Pediatrický anestéziológ

Pediatrický anestéziológPediatrický anestéziológ sa zaoberá poskytovaním anestetickej starostlivosti pri bezbolestnom vykonávaní diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy a podieľa sa aj na riešení problematiky chronickej a neznesiteľnej bolesti u detí od narodenia do 18. roku a ďalších 364 dní života. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi. Lekár na základe vyžiadania vykonáva revíznu a posudkovú činnosť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496699/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDetský anestéziológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní pediatrická anestéziológia sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní pediatrická anestéziológia sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia.
(3) Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore anestézia a intenzívna medicína.
Na výkon povolania pediatrická anestéziológia sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212031
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykazovanie dát, vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti, výkonov DRG, štatistické zisťovania NCZI.
Perspektíva: Aktuálna
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonávanie všetkých typov celkovej anestézie a regionálnej anestézie. Vykonávanie špecifických činností na obnovu života.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie anatómie a fyziológie jednotlivých orgánov a orgánových systémov človeka.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov vykazovania DRG, e-lab, e-recept.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca s ostatnými pediatrickými odbormi, ako pediatria, detská chirurgia, neonatológia, pediatrická onkológia a hematológia, padiatrická kardiológia, ultrasonografia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia bolesti, metódy škálovania v detskom veku, zásady liečby bolesti.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 578/2004, 577/2004, 576/2004, 513/2013, nariadenie vlády č. 296/2010
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy prevencie úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy prevencie úrazov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie rán, prevencia dekubitov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné zásady a metódy predoperačnej prípravy pacienta pred operačným výkonom a následnej pooperačnej starostlivosti, liečba bolesti, obnovenie vitálnych funkcií, výživa, rehabilitácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom, rodičom a príbuznými, šetrný psychologický prístup, zásady krízovej intervencie, oznamovanie nepriaznivých informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecká a výskumná činnosť v špecializácii pediatrická anestéziológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etika v zdravotníctve a význam etického kódexu zdravotníckeho pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní, ovládanie systému DRG, pripočítateľných položiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a terapia šokových stavov a náhlych príhod
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie fyziológie a patofyziológie šokových stavov a náhlych príhod, metódy liečby.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy a postupy, diferenciálna diagnostika v pediatrickej anestézii a intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Diagnostika, diferenciálna diagnostika a diagnostické postupy akútnych stavov v pediatrickej anestéziológii a intenzívnej medicíne, postupy pri celkovej a regionálnej anestézii novorodencov a detí.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady farmakoterapie v pediatrickej anestézii a intenzívnej medicíne.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a prostriedkov protipožiarnej ochrany podľa platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zostavenie diagnostického a liečebného plánu v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach podľa platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v pediatrickej anestéziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Revízna a posudková činnosť v pediatrickej anestéziológii na základe vyžiadania.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznanie a diagnostika život ohrozujúcich stavov, vykonávanie úkonov základnej a rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie novorodenca, dieťaťa a dospelého podľa odporučení európskej resuscitačnej rady
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad efektívnej komunikácie s dieťaťom, rodičmi a príbuznými.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta, detského pacienta a jeho rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poučenie pacienta o zásadách liečebného režimu.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Konzultácie s inými špecialistami, pohľad pediatrického anestéziológa na zdravotný stav pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Súbor postupov a vyšetrení, anamnestických údajov a klinického vyšetrenia, ktorých analýzou je dopracovanie sa k pracovnej diagnóze.
Perspektíva: Aktuálna
7
zaistenie priechodnosti dýchacích ciest
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest pacientov detského veku, spriechodnenie dýchacích ciest manévrami, použitie tvárových masiek, supraglotických pomôcok, orotracheálna intubácia, koniotómia a konipunkcia.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v pediatrickej anestézii a intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príjem pacienta, starostlivosť počas hospitalizácie, prepustenie pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník celkovej anestézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie fyziológie a patofyziológie jednotlivých orgánových systémov, teoretické vedomosti a praktické zručnosti na prevedenie jednotlivých typov celkovej anestézie, ovládanie farmakokinetiky a farmakodynamiky liekov so zameraním na anestetiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník regionálnej anestézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie fyziológie a patofyziológie jednotlivých orgánových systémov, teoretické vedomosti a praktické zručnosti na prevedenie jednotlivých typov regionálnej anestézie, ovládanie farmakokinetiky a farmakodynamiky liekov so zameraním na lokálne anestetiká, využitie ultrasonografie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie detských pacientov počas anestézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Predoperačná príprava, úvod do anestézie, vedenie anestézie, poanestetická starostlivosť na pooperačnej izbe.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborné usmernenia, štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.