Posudkový sociálny pracovník

Posudkový sociálny pracovníkPosudkový sociálny pracovník je samostatný odborný pracovník, ktorý vykonáva špecializované odborné činnosti v špecializovanom odbore sociálnej práce, ktorým je sociálna posudková činnosť. Posudkový sociálny pracovník vykonáva sociálnu posudkovú činnosť a poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre fyzické osoby na účely vybraných druhov sociálnych služieb. Posudkový sociálny pracovník je pripravený na tímovú prácu a sieťovanie na komunálnej úrovni....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496733/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Sociálnu posudkovú činnosť pre účely sociálnych služieb je možné vykonávať aj na základe povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka v zmysle § 50, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o úspešnom absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu „Sociálna posudková činnosť“ podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na výkon samostatnej praxe sa vyžaduje 3 ročná prax v oblasti sociálnej práce.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci § 7 ods. 2 písm. b sa pri povolení na výkon samostatnej praxe vyžaduje 3 ročná prax „žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky“.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635009
ESCO
1022
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informačné systémy verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a praktické východiská všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
základné východiská v oblasti ľudských práv a slobôd fyzických osôb so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rodinné a širšie sociálne prostredie fyzických osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuálna právna úprava a organizačné formy zabezpečenia sociálnej posudkovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálne predpoklady fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a praktické východiská kontrolnej činnosti v oblasti sociálnej posudkovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a praktické východiská sociálnej posudkovej činnosti v kontexte podpory sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právneho rámca kompenzačnej pomoci a sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výber optimálnej kombinácie podporných nástrojov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly s cieľom posúdenia individuálnych potrieb, schopností, sociálneho znevýhodnenia, rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzickej osoby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie výsledkov kontroly na účely optimalizácie podpory
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podporných kapacít rodiny a podporného kruhu fyzickej osoby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb, schopností, sociálneho znevýhodnenia fyzickej osoby a jej rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia dilem a paradoxov vlastnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb a schopností znevýhodnenia fyzickej osoby vo fyzickom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sieťovanie na komunálnej úrovni
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie IS verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.