Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive

Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výživeNutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. Aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov a zdravých ľudí. Sleduje vývoj poznatkov v dietetike, zapája sa do odbornej spolupráce na všetkých úrovniach prevencie a nutričnej terapie v rozsahu a obsahu získaného vzdelania....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496720/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive sa získava nadobudnutím a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo b) úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore asistent výživy. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2265
SK ISCO-08
2265002
ESCO
631
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2265002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícky manažment
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: technológia spracovania, skladovania, distribúcie, požiadavky na epidemiologickú bezpečnosť potravín
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia stravovacej prevádzky v zdravotníckom zariadení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné princípy organizácie stravovacej prevádzky a ošetrujúcej jednotky vo vzťahu k novým trendom vo výžive a organizácii zdravotníckych zariadení
Perspektíva: Aktuálna
6
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
Perspektíva: Aktuálna
6
bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bio-psycho-sociálne potreby chorých, rýchle a presné reagovanie na zmeny v zdravotnom stave a vysvetlenie vhodných opatrení v stravovaní zdravého a chorého človeka
Perspektíva: Aktuálna
6
civilizačné ochorenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príčiny vzniku civilizačných chorôb a ďalších ochorení, možnosti ich predchádzania správnou výživou na základe najnovších poznatkov medicínskej vedy
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach; základné a špecifické skupiny ochorení, príčiny ich vzniku a možnosti ovplyvnenia liečebných výsledkov správnym výberom potravín a vhodným technologickým spracovaním
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované diétne postupy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné a špeciálne diétne postupy
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výživové potreby a normy špecifických skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výživové potreby a normy pre deti, mládež, pracujúcich, dôchodcov, športovcov a pod
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zložky výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metabolizmus jednotlivých živín; význam mikronutrientov vo výžive (v prevencii a v liečbe); hodnotenie a výpočet energetickej a biologickej hodnoty potravín (možná náhrada/zamieňanie potravín); podstata trávenia a vstrebávania, poruchy resorbcie jednotlivých zložiek
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy edukácie a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri štandardných a špecifických činnostiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preventívna medicína, zdravotná výchova
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy; špeciálne hygienické normy pre stravovacie zariadenia, normy HACCP v stravovacích zariadeniach
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhnutie spôsobu správneho stravovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: navrhnutie spôsobu správneho stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu a motivovanie pacienta/klienta k zmene v stravovacích návykoch
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia optimálnych technologických postupov pri spracovaní potravín v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: využívanie optimálnych technologických postupov v príprave jednotlivých diétnych pokrmov pre zdravého a chorého človeka
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a ovládanie postupov pri štandardných a špecifických činnostiach v rámci liečebnej výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
účasť na výskume v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie optimálneho jedálneho lístka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zostavenie optimálneho jedálneho lístka pre pacienta/klienta s výpočtami energetickej a biologickej hodnoty
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia špeciálneho edukačného procesu v rôznych organizačných podmienkach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia vedeckých poznatkov z oblasti fyziologickej a liečebnej výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov kardio-pulmonálnej resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
používanie moderných technológií a prístrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
príprava diétnych pokrmov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príprava jednotlivých diétnych pokrmov pre zdravého a chorého človeka; organizácia práce kolektívu stravovacej prevádzky zdravotníckeho zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s monitorovacím systémom a počítačmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.