Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológiiFarmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy klinickej biochémie, laboratórnej medicíny, klinickej farmakológie, patologickej anatómie, preventívneho lekárstva, súdneho lekárstva a medicíny drogových závislostí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496679/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceutického laboranta sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore farmaceutický laborant.
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností farmaceutického laboranta vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania farmaceutického laboranta vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
3213
SK ISCO-08
3213005
ESCO
1409
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3213005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fotometrické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov využitia fotometrických metód v toxikológii a farmakológii.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti toxikológie a farmakológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov a techník profesionálnej komunikácie v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
4
epidemiologické aspekty prevádzky toxikologických laboratórií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov epidemiologických aspektov prevádzky toxikologických laboratórií.
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia toxických látok z hľadiska ich špecifického orgánového pôsobenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť klasifikácie toxických látok z hľadiska ich špecifického orgánového pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s databázou v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad postupov práce s databázou v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
rozdelenie drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy toxikologicko-chemických analýz
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad, metód a postupov toxikologicko-chemických analýz.
Perspektíva: Aktuálna
4
farmakokinetika a farmakodynamika liekov a toxínov, interakcie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov farmakokinetiky a farmakodynamiky liekov a toxínov, interakcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia najdôležitejších farmaceutických prípravkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť klasifikácie najdôležitejších farmaceutických prípravkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zdravotníctve s biologickým materiálom a pri používaní chemikálií a toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zdravotníctve s biologickým materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy screeningových testov, biočipy a pod.
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov screeningových testov, biočipov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy stanovenia hladín liečiv v biologických tekutinách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť zásad stanovenia hladín liečiv v biologických tekutinách.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy stanovenia toxických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie zásad stanovenia toxických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy zdravotníckej etiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť princípov zdravotníckej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozdelenie a charakteristika priemyselno-toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia a charakteristiky priemyselno toxických látok.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygiene práce a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia fotometrických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie fotometrických metód pri analýzach vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia hmotnostnej spektrometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie hmotnostnej spektrometrie pri analýze vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chromatografických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. skríning liečiv tenkovrstvovou chromatografiou, skríning prchavých látok plynovou chromatografiou, stanovenie hladín liečiv kvapalinovou chromatografiou, dôkaz toxických látok plynovou chromatografiou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia imunochemických metód používaných v toxikológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. stanovenie drog a liečiv imunochemicky.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia metód atómovej absorbčnej spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metód atómovej absorbčnej spektrofotometrie pri analýze vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia metód izolácie toxických látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie metód izolácie toxických látok zo vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia screeningových testov a biočipov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v aplikácii screeningových testov a biočipov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie Karbonylhemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v stanovení Karbonyllhemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia algoritmov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie algoritmov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrolýza biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie hydrolýzy biologického materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie skríningových farebných reakcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri skríningových farebných reakciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
5
toxikologické vyšetrenie biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. stanovenie alkoholu v biologickom materiáli a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava materiálu na toxikologické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zručnosť v úprave materiálu na toxikologické vyšetrenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
extrakcia kvapaliny, extrakcia na pevnej fáze
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie extrakcie kvapaliny, extrakcie na pevnej fáze.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou a databázovým programom v toxikologických laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie práce s informačnou technikou a databázovým programom v toxikologických laboratóriách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Automatizácia laboratórnych postupov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.