Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti

Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o detiRiadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti je zodpovedný za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, alebo zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Riadi a kontroluje chod zariadenia, vytvára rozpočet na prevádzku zariadenia, hodnotí plnenie stanovených úloh. Vedie, motivuje, hodnotí zamestnancov zariadenia, zabezpečuje a podporuje ich vzdelávanie a ďalší rozvoj....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496724/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Poznámka: Právne predpisy – Zákon č. 552/2003 Z. z., Zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. regulujú kvalifikačné predpoklady a zaradenie riadiacich pracovníkov pri poskytovaní sociálnych služieb u verejných poskytovateľoch sociálnej služby a tieto časti právnych predpisov platia aj pre všetkých tých poskytovateľov, ktorí získavajú financie na financovanie sociálnych služieb z verejných zdrojov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
1341
SK ISCO-08
1341000
ESCO
220
SK NACE Rev. 2
Q88
CPA 2015
Q88
Príslušnosť k povolaniu
1341000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažérske štýly riadenia a vedenia; zásady vedenia pracovného tímu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie; komunikačný proces, zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby; stratégie riešenia konfliktov; psychohygiena; plánovanie a vyhodnocovanie osobnostného rozvoja zamestnancov; efektívne vedenie porád; osobnostný rozvoj manažéra.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy financovania organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke a hygienické požiadavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov, zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa - základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy a práca opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úlohy a práca opatrovateľa detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; v domácnosti rodiča dieťaťa, v domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí; v účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
mravné hodnoty a etika opatrovateľa detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady spoločenského správania a vedenia dieťaťa k mravným hodnotám; dodržiavanie etických princípov pri práci opatrovateľa detí; vhodný odev opatrovateľa ako vzor pre dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podmienky kvality sociálnych služieb a ich implementácia, manažment kvality v sociálnych službách a podporné mechanizmy manažmentu kvality v sociálnych službách.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumenty o právach dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti - Dohovor o právach dieťaťa; Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím; zákon č. 448/2008 Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, orientácia v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných vzťahoch, obchodnoprávnych vzťahoch a občianskoprávnych vzťahoch uplatniteľných v možnom profesijnom živote opatrovateľky/opatrovateľa detí; Základy rodinného práva (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); sociálnoprávne minimum, schopnosť rozpoznávať potenciálne porušovanie práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím a v tomto smere iniciovať príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborná terminológia v oblasti sociálnych služieb, s dôrazom na zariadenia starostlivosti o deti.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch súvisiacich so starostlivosťou o deti a s poskytovaním sociálnych služieb a ich uplatňovanie v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť motivovať a hodnotiť zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.