Riadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceut

Riadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceutRiadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceut, špecialista v lekárenstve vykonáva odborné a špecializované pracovné činnosti a riadi a organizuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pripravuje, kontroluje a uchováva lieky, poskytuje farmaceutické informácie a rady, zabezpečuje dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496684/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia. Odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne sa získava nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo. Odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia. Odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov sa získava nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností riadiaceho zdravotníckeho pracovníka - farmaceuta sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 3, časť C písm. a) a b) vl. nar. č. 296/2010 Z. z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania farmaceuta v pozícii riadiaci zdravotnícky pracovník sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v požadovanom špecializačnom odbore podľa § 9 a Prílohy č. 3, časti C nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8), ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4), alebo nadobudnutím ustanoveného rozsahu odbornej praxe (t. j. päť rokov alebo dvoch rokov).
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342004
ESCO
618
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady a princípy personálneho riadenia, odmeňovania a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie a princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne aspekty súvisiace s poskytovaním lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Legislatíva upravujúca problematiku liekov, omamných látok, psychotropných látok a látok, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne aspekty súvisiace s používaním lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsob získania, spracovania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie a používanie E-zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť systému verejného zdravotného poistenia, zmluvných podmienok zdravotných poisťovní a financovania lekárenskej starostlivosti vo väzbe na jej poskytovanie
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy lekárenskej starostlivosti a správnej lekárenskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie správnej lekárenskej, klinickej, distribučnej a výrobnej praxe.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie a používanie elektronických technológií v lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie získavania spracovania dát vo väzbe na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a ekonomika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy riadenia a ekonomiky podnikateľských subjektov vo farmácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
lekárenská štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy farmaceutického skúšania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vytvárania a používania systému kvality farmaceutických činností v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Teoretické vedomosti o systéme kvality farmaceutických činností v lekárni.
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakológia a toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné princípy farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment poskytovania lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vedomosti z manažérstva lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie riadených pracovníkov a pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zavedenie systému kvality farmaceutických činností v riadenom podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Schopnosť výkonu dohľadu.
Perspektíva: Aktuálna
7
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Problematika komplexného prístupu k tvorbe, sledovaniu a kontrole kvality liekov, liečiv, pomocných látok, obalových materiálov, zdravotníckych pomôcok a posudzovanie vhodného výberu analytických metód a špecifikácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prijímanie strategických rozhodnutí v závislosti od analýzy dát.
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Key Performance Indicators
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie predpisovej, záznamovej a validačnej dokumentácie v lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zavedenie systému vedenia dokumentácie lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hlásenie nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov zodpovednému orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zavedenie systému hlásenia nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov v podmienkach riadeného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spolupráca s medicínskym a ošetrovateľským tímom.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie odborných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie odbornej komunikácie s pacientom a jeho rodinou.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie elektronických informačných technológií v lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vybavovanie elektronickej preskripcie, spracovávanie administratívnych činností pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti elektronicky, využívanie všetkých funkcionalít E-zdravie, vrátane manažérskych.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie podniku v odvetví farmácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažérske zručnosti v riadení a ekonomike podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie zručností v oblasti personálneho manažmentu, ktorý je základom pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia poskytovania lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie riadenia a organizácie poskytovania lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
financovanie lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie systému verejného zdravotného poistenia a priamych úhrad za poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažérske zručnosti v poskytovaní lekárenskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.