Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológiiFarmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy klinickej biochémie, laboratórnej medicíny, klinickej farmakológie, patologickej anatómie, preventívneho lekárstva, súdneho lekárstva a medicíny drogových závislostí....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496679/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceutického laboranta sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant.
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností farmaceutického laboranta vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania farmaceutického laboranta vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213005
ESCO
1409
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3213005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov využitia fotometrických metód v toxikológii a farmakológii.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti toxikológie a farmakológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov a techník profesionálnej komunikácie v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
epidemiologické aspekty prevádzky toxikologických laboratórií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov epidemiologických aspektov prevádzky toxikologických laboratórií.
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia toxických látok z hľadiska ich špecifického orgánového pôsobenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť klasifikácie toxických látok z hľadiska ich špecifického orgánového pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s databázou v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad postupov práce s databázou v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozdelenie drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy toxikologicko-chemických analýz
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad, metód a postupov toxikologicko-chemických analýz.
Perspektíva: Aktuálna
4
farmakokinetika a farmakodynamika liekov a toxínov, interakcie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov farmakokinetiky a farmakodynamiky liekov a toxínov, interakcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia najdôležitejších farmaceutických prípravkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť klasifikácie najdôležitejších farmaceutických prípravkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zdravotníctve s biologickým materiálom a pri používaní chemikálií a toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zdravotníctve s biologickým materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy screeningových testov, biočipy a pod.
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov screeningových testov, biočipov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy stanovenia hladín liečiv v biologických tekutinách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zásad stanovenia hladín liečiv v biologických tekutinách.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy stanovenia toxických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad stanovenia toxických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy zdravotníckej etiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov zdravotníckej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozdelenie a charakteristika priemyselno-toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia a charakteristiky priemyselno toxických látok.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygiene práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia fotometrických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie fotometrických metód pri analýzach vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia hmotnostnej spektrometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie hmotnostnej spektrometrie pri analýze vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chromatografických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. skríning liečiv tenkovrstvovou chromatografiou, skríning prchavých látok plynovou chromatografiou, stanovenie hladín liečiv kvapalinovou chromatografiou, dôkaz toxických látok plynovou chromatografiou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia imunochemických metód používaných v toxikológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. stanovenie drog a liečiv imunochemicky.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia metód atómovej absorbčnej spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metód atómovej absorbčnej spektrofotometrie pri analýze vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia metód izolácie toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie metód izolácie toxických látok zo vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia screeningových testov a biočipov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v aplikácii screeningových testov a biočipov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie Karbonylhemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v stanovení Karbonyllhemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia algoritmov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie algoritmov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrolýza biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie hydrolýzy biologického materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie skríningových farebných reakcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri skríningových farebných reakciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
toxikologické vyšetrenie biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. stanovenie alkoholu v biologickom materiáli a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava materiálu na toxikologické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v úprave materiálu na toxikologické vyšetrenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
extrakcia kvapaliny, extrakcia na pevnej fáze
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie extrakcie kvapaliny, extrakcie na pevnej fáze.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou a databázovým programom v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie práce s informačnou technikou a databázovým programom v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.