Opatrovateľ detí v zariadeniach

Opatrovateľ detí v zariadeniachOpatrovateľ detí v zariadení poskytuje starostlivosť deťom do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide dieťa / detí s nepriaznivým zdravotným stavom v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti, alebo v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496763/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 84 ods. 9 písm. b a c)
Poznámka: Absolvovanie 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom sa požaduje (v zmysle § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) od opatrovateľa detí, ktorý má ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa (napr. gymnázium).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5311
SK ISCO-08
5311001
ESCO
2043
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
5311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedagogika zameraná na rozvoj a výchovu dieťaťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Metódy a formy výchovnej činnosti a ich uplatňovanie s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, hra ako nástroj rozvoja osobnosti, rozvoj schopností dieťaťa, motorika dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické, psychologické a sociologické aspekty vývinu detí a mládeže
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie dieťaťa, vývojové etapy a socializácia detí; rozvoj hrubej a jemnej motoriky; detská psychopatológia, pedagogicko-psychologické hľadiská.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícke a hygienické požiadavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov; zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa; prevádzkové a hygienické požiadavky na prácu s deťmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
úlohy a práca opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úlohy a práca opatrovateľa detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; v domácnosti rodiča dieťaťa, v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí; v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
mravné hodnoty a etika opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám; dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľa detí; vhodný odev opatrovateľa ako vzor pre dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hygiena dieťaťa; stravovanie a dodržiavanie pitného režimu dieťaťa; vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva dieťaťa; obliekanie a vyzliekanie dieťaťa; mobilita a motorika dieťaťa; dodržiavanie liečebného režimu dieťaťa; úkony starostlivosti o domácnosť, v ktorej žije dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti - Dohovor o právach dieťaťa; Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím; zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote opatrovateľky/opatrovateľa detí; Základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); Sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať potenciálne porušovanie práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie základných sebaobslužných a hygienických návykov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pestovanie hygienických návykov detí.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
utváranie morálnych hodnôt u dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie primeraných metód a foriem výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad prevencie úrazov a bezpečnosti detí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti, starostlivosť o deti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Správna manipulácia s dieťaťom, kúpanie dieťaťa, masáž dieťaťa, ošetrovanie pokožky, prebaľovanie, obliekanie, zavinovanie, kŕmenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nácviku denných činností
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Nácvik aktivít denných činností u dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.