Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborantRiadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant vykonáva manažérske činnosti, plánuje, metodicky a odborne riadi a koordinuje prácu zamestnancov, zabezpečuje prenos informácií z vedenia zdravotníckeho zariadenia a zodpovedá za ich správnu interpretáciu. Identifikuje mimolaboratórne vplyvy nesprávnych výsledkov laboratórnych vyšetrení, sleduje nové trendy v laboratórnej diagnostike, čomu prispôsobuje aj kontinuálne vzdelávanie zamestnancov organizovaním odborných seminárov. Koordinuje materiálovo-technické vybavenie a sleduje ekonomické ukazovatele oddelenia. Riadi a kontroluje realizáciu laboratórneho diagnostického procesu, zápisy realizovaných laboratórnych výkonov do LIS a spolupracuje s oddelením pre styk s poisťovňami. Sleduje dodržiavanie zabezpečenia ochrany života, zdravia a požiarnej ochrany na pracovisku účasťou na odborných školeniach. Podieľa sa na odstraňovaní zistených nedostatkov na základe revíznych správ, kontrol a previerok vnútorných a vonkajších kontrolnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496687/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Na riadenie a organizáciu laboratória sa u zdravotníckeho laboranta vyžaduje: (1) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a (3) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Prax minimálne 5 rokov z toho 2 roky praxe so špecializáciou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Poznámka: Na riadenie a organizáciu laboratória sa požaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie príslušných diplomov o špecializáciách špecializačným štúdiom, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7 a 8). Získanie špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov na riadenie a organizáciu zdravotníctva je možné nahradiť pätnásťročnou odbornou praxou.
ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342007
ESCO
268
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedie prípravu nových zamestnancov a usmerňuje ich v adaptácii na samostatný výkon práce. Odporúča zamestnancov na postgraduálne vzdelávanie a dbá na uplatňovanie štúdiom získaných vedomostí v laboratórnej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovláda princípy dodržiavania zásad morálneho kódexu laboratória a zachováva mlčanlivosť o výsledkoch laboratórnych vyšetrení. Tieto uplatňuje aj pri riadení podriadených zamestnancov. Všetky laboratórne vyšetrenia musia byť vykonané korektne, bez diskriminácie, v čo najkratšom čase s vysokou diagnostickou presnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a techniky riadenia hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda spôsoby evidencie spotreby diagnostík, ŠZM a ostatného materiálu na dennej báze. Zistené náklady pravidelne vyhodnocuje.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda požiadavky kladené na odbornú úroveň poskytovania štandardnej a špecializovanej laboratórnej diagnostickej analýzy biologických vzoriek v súlade s platnou legislatívou. Iniciatívne vytvára podmienky pre sústavné zlepšovanie kvality laboratórnych výsledkov s cieľom neustáleho zlepšovania starostlivosti o pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda zásady BOZP a PO a uplatňuje ich pri zabezpečení ochrany života a zdravia na pracovisku. Zabezpečuje prísun a kontroluje používanie ochranných pracovných pomôcok pri výkone práce. Vedie evidenciu pracovných úrazov a zabezpečuje ich hlásenie kompetentným orgánom. Koordinuje likvidáciu nebezpečného biologického odpadu, použitých jednorazových rukavíc, ihiel a iných ostrých predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda komunikačné zručnosti a uplatňuje ich pri komunikácii s podriadenými zamestnancami pracoviska, klinickými pracoviskami, zamestnancami oddelenia ľudských zdrojov. V rámci svojich kompetencií rozhoduje a vykonáva opatrenia na splnenie úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda základné vnútroorganizačné normy (Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, nariadenia, smernice a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy, postupy laboratórnych činností
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
techniky plánovania nových laboratórnych postupov podľa požiadaviek modernej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovláda techniky plánovania na základe vedomostí získaných špecializáciou Zdravotnícky manažment a financovanie, ktoré využíva na zavádzanie nových laboratórnych postupov podľa požiadaviek modernej medicíny. Zisťuje záujem o nové vyšetrenia a ekonomický dopad pri ich realizácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Key performance indicators
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie jednotlivých vyšetrení a spracovávanie štatistických údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vykonáva dokumentáciu jednotlivých vyšetrení, vykazuje ju pre potreby zdravotných poisťovní, štatistiky a vypracováva analýzy z poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie laboratórnych vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Na základe indikácie lekára samostatne vykonáva odborné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, vrátane spracúvania základných analytických hodnotení.
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia s biologickým materiálom v zdravotníckom zariadení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborne manipuluje s biologickým materiálom určeným k laboratórnej diagnostike aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Odoberá biologický materiál, rešpektuje požiadavky lekára na jeho množstvo podľa požadovaného druhu laboratórneho vyšetrenia. Pripravuje a zabezpečuje transport biologického materiálu určeného na konzultačné vyšetrenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia s diagnostikami, liekmi a ich zabezpečenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pozná a zodpovedá za správne uskladnenie diagnostík a ich evidenciu, za ich včasné doplnenie pre potreby laboratória, vrátane omamných látok a jedov.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie technického vybavenia laboratória a jeho údržby
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Odborne manipuluje s laboratórnymi prístrojmi a technickým vybavením laboratória. Používa ich pri spracovaní vzoriek. Zabezpečuje ich certifikáciu, zaškolenie zamestnancov pre správnu manipuláciu a údržbu. Monitoruje ich využitie na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.