Zlatník, klenotník

Zlatník, klenotníkZlatník, klenotník vyrába a opravuje šperky z drahých kovov a zasadzuje kamene do šperkov. Tvorí v kombinácii s drahými kameňmi, prírodninami a inými materiálmi podľa predlôh alebo výtvarných návrhov klasickými i najnovšími zlatníckymi technikami. Rozlišuje základné drahé kamene podľa ich chemického zloženia, fyzikálnych a mechanických vlastností. Pozná rýdzosť kovov, uplatňuje puncovný zákon v praxi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496647/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENGoldsmith
ENJeweler
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zlievanie drahých kovov podľa zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (§ 45)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti umelecko-remeselnej tvorby s drahými kovmi a drahými kameňmi.
ISCO-08
7313
SK ISCO-08
7313001
ESCO
2306
SK NACE Rev. 2
C32,R90
CPA 2015
C32,R90
Príslušnosť k povolaniu
7313001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Analytické myslenie
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. Autorský zákon.
Perspektíva: Aktuálna
3
história, dejiny umenia a kultúra danej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
spôsoby značenia výrobkov zo zlata a drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tavenia a odlievania drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spájkovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia rytia do kovu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zlatotepectva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia galvanického pokovovania
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby foriem na drahé kovy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
3D technológie v kreatívnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
technické a šperkové kamene a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo umeleckých predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie medzi jednotlivými druhmi drahých kovov, kameňov a ich variantov.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov v umeleckom spracovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby kovov a zliatin v umeleckoremeselnom spracovaní
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Technológia tvárnenia kovov a zliatin v umeleckoremeselnom spracovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky práce so strojmi, prístrojmi a zariadeniami v oblasti výroby a opravy šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozširovanie povedomia štúdiom, samoštúdiom, ale aj fyzickou návštevou krajín s bohatou kultúrou a históriou.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technických a výtvarných podkladoch na výrobu šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologického postupu, materiálov, nástrojov a pomôcok na výrobu šperkov z drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane zaznamenávania hmotnosti šperku, vrátane zaznamenávania času spracovania šperku a podobných čiastkových aktivít.
Perspektíva: Aktuálna
3
čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie kritérií kvalitného zasadenia drahých kameňov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovávanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výroby umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality a hodnoty šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
značenie výrobkov výrobnou, puncovou značkou a značkou rýdzosti šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru na tvorbu nových šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Navrhovanie šperkov a klenotov.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie poradenstva o šperkoch a drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Poskytovanie poradenstva zákazníkom pri výbere, starostlivosti, potenciálnej investícii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rovnanie kovov pod lisom a pomocou ohrevu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brúsenie ostria rezných nástrojov a ich jemné obťahovanie pri výrobe/oprave šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tvarovanie kovov za tepla
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na ťahanie, žíhanie a spájkovanie drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a úpravy zlatníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárenie a šetrné zaobchádzanie s materiálom v zlatníckej výrobe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
reštaurovanie šperkov z drahých kovov a kameňov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy šperkov umelým okysličovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vsádzanie šperkových kameňov a materiálov používaných ako šperkové kamene
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brúsenie a leštenie plôch drahých kameňov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ornamentálne a iné ručné rytie do drahých kovov pri výrobe šperkov a prístrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie šperkov alebo klenôt podľa vzoru alebo návrhu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie, rezanie, pilovanie, ohýbanie, stáčanie a vytĺkanie drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálov, nástrojov a pomôcok na brúsenie drahých kameňov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a dizajnové usporiadavanie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie a výpal šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tavenie a odlievanie drahých kovov pri výrobe šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Obsluha pecí na tavenie drahých kovov vo výrobe šperkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha liacich strojov na tavenie zlata
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha frézovacích a hobľovacích strojov na výrobu šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v spôsoboch tavenia drahých kovov vo výrobe šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v spôsoboch odlievania drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na lisovanie a valcovanie drahých kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vŕtačiek pri výrobe šperkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov pri pozlacovačských prácach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.