Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranárRiadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár vykonáva špecializované manažérske činnosti, riadi, koordinuje a kontroluje poskytovanie neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život a neodkladnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách Záchrannej zdravotnej služby, v mobilných intenzívnych jednotkách a základných zložkách Integrovaného záchranného systému....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496689/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZdravotnícky manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii na riadenie a organizáciu zdravotníctva pre zdravotníckych pracovníkov podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 6)
Poznámka: Na riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa u zdravotníckeho záchranára vyžaduje: (1) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy, (2) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti K alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Na riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa požaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti K. Získanie špecializácie na riadenie a organizáciu zdravotníctva je možné nahradiť pätnásťročnou odbornou praxou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342009
ESCO
222
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Telesná zdatnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícky manažment
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview).
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém ošetrovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach primárnej zdravotníckej starostlivosti a v poľnej mobilnej zdravotníckej jednotke
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie práce záchranných skupín pri bežných a mimoriadnych situáciách a koordinácie so zložkami integrovaného záchranného systému a verejnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy organizácie záchrannej zdravotnej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
záchranná zdravotná služba
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu urgentnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy triáže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manchester, START, ESI.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu lôžkovej kapacity
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Indikátory kvality, kľúčové parametre výkonnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hasičská a záchranná technika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
integrovaný záchranný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného a životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia princípov efektívneho riadenia lôžkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie rôznych zdravotníckych systémov vo svete a prístupov k riadeniu urgentnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie rôznych zdravotníckych systémov vo svete a prístupov k riadeniu lôžkovej kapacity
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné a poradenské služby v záchranárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktivovanie zložiek integrovaného záchranného systému pri hromadných nešťastiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dispečerská činnosť na operačnom stredisku zdravotníckej záchrannej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie moderných technológií a prístrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia princípov efektívneho riadenia urgentnej starostlivosti, vrátane monitoringu kvality, dostupnosti a efektivity
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov efektívneho manažmentu pacienta na urgentnom príjme
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. triáž, fasttrack, expektácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práce s dýchacím prístrojom alebo v ochrannom obleku pri požiaroch a záchranárskych zásahoch a pri výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
záchrana osôb pomocou špeciálnych technických a záchranárskych prostriedkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kooperácia s ostatnými členmi záchranárskeho tímu a zdravotníckymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.