Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár

Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekárRiadiaci zdravotnícky pracovník - lekár vykonáva riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií a vo vybraných organizačných zložkách Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo na úradoch verejného zdravotníctva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496681/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZdravotnícky manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
U
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností riadiaceho zdravotníckeho pracovníka – lekára sa získava nadobudnutím (1) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c), (3) odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnou odbornou zdravotníckou praxou.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekára – riadiaceho zdravotníckeho pracovníka, sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie potrebných diplomov o špecializáciách v špecializačných odboroch, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Získanie odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov je možné nahradiť najmenej pätnásťročnou odbornou zdravotníckou praxou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342001
ESCO
222
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovláda finančné výkazy zdravotníckych zariadení, zisky a straty, peňažné toky - cash flow, analýza finančných výkazov spoločnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy riadenia zdravotníckych systémov a organizácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: dohľad, financovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské zdroje v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda potrebu ľudských zdrojov pre jednotlivé pozície poskytovania zdravotnej starostlivosti, motiváciu, odmenu, meranie a hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: súhlasy, GDPR, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: užívateľská znalosť MS Office a ďalších SW nástrojov (napr. PowerBI, Tableau, Qlikview)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy riadenia nákladov a výnosov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vie identifikovať náklady, klasifikáciu nákladov, alokáciu nákladov, nákladové strediská, výnosy, sledovanie spotreby zdrojov metódou ABC, faktory zmeny nákladov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda rozpočtovanie zdravotníckych zariadení - celkový rozpočet, sledovanie objemov a množstva, nákladov zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu urgentnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zmena systému poskytovania ústavnej urgentnej starostlivosti (s dedikovaným tímom, s implementovaným procesom triáže, s mechanizmami na zníženie overcrowding urgentu)
7
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu lôžkovej kapacity
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikátory kvality, kľúčové parametre výkonnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
systémová analýza v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda systémovú analýzu problematiky zdravotníctva s ohľadom na politické, ekonomické a etické otázky v riadení zdravotníctva
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda využívanie nástrojov na definovanie a mapovanie procesov, napr.: IPO diagram a nástroje na riadenie kvality ako napr.: Frekvenčný diagram, Histogram, Regulačný diagram, Ishikawa diagram, Pareto diagram, Vývojový diagram, Korelačný diagram a pod. Pozná a využíva techniky na analyzovanie a riešenie problémov – Brainstorming, 635 metóda, 5x prečo, pokročilé nástroje optimalizácie kvality, PDCA a koncepty riadenia kvality – TQM, Six Sigma
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a spôsoby plánovania a organizácie zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda riadenie so zameraním na špecifické témy: strategické plánovanie, nákup a hodnotenie zdravotníckych postupov a využitia technológií
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
identifikovanie nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: identifikovanie a charakterizovanie možných problémových oblastí, skupiny pacientov, ktoré sú náchylné na problémy, vysoko nákladové
Perspektíva: Aktuálna
7
zhodnotenie indikátorov výkonu v zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vie posúdiť a zhodnotiť indikátory kvality pre jednotlivé zdravotné výkony
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Key Performance Indicator
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
spracovanie prípadových štúdií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie prípadových štúdií s poukázaním na chyby v komunikácii medzi všeobecnou nemocnicou a špecializovaným pracoviskom
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
používanie moderných technológií a prístrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
budovanie zdravotníckeho tímu na oddelení v zdravotníckom zariadení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: identifikuje potrebu ľudských zdrojov pre správny zdravotnícky tím na oddelení, v zdravotníckom zariadení
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: koordinácia zdravotnej starostlivosti medzi jednotlivými zariadeniami a lekármi, úplnosť a presnosť zdravotníckych záznamov
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.