Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu

Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviuVerejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu sa zaoberá medicínskym odborom výchova k zdraviu, ktorý plní úlohy v oblasti podpory zdravia a výchovy k zdraviu. Jeho poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu. Vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť, zdravotno-výchovnú činnosť a spolupracovať s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496716/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVerejný zdravotník špecialista v podpore zdravia a výchove k zdraviu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní verejný zdravotník špecialista v podpore zdravia a výchove k zdraviu sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore verejné zdravotníctvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností štúdiom v špecializačnom odbore podpora zdravia.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore podpora zdravia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - výkon odborných pracovných činností pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore. Absolvovanie praxe je aj na vybraných pracoviskách zdravotníckych zariadení.
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
úlohy v zdravotno - výchovných aktivitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Budúca
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: spôsob získavania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Budúca
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
vzťahy medzi determinantami zdravia a zdravím populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekty Národného programu podpory zdravia, úlohy a ďalšie programy s celonárodnou pôsobnosťou
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príprava a koordinácia programov podpory zdravia zameraných na vybrané cieľové skupiny napr. seniorov, rómskych a iných znevýhodnených komunít, prevencia u zdravých ľudí - napríklad vo firme
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti manipulácie s pracovnými prostriedkami a technickým vybavením pracoviska
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy informovanosti verejnosti o zdravom spôsobe života
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prednášky, besedy, články, videofilmy, vzdelávanie prostredníctvom internetu a edičné materiály
Perspektíva: Aktuálna
7
ukazovatele zdravotného stavu, zdravotného uvedomenia populácie a rizikových faktorov zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: sledovanie uvedených ukazovateľov a faktorov
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo a zdravie pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia a vyhodnotenie programov, akčných plánov a úloh podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: plnenie úloh vyplývajúcich zo schválených národných a medzinárodných dokumentov a úloh na regionálnej úrovni
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zdravotníckej informatiky a štatistiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: štatistické spracovanie a vyhodnotenie: napr. fajčenie, telesná zdatnosť detí, cholesterol v populácii, výskyt ochorení v regióne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a identifikovanie aktuálnych potrieb populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu zdravia na základe zistených ukazovateľov, informácií a vedeckých podkladov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie prieskumov zdravotného stavu v populácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vrátanie kódovania a hodnotenia monitoringu
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultácie v poradni zdravia so zvláštnym zameraním na rizikové faktory v populácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ostatnými odbornými organizačnými útvarmi úradu verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spolupráca s oddeleniami/odbormi - hygiena výživy, detí a dorastu, životného prostredia a zdravia, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie výchovy ku zdraviu so zameraním na formy spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy, hromadnými oznamovacími prostriedkami a tretím sektorom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie úloh zdravotno-výchovných aktivít
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výchova k zdraviu a podpore zdravia detí, seniorov, zamestnancov, žien, znevýhodnených skupín (rómske skupiny, migranti a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie možnosti vyšetrení v poradni zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zisťovanie základných parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovanie hmotnosti, pohybovej aktivity, stresu a odvykania škodlivým návykom
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.