Lekár bez špecializácie

Lekár bez špecializácieLekár bez špecializácie s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činnosti (bez špecializácie) samostatne vykonáva diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb v rozsahu získaného vzdelania. Taktiež realizuje vo všetkých odboroch preventívnej a liečebnej starostlivosti o zdravie dospelých i detí - vo všetkých lekárskych odboroch diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496697/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2211
SK ISCO-08
2211003
ESCO
601
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2211003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lekárska psychológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: A epidemiológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
onkológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
patologická fyziológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Patologická fyziológia a patologická anatómia.
Perspektíva: Aktuálna
7
bioinformatika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biochémia a klinická biochémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neurológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva základnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu chorôb centrálneho nervového systému a periférneho nervového systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
ortopédia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pediatria a jej odbory
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód o detských pacientov rôznych vekových skupín.
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychiatria
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva prvú pomoc pri akútnych vybraných psychických poruchách, nadviazanie kontaktu a vedenie rozhovoru s psychicky chorým, krízová intervencia, indikácia ďalšej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
histológia a embryológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Anatómia, histológia a embryológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika a lekárska biofyzika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
humánna genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medicínska etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oftalmológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva základné očné vyšetrenie, prvá pomoc pri poranení a poleptaní oka a pri výskyte cudzieho telesa v oku, prvá pomoc pri akútnom záchvate glaukómu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovateľstvo v rámci zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné zdravotníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy verejného zdravotníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívne pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pracovné lekárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky napr: EKG, Holter a pod. a základných laboratórnych a diagnostických metód o pacientov vo vnútornom lekárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
chirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony - malé chirurgické výkony (sutura, incízia a pod.) a základných laboratórnych a diagnostických metód o pacientov v chirurgii.
Perspektíva: Aktuálna
7
gynekológia a pôrodníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonanie základného gynekologického vyšetrenia, vrátane vyšetrenia v zrkadlách, vykonanie manuálneho vyšetrenia prsníka a poučenie ženy o technike samo vyšetrovania prsníkov, vykonanie ošetrenia bežných chorôb vonkajších rodidiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziatria a liečebná rehabilitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neurochirurgia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dermatovenerológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód o pacientov v dermatovenerológii.
Perspektíva: Aktuálna
7
traumatológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovláda diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku náhlych brušných príhod, distorzie a zlomenej končatiny, vrátane jej fixácie, stabilizáciu a transport pacienta. Vykonáva základné ošetrenie, zastavenie tepnového a žilového krvácania, stabilizáciu a transport pacienta s otvorenými krvácajúcimi ranami, hematemézou a melénou.
Perspektíva: Aktuálna
7
urológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód o pacientov s uropoetickým ochorením.
Perspektíva: Aktuálna
7
anestéziológia a intenzívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód o pacientov v intenzívnej starostlivosti, neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane stabilizácie a prepravy pacienta vyžadujúceho neodkladnú zdravotnú starostlivosť, napríklad úrazy hlavy, chrbtice, brucha, panvy, pacient v bezvedomí, šoku, s pľúcnym edémom, akútnym infarktom myokardu.
Perspektíva: Aktuálna
7
lekárska biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedie zdravotnú dokumentáciu, analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a na základe údajov v zdravotnej dokumentácii vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie anamnestických údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zisťovanie kompletnej anamnézy osoby, meranie fyziologických funkcií a sledovanie vitálnej funkcie osoby.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukovanie osoby, rodiny alebo komunity o zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zdravie a prevenciu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie elektro-kardiografického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva základný popis elektrokardiografického záznamu.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštrumentovanie pri klasických operačných výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Asistuje pri operačných výkonoch lekárovi so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, asistuje pri invazívnych zdravotných výkonoch a neinvazívnych zdravotných výkonoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie liekov cez centrálne a periférne katétre
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikuje transfúzne lieky, injekčnú liečbu, infúznu liečbu a intravenóznu liečbu, lieky do zavedeného epidurálneho katétra.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie sondy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre a rektálne rúrky.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikovanie farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Indikuje farmakoterapiu v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami.
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovanie rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ošetruje diabetickú nohu, extirpuje odumreté časti dekubitu a ošetruje dekubit, vykonáva extirpáciu a sutúru malej chirurgickej rany, odstraňuje Redonov drén.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie punkcie telových dutín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie základného popisu röntgenologickej snímky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie zdravotného stavu osoby a odosielanie na odborné vyšetrenie na zabezpečovanie včasnej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odstraňovanie bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odstraňuje bolesť ľahkého a stredného stupňa.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikovanie a interpretovanie základných laboratórnych metód a diagnostických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, vyšetrovaním a liečbou osoby.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia osoby a ochrany jej intimity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.