Verejný zdravotník bez špecializácie

Verejný zdravotník bez špecializácieVerejný zdravotník bez špecializácie zabezpečuje primárnu preventívnu starostlivosť na úseku ochrany a podpory verejného zdravia. Vykonáva pracovné činnosti na úseku štátnej a verejnej správy. Plní programy a projekty a hlavné úlohy na národnej úrovni, plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva. Aktívne vyhľadáva a identifikuje riziká, monitoruje ukazovatele zdravia a zložky životného a pracovného prostredia. Sleduje výskyt chorôb infekčných a neinfekčných a chorôb z povolania. Vykonáva štátny zdravotný dozor - potravinový dozor, monitoruje pitné vody a vody na kúpanie, pracovné podmienky a s tým súvisiace rizikové práce, epidemiologicky závažné činnosti, životný štýl.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496711/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSHygienik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Z hľadiska publikačnej, prednáškovej činnosti, študovania odbornej literatúry, ovládania európskej legislatívy je nutné ovládať cudzí jazyk, mnohé potrebné odborné materiály sú dostupné len v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy verejného zdravotníctva, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného a životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ovládať právne predpisy, ktoré súvisia s činnosťou v oblasti verejného zdravotníctva, napr. zákon o potravinách, o vodách, o BOZP, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, o správnom konaní, stavebný zákon, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o priestupkoch, o pohrebníctve, o zdravotnej starostlivosti, ďalšie nariadenia vlády a vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Budúca
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie systémov: EPIS - na infekčné ochorenia, KOZV - mapuje činnosť potravinového dozoru, ASTR - program pre register rizikových prác, Informačný systém vôd na kúpanie, Informačný systém pitných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
morfológia a funkcie jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: O jeho psychických procesoch, sociálnom prostredí, životnom štýle a faktoroch životného a pracovného prostredia, potrebná znalosť pri šetrení chorôb z povolania, výskyte chorôb v regióne v súvislosti so životným štýlom, výživou, pitnou vodou, životným prostredím v regióne, geomorfologickými zvláštnosťami - radón, arzén, pri zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, nozokomiálnych nákazách.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Schopnosť empatie, komunikovať s ľuďmi, riešiť záťažové situácie, vyjednávať s ľuďmi, používať argumenty, pracovať v tíme, schopnosť kultivovaného písomného prejavu. Základy etiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálne zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo a výchova k zdraviu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
medicínske predmety a jednotlivé medicínske odbory
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládať základy z anatómie a fyziológie, patológie, prvej pomoci, biochémie, biofyziky, biológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravotnej politiky v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy a systémy zdravotnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dokumenty: Zdravie pre všetkých v 21. storočí - zdravotná politika pre Európu; priority štátu, Zdravie mládeže, Zdravé starnutie, zdravé a bezpečné pracoviská, vzdelávanie, výskum, determinanty zdravia - genetika, životné prostredie, zdravý životný štýl, zdravotná starostlivosť
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ochrany a zlepšovania zdravia prostredníctvom stratégií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Stratégie prevencie chorôb, výskumu vplyvu prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí, podpory a posilňovania zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecká práca v odbore verejné zdravotníctvo, spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy vedeckej práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy odberu vzoriek v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť spôsobu a metodiky odberu jednotlivých druhov vzoriek, napr. odber pitných vôd, potravín, kozmetických výrobkov, sterov z plôch.
