Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni

Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárniTechnik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni vykonáva odborné činnosti v oblasti havarijného plánovania a prípravy a podieľa sa na tvorbe havarijných opatrení. Spracováva a aktualizuje havarijný plán. Vypracováva harmonogram havarijných nácvikov a cvičení. Organizuje a vyhodnocuje havarijné nácviky a cvičenia. Kontroluje a preveruje prevádzkyschopnosť zariadení a prostriedkov na riešenie havarijných udalostí v jadrovej elektrárni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
496668/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113014
ESCO
1147
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z.z.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
6
audítorské štandardy, predpisy, normy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
audítorská dokumentácia a jej pravidlá/náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V jadrovej energetike.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy v dodržiavaní radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni.
Perspektíva: Aktuálna
6
smart technológie v procese výroby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart oblečenie
Smart zariadenia a technológie
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzková bezpečnosť v jadrových zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie a aktualizácia havarijných inštrukcií v oblasti havarijného plánovania a civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia výrobných procesov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola pripravenosti a prevádzkyschopnosti zariadení a prostriedkov na riešenie mimoriadnych a havarijných udalostí v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola informačných a komunikačných technológií, prostriedkov varovania a vyrozumenia pri havárii, zhromaždísk, krytov a pracovísk organizácií havarijnej odozvy.
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia a vyhodnocovanie školení a výcvikov v oblasti havarijného plánovania pripravenosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
6
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart oblečenie
Smart zariadenia a technológie
6
zabezpečovanie a koordinácia spolupráce s dozornými orgánmi a orgánmi štátnej správy v oblasti havarijného plánovania a civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a realizácia servisu a údržby stálych úkrytov civilnej ochrany a ich technických zariadení, materiálov technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prípravy, kontroly a vyhodnotenia havarijných cvičení, navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti a odstránenie nedostatkov a kontrola ich plnenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.