie odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.