Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy

Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživyVerejný zdravotník špecialista v hygiene výživy plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva a monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie. Zaoberá sa metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Pri svojej práci využíva metódy a výsledky rôznych biologických a technických vied, ktoré súvisia s výživou. Vykonáva štátny zdravotný dozor a plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín. Rieši výživu ako súčasť medicínskeho odboru fyziológia človeka, v ktorom sa zaoberá základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, vzťahom medzi prostredím a človekom - ich vzájomnú podmienenosť. Zaoberá sa bezpečnosťou potravín a kozmetických výrobkov. Sleduje hygienickú a zdravotnú neškodnosť a biologickú hodnotu požívatín a zdravotnú neškodnosť materiálov a predmetov určených...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496714/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností verejného zdravotníka špecialistu v hygiene výživy sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. (2) Po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo sa odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností špecialistu hygiene výživy sa získava v špecializačnom odbore environmentálne zdravie.

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore environmentálne zdravie, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2). Počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - výkon odborných pracovných činností pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Budúca
7
mikrobiológia potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziologické metódy na sledovanie látkovej premeny v organizme
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: a na sledovanie vplyvu jednotlivých zložiek potravín a pokrmov a ich množstva na rôzne funkcie organizmu
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky v potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: metódy, technika odberu vzoriek a odberu biologického materiálu a jeho transportu
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne vyšetrovacie metódy, vrátane toxikologických metód pre sledovanie bezpečnosti kozmetických výrobkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: ovládanie senzorickej analýzy potravín
Perspektíva: Aktuálna
7
rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF)
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín, nebezpečných materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a rýchly výstražný systém nad kozmetickými výrobkami (RAPEX)
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne vyšetrovacie metódy na sledovanie bezpečnosti materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy posudkovej činnosti pri vydávaní rozhodnutí a záväzných stanovísk z hľadiska hygienických požiadaviek na potravinárske zariadenia a zariadenia spoločného stravovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: so zameraním na ich umiestnenie, členenie, technické vybavenie, prevádzkové podmienky
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne vyšetrovacie metódy pre sledovanie bezpečnosti potravín a pokrmov so zreteľom na ich skladbu a vlastnosti
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: napríklad metódy senzorické, fyzikálne, chemické, biochemické, mikroskopické, mikrobiologické, mykologické, helmintologické, sérologické
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: zber a spracovanie údajov z monitoringu výživného stavu vybraných skupín obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v odbore hygieny výživy
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienická problematika všetkých foriem spoločného stravovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
fyziológia výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiologicky rizikové potraviny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výživy v závislosti od základných fyziologických charakteristík a životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné fyziologické charakteristiky (vek, pohlavie, gravidita, laktácia a pod.) a životné podmienky (klimatické vplyvy, charakter zamestnania, pracovné a životné prostredie, spôsob života a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
7
význam antioxidantov v prevencii chronických civilizačných ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hodnotenia zdravotných rizík z potravín a pokrmov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: (chemických, mikrobiologických, toxikologických a podobne) a vytváranie kritérií bezpečnosti na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a prostriedky zdravotnej výchovy v odbore výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotný stav obyvateľstva z hľadiska ochorení so signifikantným vplyvom výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena materiálov a predmetov prichádzajúcich do priameho alebo nepriameho styku s potravinami a s pokrmami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vrátane obalov, materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudským telom, kde patria kozmetické výrobky
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravej výživy so zameraním na zmeny výživovo-dietetických systémov výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s cieľom dosiahnuť zníženie morbidity, mortality a predĺženie stredného priemerného veku obyvateľstva, s ohľadom na výskyt neinfekčných ochorení
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného a potravinového dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri špecializovaných úlohách verejného zdravotníctva a úlohách pri ohrození verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: dodržiavanie právnych predpisov v oblasti hygieny výživy, v oblasti zdravotníctva a správneho práva, napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 852/2004 o hygiene potravín, Potravinový kódex Slovenskej republiky, vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia), návrhy rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení, posudzuje stavebno–technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov, posudzovanie zásobovania pitnou vodou, odstraňovania odpadov z potravinárskych zariadení vrátane biologicky rozložiteľného odpadu kat. 3
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri práci verejného zdravotníka špecialistu v hygiene výživy je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia), zákon o potravinách , zákon o ochrane spotrebiteľa a je tu najmä európska legislatíva
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie návrhov opatrení proti nežiadúcim mikroorganizmom a škodcom v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie laboratórnych vyšetrovacích metód na sledovanie bezpečnosti potravín a pokrmov so zreteľom na ich skladbu a vlastnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie hygienickej bezchybnosti, zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: v prvovýrobe, vo výrobe výrobkov, pri skladovaní, doprave a predaji požívatín, vrátane obsahu cudzorodých látok
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie úrovne vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudková činnosť, príprava a spracovanie záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: návrhy rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení, posudzuje stavebno – technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov, posudzovanie zásobovania pitnou vodou, odstraňovania odpadov z potravinárskych zariadení, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu kat. 3
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie výskytu alimentárnych nákaz a otráv
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vypracovanie návrhov a opatrení na prevenciu ich výskytu
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie expertíznej činnosti pri posudzovaní zdravotnej bezchybnosti potravinárskych surovín, zdravotnej neškodnosti materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a kozmetických výrobkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nebezpečenstva a kontrola kritických kontrolných bodov systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania v rámci HACCP systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodické návštevy v zariadeniach patriacich do kompetencie odboru, ukladanie pokút, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, zákaz činnosti, zákaz prevádzky, zákaz hromadných podujatí, zákaz výkonu povolania
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v prostredí z hľadiska fyziológie výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF)
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín, nebezpečných materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému hodnotenia zdravotných rizík z potravín a pokrmov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie výchovnej a poradenskej činnosti so zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická, konzultačná a expertízna činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a inými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: SOI, orgány veterinárnej a potravinovej správy, samospráva, iné rezorty
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie hygienickej problematiky všetkých foriem spoločného stravovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: (vrátane nemocničného stravovania) so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu a zdravotnú bezpečnosť podávanej stravy
Perspektíva: Aktuálna
7
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovládanie odberu vzoriek a odberu biologického materiálu a jeho transport
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie laboratórnych vyšetrovacích metód na sledovanie bezpečnosti materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: a na sledovanie bezpečnosti kozmetických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie fyziologických metód na sledovanie látkovej premeny v organizme
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
zabezpečenie prípravy na odbornú spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.