Špecialista samosprávy pre sociálne služby

Špecialista samosprávy pre sociálne službyŠpecialista samosprávy pre sociálne služby je samostatný odborný pracovník, ktorý disponuje znalosťami systému sociálnych služieb a špecifík jednotlivých typov sociálnych služieb, disponuje znalosťami z oblasti sociálnej práce a sociálnych procesov, sociálnej prevencie aj intervencie. V rámci sprostredkovania sociálnych služieb erudovane aplikuje metódy a techniky sociálnej práce. Špecialista samosprávy pre sociálne služby pri zabezpečovaní sociálnych služieb pre obyvateľov danej obce alebo mesta spolupracuje najmä so zriaďovateľmi sociálnych služieb, samosprávnymi orgánmi, s vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnou poisťovňou. Vie sa orientovať v informačnom softvéri sociálnych služieb a v databáze sociálnych služieb. Koordinuje aktivity jednotlivcov, ktorí sa uchádzajú o poskytovanie sociálnych služieb....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496761/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKSociálny pracovník samosprávy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných činností sociálnej práce sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359022
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
3359022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Etapy transformácie sociálnej sféry v Slovenskej republike, aktuálna sociálna politika v legislatívnom zázemí Slovenskej republiky, systém sociálneho zabezpečenia (sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora).
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: znalosť obsahovej náplne informačných systémov verejnej správy
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti s dôrazom na načúvanie a empatický prístup ku klientom. Riešenia krízových situácií a konfliktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Teórie sociálnej práce, postavenie sociálnej práce v kontexte iných vedných odborov; sociálno-filozofické a etické základy sociálnej práce; sociologické základy sociálnej práce; psychologické základy sociálnej práce; právne základy sociálnej práce; ekonomické základy sociálnej práce a základné znalosti z odboru štatistiky, demografie, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce; sociálno-pedagogické a sociálno-andragogické základy sociálnej práce; politologické základy sociálnej práce a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické koncepty sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikovaná sociálna politika, teória a prax, objekty a subjekty sociálnej politiky, modely sociálnej politiky, nástroje sociálnej politiky, sociálna politika na medzinárodnej úrovni, typológie a funkcie sociálneho štátu, vplyv demografického vývoja na sociálnu politiku, typy rodinnej politiky a motivačné nástroje populačnej politiky; zdravotná politika v legislatívnom ukotvení (choroba, invalidita, pracovná neschopnosť, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia), riešenie chudoby v legislatíve (hmotná núdza, životné minimum); aktuálne trendy sociálnej politiky vo vzdelávaní (inteligenčný rast, potreba duálneho vzdelávania); politika zamestnanosti a politika trhu práce (aktívne a pasívne nástroje v riešení nezamestnanosti); komunálna sociálna politika; financovanie sociálnej politiky, mimovládny sektor a jeho funkcie v systéme sociálnej politiky; participácia a účasť v sociálnej politike (sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy).
Perspektíva: Aktuálna
7
supervízia v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Cieľ a zameranie supervízie v sociálnej práci, typy supervízie, formy supervízie, štruktúra supervízie, techniky používané pri supervízii.
