Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadeníMechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení kontroluje technický stav drevoobrábacích strojov a zariadení používaných pri spracovaní dreva. Vykonáva ich montáž, demontáž a diagnostiku. Realizuje pravidelné servisné prehliadky, údržbu a opravy drevoobrábacích strojov a zariadení. Priebežne kontroluje kvalitu ich výkonu a vykonáva ich ošetrovanie. Opravuje a nastavuje mechanické a elektrické časti strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou drevoobrábacích strojov a obsluhuje príslušné diagnostické prístroje a zaradenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496649/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKÚdržbár drevoobrábacích strojov a zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zamestnávateľ väčšinou po krátkom zaškolení vyžaduje vykonanie skúšok podľa §22 resp. §23 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233003
ESCO
2274
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7233003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Drevoobrábacích strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Princípy strojných mechanizmov. Špecifické parametre strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
systémy a normy kvality v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, časti, princíp a ich použitie (napr. píla - pásová, formátovacia, kotúčová; fréza zrovnávacia, hrúbkovacia, vŕtačky, brúsky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
princípy meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart zariadenia a technológie
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
3
technická dokumentácia drevoobrábacích strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
postup nastavovania, používania, údržby a opráv drevoobrábacích strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane ručného elektrického náradia, strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
ručné elektrické náradie, nástroje a pomôcky v oblasti obrábania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
diagnostické stroje a zariadenia pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
možnosti použitia informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
orientácia v technickej dokumentácii, normách drevoobrábacích strojov, zariadení a náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe drevoobrábacích strojov a ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart zariadenia a technológie
3D technológie a materiály pre aplikácie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
analýza a vyhodnotenie diagnostických meraní, stanovenie diagnóz a vyhodnotenie technického stavu zariadení, vrátane návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Automatizácia vo výrobe
3
diagnostika porúch strojov a zariadení v drevoobrábacej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
kontrola funkčnosti drevoobrábacích strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
obsluha meracích a regulačných zariadení a strojov v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.