Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôckyFarmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a poskytovaním lekárenskej starostlivosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496774/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
N
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní technik pre zdravotnícke pomôcky: diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 36 ods. 2)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia v trvaní 1 roka , podľa Minimálneho štandardu pre špecializovaný študijný program v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky uvedeného vo Výnose MZ SR zo 17. septembra 2010č. 12422/20101 - OL
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213006
ESCO
1409
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3213006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: komunikácia s klientmi a s dodávateľskými firmami
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku nemocničných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok; legislatíva súvisiaca s predpisovaním a vydávaním zdravotníckych pomôcok - štruktúru lekárskeho poukazu
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy zdravotníckej etiky
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá skladovania jednotlivých zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podmienky uchovávania zdravotníckych pomôcok - teplota, vlhkosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s databázou zdravotníckych pomôcok pri ich objednávaní a príjme na sklad
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy rozdelenia zdravotníckych pomôcok a ich špecifikácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základný sortiment certifikovaných zdravotníckych pomôcok, ich členenie, vlastnosti, určenie a spôsob používania
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy poskytovania odborných informácií pri výdaji zdravotníckych pomôcok, o manipulácii so zdravotníckymi pomôckami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká technológie prípravy vybraných zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika v lekárenstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ekonomická stránka výdaja zdravotníckych pomôcok -finančné limity zdravotných poisťovní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lekárenstve a pri výdaji zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola pomôcok vo výdajni zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontrola expirácií zdravotníckych pomôcok v sklade, postup pri likvidácii preexpirovaných zdravotníckych pomôcok
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborných informácií klientom pri výdaji zdravotníckych pomôcok a o manipulácii s nimi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri objednávaní zdravotníckych pomôcok a pri ich preberaní do skladu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s lekárskym poukazom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spolupráca pri príprave zdravotníckych pomôcok pre pacienta na základe lekárskeho poukazu
Perspektíva: Aktuálna
4
výdaj a správna manipulácia so zdravotníckymi pomôckami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou a databázovým programom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.