Perspektíva: Aktuálna
7
inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úvod do problematiky inklúzie, ľudsko-právny prístup, medzinárodné právne akty a právne akty záväzné pre našu republiku v oblasti inklúzie; individuálne plánovanie, budovanie podporných sietí, sieťovanie a multidisciplinárna spolupráca; princípy zmocňovania; možnosti sociálneho pracovníka pri tvorení inkluzívneho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hlavné prístupy v sociálnej práci; životná situácia a sociálne fungovanie; základné princípy sociálnej práce; metódy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou; metódy používané vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach – analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, ďalej diagnostické metódy, metódy hodnotenia a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: znalosť informačného systému, orientovanie sa v databáze poskytovateľov sociálnych služieb
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb
Budovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb (IS SocS)
7
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť sociálnych služieb, náplň jednotlivých typov sociálnych služieb, zákona o sociálnych službách.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalita sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cieľové skupiny žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: cieľové skupiny potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb, špecifiká jednotlivých druhov cieľových skupín - zdravotne ťažko postihnutí, ľudia s psychiatrickými diagnózami, seniori, opustení alebo osamelí ľudia, ľudia v núdzi - bez domova, týrané ženy, osamelé matky s deťmi
Perspektíva: Aktuálna
7
profesijná etika v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etické princípy sociálnej práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
pomoc v hmotnej núdzi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych predpisov a ich zmien týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb v SR
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: znalosť legislatívy a nariadení vlády súvisiacej s oblasťou poskytovania sociálnych služieb
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pre výkon sprostredkovania sociálnych služieb je odborný pracovník povinný ovládať informačný systém sociálnych služieb, musí sa vedieť orientovať v jednotlivých druhoch sociálnych služieb, musí vedieť vyhľadávať dostupnosť vybraných sociálnych služieb
Perspektíva: Budúca
7
aplikovanie ustanovení zákona o sociálnych službách v oblasti sprostredkovania sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: znalosť jednotlivých druhov sociálnych služieb, ich obsahová náplň, znalosť procesu prijímania klientov
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia vlastného profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne diagnostikovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie sociálnej dokumentácie klientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázou poskytovateľov sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: orientácia v jednotlivých druhoch sociálnych služieb uvedených v databáze poskytovateľov
Perspektíva: Budúca
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho poradenstva a podpory zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podpornej siete klienta, sieťovanie a koordinovanie činnosti multidisciplinárneho tímu odborníkov a podpornej siete klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie etických princípov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie sociálnej prevencie, vrátane depistážnej činnosti, zameranej na cielené a včasné vyhľadávanie jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Zavedenie jednotného Informačného systému opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately má byť prostriedkom na efektívnu komunikáciu medzi subjektami sociálnej pomoci v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej „opatrenia SPODaSK“), t. j. medzi MPSVR, VÚC, obcami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, centrami pre deti a rodinu a akreditovanými subjektmi, s dopadom na ich kvalitnejší výkon. V súčasnosti len orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny využívajú osobitný interný informačný systém evidencie sociálnoprávnej ochrany. Informačný systém by mal viesť evidencie o deťoch a rodinách, u ktorých sa vykonávajú opatrenia SPODaSK (rozhodnutia o uložení opatrení, vykonávateľ opatrenia, údaje o dieťati a rodine, sanácia rodinného prostredia, terénna sociálna práca, metódy a techniky práce, vyhodnotenie opatrení, následné preventívne opatrenia ap.). Súčasná realizácia opatrení SPODaSK v rodine nie je efektívna pre cyklické a oneskorené komunikovanie zainteresovaných orgánov a organizácií o pôsobení v rodine dieťaťa. S objektom pomoci pracuje viacej subjektov v jednom čase, vzájomné informovanie o pôsobení v rodine prebieha až pri fyzickom vyhodnotení opatrení, spravidla v štvrťročnom alebo polročnom intervale. Jednotný Informačný systém opatrení SPODaSK umožní vkladanie a využívanie aktuálnych informácií a postupov s dostupnosťou pre všetkých v aktuálnom čase. Umožní elektronickú komunikáciu s ďalšími inštitúciami a orgánmi (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, školami, centrami pedagogickopsychologických poradní ap.).
Charakteristika:
Zákonom č. 280/2019 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v časti aplikácie ustanovení o zavedení Informačného systému sociálnych služieb, pre systémy evidencie, vedenie dokumentácie a reporting dát pre štatistické spracovanie. Informačný systém má umožniť registráciu dát verejných (registre poskytovateľov sociálnych služieb, poskytovanie finančných príspevkov MPSVR, VÚC, obcami, komunitné plány sociálnych služieb, koncepcie rozvoja sociálnych služieb, akreditácií na vykonávanie odborných činností, akreditácií vzdelávacích programov, register hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb ap.) a v neverejnej časti informácie o prijímateľoch sociálnych služieb a zamestnancoch, úhradách za prijímateľov, žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, fyzických osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb, evidenciu registra obmedzení ap.). Informačný systém bude určený na okamžité využitie a zhodnotenie elektronickej komunikácie medzi MPSVR SR, VÚC, obcami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Využívanie informačného systému v sociálnych službách je základným predpokladom pre efektívne fungovanie sociálnych služieb, ich plánovanie, poskytovanie vzájomných informácií medzi zainteresovanými subjektmi, získavanie štatistických údajov, sprostredkovanie jednotných informácií verejnosti. Je nástrojom pre následné rozšírenie elektronizácie sociálnych služieb do každej oblasti aplikácie.
