Psychoterapeut

PsychoterapeutPsychoterapeut je samostatný odborný pracovník, ktorý sa zaoberá liečbou psychických porúch a stavov, ktoré súvisia s prekonávaním životných kríz, s traumatizáciou, vonkajšími a vnútornými konfliktami a situáciami, ktoré prinášajú jedincovi stavy utrpenia a psychosomatického diskomfortu. Psychoterapeut vytvorením bezpečného a dôverného prostredia umožňuje pacientovi/klientovi, aby svoju pozornosť obrátil k vnútornému prežívaniu a pomohol k hlbšiemu sebapoznaniu a lepšiemu porozumeniu svojho správania sa. Metodologicky je psychoterapia postavená na interakcii medzi pacientom/klientom a psychoterapeutom (individuálna psychoterapia) alebo viacerými pacientmi/klientmi a psychoterapeutom/psychoterapeutmi (skupinová psychoterapia) na účely liečby psychických porúch a stavov utrpenia a psychosomatického diskomfortu, pričom metódy, ktoré jednotliví psychoterapeuti používajú, závisia od psychoterapeutického smeru (1. psychodynamický/analytický, 2. humanistický, 3. kognitívno-behaviorálny), v ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496722/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPsychotherapist
DEPsychotherapeut
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní lekár: psychoterapia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 3 ods. 3)

Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní psychológ: psychoterapia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56 ods. 3)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania psychoterapeut v zdravotníckom povolaní lekár sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore psychoterapia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).

Na výkon povolania psychoterapeut v zdravotníckom povolaní psychológ sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedenej v Prílohe č. 3 písm. P písm. a) a certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti podľa bodu 3 písm. b).

Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
ISCO-08
2634
SK ISCO-08
2634010
ESCO
1019
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2634010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autosupervízia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychopatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Psychopatológia (diagnostické systémy, klasifikácia psychických a psychosomatických porúch, Indikácie/kontraindikácie psychoterapie pri jednotlivých poruchách); Základy psychotraumatológie (koncept traumy, techniky konfrontácie s traumou); Terapeutický vzťah (vzťah a jeho úrovne, podmienky terapeutického procesu); Špecifiká individuálnej, párovej, rodinnej a skupinovej psychoterapie, spolupráca psychoterapeutov.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne a kulturologické otázky vo vzťahu k psychoterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Chápanie sociálnych otázok vo vzťahu ku psychoterapii. Možnosti chýb v psychoterapii; Typické chyby v úvodnom kontakte, v prebiehajúcej terapii, pri ukončovaní terapie; Kritéria úspešnosti alebo neúspešnosti v psychoterapii.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória zmeny v terapeutickom procese
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vstupné interview; Osobná, rodinná, pracovná anamnéza; Formovanie cieľov psychoterapie z pohľadu klienta a z pohľadu terapeuta; Terapeutický plán; Špecifické prejavy a ich spracovanie v priebehu psychoterapie; Ukončenie terapie; Hodnotenie efektu terapie.
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad psychoterapeutických systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prehistória psychoterapie; Vznik psychoanalýzy; Vznik dynamickej psychoterapie; Začiatky behaviorálnej psychoterapie; Humanistická psychoterapia a existencialistické smery; Kognitívne behaviorálna psychoterapia; Integratívna verzus eklektívna psychoterapia; Predmet psychoterapie z pohľadu rôznych škôl; Smery v psychoterapii.
Perspektíva: Aktuálna
7
supervízia v psychoterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifické teoretické vedomosti podľa vybraného psychoterapeutického smeru
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifické teoretické vedomosti zamerané na históriu daného psychoterapeutického smeru, na teóriu psychoterapeutického procesu, indikácie jednotlivých metód a na špecifické metódy využívané v konkrétnom psychoterapeutickom smere. Teória tvorby kazuistík.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória psychického vývinu človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vývinová psychológia človeka (vývinové štádiá, kognitívny vývin, emocionálny vývin, Interpersonálny vývin); Rané vývinové štádiá a koncept vzťahovej väzby; Biografická anamnéza; Konceptualizácia psychoterapeutického prípadu; Štruktúry osobnosti; Obranné mechanizmy.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evolúcia človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Teória psychického vývinu človeka (vývinové štádiá, kognitívny vývin, emocionálny vývin, Interpersonálny vývin); Rané vývinové štádiá a koncept vzťahovej väzby; Biografická anamnéza; Konceptualizácia psychoterapeutického prípadu; Štruktúry osobnosti; Obranné mechanizmy.
Perspektíva: Aktuálna
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti s dôrazom na načúvanie a empatický prístup ku klientom. Riešenia krízových situácií a konfliktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória intervencie a hodnotenie efektu psychoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Výskum v psychoterapii; Legislatíva SR ohľadom ďalšieho vzdelávania a certifikačných programov, význam supervízie vo výcviku a sústavnom vzdelávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu terapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej psychoterapeutickej intervencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie kazuistiky klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vypracovanie podrobnej kazuistiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie prípadu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie metód vybraného psychoterapeutického smeru
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyžívanie rôznych techník autosupervízie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Analýza nahrávok, videozáznamov, vlastných záznamov zachytávajúcich pocity, myšlienky, správanie, postupy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie vstupného rozhovoru
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie terapeutických skupín
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Práca so skupinovou dynamikou, rôzne štýly vedenia skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Terapeutické pomôcky
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.