Riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár

Riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekárRiadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár v rámci zdravotnej starostlivosti vykonáva riadenie a organizáciu základných a špecializovaných úkonov v preventívnej a liečebnej starostlivosti pri ochoreniach zubov, parodontu a slizníc ústnej dutiny. Riadi a organizuje poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti pri dvoch najčastejších chronických infekčných ochoreniach – zubnom kaze a parodontopatiách a ich následkoch, pri diagnostike čeľustno-ortopedické odchýlky, nádorových ochorení, traumy a iných patologických stavoch v ústnej dutine a čeľustno-tvárovej oblasti v súvislosti s integritou celého organizmu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496682/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností zubného lekára sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností riadiaceho zdravotníckeho pracovníka - zubného lekára sa získava špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov podľa Prílohy č. 4, časť B. vl. nar. č. 296/2010 Z. z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania zubného lekára v pozícii riadiaci zdravotnícky pracovník sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov, uvedených v Prílohe č. 4, časti B. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8), ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) alebo najmenej päťročnou odbornou praxou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342002
ESCO
616
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady a princípy personálneho riadenia, odmeňovania a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie a princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dentálne materiály
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dentálne materiály a technológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: So špecifikami v oblastiach: topografická anatómia hlavy a anatómia orofaciálnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metodické postupy vo všeobecnej chirurgii, a chirurgických odboroch, všeobecnom lekárstve, neurológii, gynekológii a pôrodníctve, psychiatrii, gerontostomatológii, pediatrii, ORL, oftamológii, dermatovenerológii, imunológii, rádiológii, klinickej genetike, fyzioterapii, preventívnej medicíne, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne aspekty zubno-lekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť systému verejného zdravotného poistenia, zmluvných podmienok zdravotných poisťovní a financovania zdravotníckych zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy celkovej a miestnej anestézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v lekárskej psychológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v ortopedickom zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v preventívnom zubnom lekárstve a maxilofaciálnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Primárna, sekundárna a terciálna prevencia stomatologických ochorení.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v zubnej protetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v zubnej rádiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne aspekty zubnolekárskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a patologická fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: So špecifikami v oblastiach: funkcia zubov – drvenie a premiešavanie potravy; mliečny a trvalý chrup, prerezávanie zubov (dentícia); metabolické faktory vo vývoji zubov; výmena minerálov v zuboch; funkčné delenie zubov; zloženie a funkčné vlastnosti skloviny, jej odolnosť voči mechanickým a chemickým vplyvom; zloženie a funkčné vlastnosti zuboviny (dentínu); funkcia ďasna a zubnej drene; funkcia obalu zubných koreňov (cementu) a periodontálnej membrány; dentálne abnormality, zubný kaz a chybný zhryz; pôsobenie mikroorganizmov Streptococus mutants, Actinomyces odontolyticus a Lactobacilus; prevencia zubného kazu, úloha fluóru; maloklúzia - vplyv na účinnosť žuvania, ortodontický strojček; resorpcia zubného lôžka a novotvorba kosti pri ťahových a tlakových vplyvoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy farmakológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie riadených pracovníkov a pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie veľkých štatistických dát pre strategické rozhodovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: KPI (Key Performance Indicators).
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie akútnej zubnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Riešenie náhlych príhod pri ošetrení pacienta, resuscitácie, prevencie akútnych stavov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie invazívnych výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Extrakcie zubov, indikácie a kontraindikácie, ošetrenie postextrakčných komplikácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie zobrazovacích vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hodnotenie a zhotovenie röntgenologických snímok.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika ochorení ústnej dutiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Štandardná a špeciálna diagnostika chorôb tvrdých a mäkkých tkanív ústnej dutiny, diagnostika úrazových stavov tvrdých a mäkkých zubných tkanív.
Perspektíva: Aktuálna
7
liečba ochorení ústnej dutiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Terapeutické postupy liečenia defektov tvrdých zubných tkanív, straty zubov a ochorenia parodontu a sliznice ústnej dutiny, liečenie úrazových stavov tvrdých a mäkkých zubných tkanív.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie telekomunikačných služieb a mobilných aplikácií v zubnom lekárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie, spracovávanie administratívnych činností pri poskytovaní zubno-lekárskej starostlivosti elektronicky, využívanie všetkých funkcionalít E-zdravie, vrátane manažérskych.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a riadenie poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažérske zručnosti v oblasti riadenia, organizácie poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti, personálneho manažmentu a ekonomiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie zubno-lekárskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie manažmentu pacientov pri poskytovaní zubno-lekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
financovanie zubno-lekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie mechanizmov verejného zdravotného poistenia a výkonov nehradených zo zdravotného poistenia pri nastavení financovania zubno-lekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.