Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve

Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctveLekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve sa zaoberá vzťahmi medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím, spôsobom života ľudí z hľadiska prevencie. Samostatne vykonáva špecializované lekárske činnosti v primárnej preventívnej starostlivosti, zameriava sa na telesné, duševné a environmentálne aspekty zdravia populácie. Vykonáva konzultačnú a edukačnú činnosť. Usmerňuje preventívnu starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok, vykonáva výskumnú činnosť vplyvu prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí, prevenciu chorôb, podporu a rozvoj zdravia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496702/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania Lekár vo verejnom zdravotníctve sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - výkon odborných pracovných činností pri ochrane a podpore verejného zdravia, výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore. Absolvovanie praxe je aj na vybraných klinických pracoviskách zdravotníckych zariadení.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212066
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212066

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v hygiene životného prostredia a zdravia, v oblasti zdravotníctva a správneho práva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon o správnom konaní, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 576/2004 Z. z., rôzne nariadenia vlády a vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia a hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy imunizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment imunizačného programu u detí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravotnej politiky v oblasti zdravia jednotlivých skupín populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo a výchova k zdraviu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vakcinológia a imunizácia, vakcinologická imunológia, charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a formy hodnotenia efektívnosti imunizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívne pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena detí a mládeže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika verejného zdravotníctva so zavzatím medicínskych aspektov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a riešenie všetkých problematiky verejného zdravotníctva so zavzatím medicínskych aspektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny a praktiká z hľadiska mentálnych a fyzických chorôb, medicína z hľadiska prevencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces šírenia nákazy prenosných ochorení a základné postupy protiepidemických ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podpora zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
medicínske predmety a jednotlivé medicínske odbory
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravotnej politiky v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecká práca v odbore verejné zdravotníctvo, spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy odberu vzoriek v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena výživy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy hodnotenia a posudzovania reakcie organizmu na expozíciu faktorov životného a pracovného prostredia, hodnotenia vplyvov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postup šetrenia podozrenia na chorobu z povolania alebo na ohrozenie chorobou z povolania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rizikové faktory životného a pracovného prostredia a ich možný vplyv na zdravie človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Identifikovanie rizikových faktorov životného a pracovného prostredia a posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie človeka.
Perspektíva: Aktuálna
7
regionálne programy a projekty na ochranu a podporu zdravia populácie so zohľadnením špecifických vekových, profesionálnych a iných osobitostí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Navrhovanie regionálnych programov a projektov na ochranu a podporu zdravia populácie so zohľadnením špecifických vekových, profesionálnych a iných osobitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ochrany a zlepšovania verejného zdravia prostredníctvom stratégií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzťahy medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci lekára vo verejnom zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia) je to najmä európska legislatíva, zákon o správnom konaní, o sociálnych službách, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie opatrení na elimináciu zdravotných rizík v prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie opatrení na predchádzanie vzniku ochorení vo vzťahu k práci, vzniku a šíreniu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie vedecky zistených faktov a analýza údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie vzťahu determinantov zdravia a verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie podozrenia na chorobu z povolania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie zdravotných rizík a nebezpečenstiev a posúdenie ich vplyvov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudzovanie škodlivých faktorov a zdravotných rizík v pracovnom a životnom prostredí a posúdenie ich vplyvu na verejné zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení pri výkone štátneho zdravotného a potravinového dozoru, vrátane ukladania opatrení na odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie špecifických údajov o zdravotnom stave obyvateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie laboratórnych výsledkov a laboratórnych ukazovateľov odberov vzoriek a odberov biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia komplexných analýz zdravotného stavu vo vybranej oblasti a vybraných skupinách populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a vydávanie rozhodnutí, povolení a záväzných stanovísk z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca so všetkými typmi zdravotníckej starostlivosti a inými inštitúciami v oblasti verejného zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia na dosiahnutie pozitívnej zmeny k vlastnému zdraviu u populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie jej základných zásad a princípov zdravého životného štýlu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Riešenie životného štýlu populácie a vplyv výživy na zdravie populácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie preventívnej činnosti v súlade s princípmi zdravotnej politiky na všetkých úrovniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odber vzoriek a odber biologického materiálu, vrátane transportu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie programov, úloh a projektov v oblasti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie štatistických a epidemiologických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie imunizačného programu a kontrola správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami na všetkých úrovniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov, úroveň zaočkovanosti v SR.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.