Chovateľ ošípaných

Chovateľ ošípanýchChovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie, kontrolu zdravotného stavu ošípaných a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za dávkovanie vopred stanovenej správnej výživy, manipuláciu s krmivami, vykonáva plemenitbu podľa stanovených plánov a vopred určených postupov a vykonáva úkony spojené s reprodukciou ošípaných.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496680/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOšetrovateľ ošípaných
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov
Poznámka: Regulácia zamestnania - podľa zaradenia v rámci podniku a pracovnej náplne.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
6121
SK ISCO-08
6121002
ESCO
2101
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6121002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
3
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ošípaných.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V chove ošípaných.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy evidencie chovu ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
techniky chovu a spôsoby odchovu ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Močovka, hnojovica.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
produkcia v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V chove ošípaných.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky pre chov ošípaných.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavieb pre ošípané
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
3
ochorenia a úrazy ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane chorôb prenosných na človeka.
Perspektíva: Aktuálna
3
výživa a kŕmenie ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
šľachtenie a plemenitba
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy plemenárskej práce v chove ošípaných.
Perspektíva: Aktuálna
3
reprodukcia ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
3
kontrola plnenia plánovaných výkonov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
3
evidencia chovu a kategorizácia ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie a vyhodnotenie plemenárskej evidencie a dokumentácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
3
spolupráca s veterinárnym lekárom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu, ekologická tvorba a údržba hnojiska.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a dávkovanie krmiva pre ošípané
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kŕmenie a napájanie ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zdravie ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o choré ošípané podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o ošípané pri presunoch a ošetrovaní, ich presun a tvorba skupín zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
asistencia pri insemináciách, pôrodoch a veterinárnych zákrokoch u ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie reprodukčného cyklu prasníc
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie ciciakov po narodení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha mechanizačných prostriedkov v chove ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.