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický postup pri výkone štátneho zdravotného dozoru a ukladaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonávanie dozoru (kontrolnej činnosti) podľa právnych predpisov, vypracovanie zápisnice, uloženie opatrení, termínov na odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riešenia národných a medzinárodných programov a projektov v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Orientovať sa v materiáloch WHO, v materiáloch organizácií, ktoré sa venujú verejnému zdraviu - IARC, vyhľadávanie podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy objektivizácie faktorov v životnom a pracovnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Identifikovať a ovládať postupy pri objektivizácii škodlivých faktorov v pracovnom a životnom prostredí - chemické, biologické, karcinogénne, fyzikálne faktory, prach, psychosociálne faktory, ovládať obsah protokolov z meraní, spôsob objektivizácie faktorov - celozmenové, dotazníková forma, nové metódy merania, osobná hluková záťaž.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy hodnotenia a posudzovania reakcie organizmu na expozíciu faktorov životného a pracovného prostredia, hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Identifikácia rizikových faktorov, posudky o riziku, dokumentácia epidemiologických údajov, výskyt prenosných ochorení, choroby z povolania, preventívne lekárske prehliadky, imunizačný program, očkovanie, eliminácia škodlivých faktorov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného a životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Orientovanie sa v právnych predpisoch, ktoré priamo súvisia s odbornou činnosťou vo verejnom zdravotníctve a špecializovanými úlohami, orientovanie sa v predpisoch, ktorých gestorom je iný rezort - chemický zákon, zákon o vodách, o odpadoch, stavebný zákon, zákon o správnom konaní a ďalšie vykonávacie predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie štáneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovanie výsledkov štátneho zdravotného a potravinového dozoru formou zápisnice, protokolu, identifikovanie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti, uloženie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dozoru, prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov, ukladanie pokút, zákazu činnosti/prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie podozrenia na chorobu z povolania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zisťovanie podozrenia alebo ohrozenia na chorobu z povolania, vyšetrovanie pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby, rodinnej a zdravotnej anamnézy.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie zdravotných rizík a nebezpečenstiev a posúdenie ich vplyvov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudzovanie posudkov o riziku, monitorovanie vzťahu determinantov zdravia a verejného zdravia, vedenie registra rizikových prác, vedenie evidencie a dokumentácie epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska verejného zdravotníctva, návrh opatrení na elimináciu/odstránenie zdravotného rizika - technické, technologické, organizačné, zdravotné; zdravotný dohľad pre zamestnancov- preventívne lekárske prehliadky, zdravotná spôsobilosť na prácu, rozsah a obsah náplne preventívnych lekárskych prehliadok.
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zadávanie údajov do informačných systémov - programu, vykonávanie výstupov, napr.: EPIS, ASTR (rizikové práce), voda na kúpanie, pitná voda, potravinový dozor.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a vydávanie rozhodnutí, povolení a záväzných stanovísk z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pracovať s projektovými dokumentáciami, štúdiami a vydávať záväzné stanoviská, povolenia, rozhodnutia k územným plánom, kolaudáciám stavieb, k využívaniu vodných zdrojov na pitné účely, k uvedeniu priestorov do prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zhromažďovanie základných údajov v oblasti verejného zdravia a ich prenos verejnosti a inštitúciám, uchovávanie dát, analýza, vyhodnotenie výsledkov - spätná informácia a zverejňovanie, monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva a jeho jednotlivých skupín vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, rizikovým faktorom životného štýlu (fajčenie, výživa, stres, fyzická aktivita).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovať súčinnosť a spolupracovať s inými inštitúciami, ako sú napr. mestá a obce, inšpektoráty práce, veterinárna starostlivosť, stavebný úrad, úrad životného prostredia, úrady práce, zdravotnícke zariadenia, Sociálna poisťovňa.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia na dosiahnutie pozitívnej zmeny k vlastnému zdraviu u populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonávanie edukácie na dosiahnutie pozitívnej zmeny k vlastnému zdraviu u populácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
vykonávanie preventívnej činnosti v súlade s princípmi zdravotnej politiky na všetkých úrovniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vzdelávanie a motivovanie k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny, komunity; predchádzanie vzniku prenosných a neinfekčných chorôb, príprava celospoločenských a regionálnych programov zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových faktorov, demografiou, genetikou, životným a pracovným prostredím.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odber biologického materiálu od ľudí, vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na laboratórne určovanie pôvodcov prenosných ochorení.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softwérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
používanie štatistických a epidemiologických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Štatistické metódy na získanie údajov a ich vyhodnotenie; schopnosť aplikácie v praxi - epidemiologické a štatistické metódy práce.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdravotnícka analytika a štatistika, monitoring pre hodnotenie zdravotných rizík, výskum a sledovanie chorôb - národné programy a vzdelávanie, epidemiológia a systémy skorého zdravotného varovania, overovanie kvality podmienok zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikovanie vedomostí z anatómie a fyziológie človeka pri podávaní prvej pomoci v život zachraňujúcich situáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.