Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii

Verejný zdravotník špecialista v epidemiológiiVerejný zdravotník špecialista v epidemiológii vykonáva špecializované odborné činnosti na úseku prenosných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení, ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii. Navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia, kontroluje ich účinnosť, podieľa sa na riešení a plnení programov a úloh ochrany zdravia. Zaoberá sa znižovaním chorobnosti, spomalením a zastavením šírenia nákaz, ochranou a upevňovaním zdravia, predĺžením života a jeho kvality jednotlivca a celej populácie. Analyzuje výskyt chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496712/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní verejný zdravotník špecialista v epidemiológii sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore verejné zdravotníctvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava štúdiom v špecializačných odboroch epidemiológia infekčných ochorení a epidemiológia neinfekčných ochorení.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania verejný zdravotník špecialista v epidemiológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení alebo epidemiológia neinfekčných ochorení, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - výkon odborných pracovných činností pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore. Absolvovanie praxe je aj na vybraných pracoviskách zdravotníckych zariadení.
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
úlohy v zdravotno - výchovných aktivitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v oblasti prevencie infekčných chorôb
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Budúca
7
právne predpisy v oblasti epidemiológie, v oblasti zdravotníctva a správneho práva a ich uplatnenie pri výskyte prenosných ochorení a vybraných chronických chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. Zákon o správnom konaní, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, Usmernenie HH SR – koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: spôsob získavania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Budúca
7
epidemiológia zoonóz
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: EPIS – analýzy výskytu infekčných ochorení, analýzy údajov, grafické výstupy, zasielanie údajov, spracovanie údajov pre dotazníkové štúdie, štatistické analýzy údajov pre epidemiologické štúdie, analýzy zdravotného stavu, vzťahov medzi zdravotným stavom a determinantmi
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia a hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiologické agensy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: charakteristiky, základy laboratórnej diagnostiky, prenos a šírenie, zásady dekontaminácie a dezinfekcie
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment pri výskyte mimoriadnej epidemiologickej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy prevencie, ochrany a podpory zdravia obyvateľstva v mimoriadnych situáciách, prenosné choroby rozsiahleho významu
Perspektíva: Aktuálna
7
systém rýchleho varovania a reakcií pri výskyte infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
nozokomiálne nákazy - princípy surveillance, metódy hodnotenia jej výsledkov, opatrenia a metódy ich hodnotenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chronických chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neinfekčná epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porovnanie, deskripcia, analýza, interpretácia výsledkov, návrh opatrení, vyhodnotenie efektívnosti opatrení, štatistické metódy – analýza výsledkov pozorovaní, možné príčinné vzťahy medzi výskytom sledovaných javov a vplyvom endogénnych a exogénnych faktorov
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiologický výskum
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov vnútorného a vonkajšieho prostredia, skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie, účinnosť protiepidemických opatrení
Perspektíva: Aktuálna
7
vakcinológia a imunizácia, vakcinologická imunológia, charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a formy hodnotenia efektívnosti imunizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevencia prenosných ochorení, nešpecifická a špecifická imunitná odpoveď v ľudskom organizme na antigén vakcíny, imunizácia
Perspektíva: Aktuálna
7
programy EÚ a Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti epidemiológie chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovládanie programov a úloh ako sú Národný program podpory zdravia, programy a projekty Svetovej zdravotníckej organizácie, Akčný plán pre prostredie a zdravie, Programu imunizácie, ECDC európska a globálna surveillance prenosných ochorení
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívne a profylaktické opatrenia pri prenosných ochoreniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy, frekvencie a spôsoby aplikácie očkovacích látok, indikácie, kontraindikácie a nežiadúce účinky očkovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces šírenia nákazy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovládanie procesu šírenia nákazy, vzájomných vzťahov prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenia prenosu nákazy, stavu vnímavosti populácie, rozličných faktorov biologickej, prírodnej a sociálnej povahy, preventívne a represívne opatrenia
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia človeka a patofyziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
bioterorizmus – zásady ochrany
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia) je to najmä európska legislatíva, zákon o správnom konaní, o sociálnych službách, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie týždenných, mesačných, ročných analýz výskytu infekčných ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: analýzy údajov, grafických výstupov, zasielania a spracovania údajov pre dotazníkové štúdie, štatistických analýz údajov pre epidemiologické štúdie, analýz zdravotného stavu
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení pri výskyte infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie epidemiologického dohľadu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: monitorovanie výskytu prenosných ochorení, vrátane zoonóz a nozokomiálnych nákaz, kontrola prenosných ochorení a účinnosti protiepidemických opatrení, zabezpečenie karantény, hlásenia prenosných ochorení
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie akútnych a chronických chorôb a chorobných stavov infekčného a neinfekčného pôvodu, ktoré sú zdravotne, sociálne a ekonomicky závažné
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie faktorov zabraňujúcich vzniku ochorenia, prispievajúcich k predĺženiu života, zníženiu chorobnosti, resp. úmrtnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie transverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie pôsobenia infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov vnútorného a vonkajšieho prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: skúmanie ochranných faktorov podporujúcich zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a inými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
epidemiologické vyšetrenie chorôb z povolania infekčnej etiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie úrovne dezinfekcie a sterilizácie v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu prevencie nozokomiálnych nákaz
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, vypracovanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemiologických opatrení a účasť na ich výkone v ohnisku nákazy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: využívanie informačných systémov ako EPIS , Národný program prevencie HIV/AIDS v SR, zverejnenie výstupných dokumentov elektronickou formou, kompletná elektronizácia celého procesu dozoru, využitie programov na štatistické spracovanie údajov
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie programov na podporu zdravia a ich úloh
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Národný program podpory zdravia, programy a projekty Svetovej zdravotníckej organizácie, Akčný plán pre prostredie a zdravie, Programu imunizácie, ECDC európska a globálna surveillance prenosných ochorení, Národný program prevencie HIV/AIDS v SR
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie štatistických a epidemiologických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovládanie porovnania, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovať opatrenia, vyhodnotiť efektívnosť opatrení, štatistických metód – analýza výsledkov pozorovaní, možné príčinné vzťahy medzi výskytom sledovaných javov a vplyvov
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie imunizačného programu a kontrola správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami na všetkých úrovniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vrátane hodnotenia imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov, úroveň zaočkovanosti v SR
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, organizovanie, vykonávanie a využívanie výsledkov epidemiologických štúdií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.