Charakteristika:
V súčasnosti poskytovatelia sociálnych služieb využívajú pre vlastné evidencie rôzne alebo aj žiadne informačné systémy. Tieto nie sú jednotné, nie sú prepojené na vonkajšie výstupy a následnú elektronickú komunikáciu. Podrobná evidencia údajov o poskytovaní sociálnej služby by mala uľahčiť odborné a obslužné činnosti, dielčie evidencie organizácií, mala by byť tiež prepojená s jednotným Informačným systémom sociálnych služieb, slúžiť na elektronickú komunikácia a reporting s VÚC, obcami, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ap.. Informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb by mal umožniť štandardizovaný report do Informačného systému sociálnych služieb tak, aby nepracovali poskytovatelia sociálnych služieb vo viacerých systémoch. Informačný systém by mal umožniť evidenciu a štatistické využitie najmä nasledovných údajov: osobné, sociálne a zdravotné údaje o prijímateľoch sociálnej služby, informácie o zmluvných podmienkach poskytovania sociálnych služieb, odborných činnostiach, ošetrovaní (opatrovaní, realizovaní testov a ich výsledky), údaje o príjmoch a majetku prijímateľov sociálnej služby, výpočet a evidencia úhrad, určenie platiteľov úhrad, ukončení pobytu, údaje týkajúce sa odchodu zo zariadenia, resp. úmrtia, evidenciu manipulácie s finančnými prostriedkami prijímateľov, plány sociálnej rehabilitácie, individuálne plány, upozornenia na blížiace sa termíny rôznych udalostí a úloh; evidenciu nákupov,; prevádzkové evidencie (rozpočet, stravovacia prevádzka ap.).
Charakteristika:
Anonymita, diskrétnosť, dostupnosť sú základné požiadavky pri práci s klientom. Uplynulé obdobie a tiež súčasné obdobie boja s pandémiou preukázalo potrebu poskytovania pomoci v nepriaznivej situácii okrem prezenčnej formy aj online formou. Rozširovaním internetových liniek pomoci, online poradenskými službami v krízových situáciách (sociálnym poradenstvom, psychologickým, právnym poradenstvom, konzultáciami, terapiami ap.; pre obohatenie a sprístupnenie terapeutického procesu s niektorými klientami napríklad uplatnenie expozičnej terapie virtuálnou realitou.) sa stáva pomoc dostupnejšia, občan nie je odkázaný len na lokálne zdroje a možnosti, môže sa rozhodnúť pre výber pomoci v jeho nepriaznivej životnej situácii.
Charakteristika:
Titulný obrázok Od mobilných zdravotníckych aplikácií a softvéru podporujúcich klinické rozhodnutia, ktoré lekári robia každý deň, až po umelú inteligenciu a strojové učenie, digitálne technológie sú hnacou silou revolúcie v zdravotnej starostlivosti. Digitálne zdravotnícke nástroje majú obrovský potenciál zlepšiť našu schopnosť presne diagnostikovať a liečiť ochorenia, či výrazne zvýšiť efektivitu preventívnych programov. Tradičné poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozširujú o využívanie rôznych výpočtových platforiem, nástrojov na konektivitu, softvérov, aplikácií a rôznych senzorov. Tieto technológie umožňujú rozsiahlu škálu ich využívania, od zariadení z oblasti wellness až po aplikácie, ktoré sú certifikovanými zdravotníckymi pomôckami. Odborníci už dávno poznajú ohromujúcu kvalitu niektorých aplikácií na báze umelej inteligencie, ktoré pracujú s informáciami a dátami mnohonásobne prevyšujúcimi kapacitu ľudského mozgu. Mnohé sú schopné stanoviť diagnózu častokrát rovnako presne ako vysoko erudovaný špecialista, nepodliehajú však zlyhaniu z únavy pri nadmernej záťaži. Akceptácia klinického názoru aplikácie s umelou inteligenciou so sebou nesie množstvo otvorených etických otázok o zodpovednosti za následky súvisiaceho rozhodnutia, napriek tomu dnes nie sme ďaleko od čias, kedy napríklad popis RTG snímkov realizuje aplikácia samostatne bez požiadavky na validáciu lekárom. Preto sa už v blízkej dobe budeme musieť zaoberať legislatívnymi pravidlami pre využívanie digitálnych technológií v zdravotníctve, vrátane pravidiel pre ich certifikáciu a bezpečnosť. Pripraviť sa na túto éru budú musieť nielen zdravotníci ale aj pacienti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.