Výrobca a opravár hudobných nástrojov

Výrobca a opravár hudobných nástrojovVýrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad: drevo, koža, či kov. Tvaruje nástroje, montuje a demontuje súčasti hudobných nástrojov a hodnotí kvalitu výroby, výrobkov a služieb. Orientuje sa v pracovných návodoch, schémach, technickej dokumentácii, normách aj katalógoch. Robí odborné výpočty, sleduje výrobné náklady a ceny výrobkov a služieb, využíva prostriedky IKT, pracuje s aplikačnými počítačovými programami. Pre úspešný výkon povolania je nevyhnutné technické a ekonomické myslenie, odborné vyjadrovanie a organizačné schopnosti (môže riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov), nutná manuálna zručnosť, presnosť, primeraná technická predstavivosť. Práce pri výrobe hudobných nástrojov sú náročné na trpezlivosť, zmysel pre detail, jemnú motoriku a dobrý zrak i hudobný sluch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496646/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Nie je potrebná dlhšia prax, praktické vyučovanie v rámci štúdia pripravuje už kvalifikovaného odborníka.
ISCO-08
7312
SK ISCO-08
7312001
ESCO
2291
SK NACE Rev. 2
C16,C32,M74
CPA 2015
C16,C32,M74
Príslušnosť k povolaniu
7312001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: jej povrchové úpravy
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
4
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technikách ochrany životného prostredia pri zaobchádzaní s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
4
opravy bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie súčastí dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie súčastí klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie súčastí strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie súčastí bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoratívne úpravy klávesových a strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoratívne úpravy dychových a bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí atypických hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy dychových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy klávesových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu strunových hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu bicích hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.