Rezbár, modelár

Rezbár, modelárRezbár, modelár vykonáva plošné 2D a tvarové 3D opracovanie dreva, prípadne alternatívnych materiálov. Pri práci využíva pílenie, frézovanie, sústruženie, hobľovanie, dlabanie, rytie, štiepanie, brúsenie, kefovanie, leštenie (ručne aj strojovo) a pod. Vytvára napr. úžitkové, dekoratívne predmety, výrobky, tovary a diela na základe určenej dokumentácie a návrhov. Zhotovené výrobky povrchovo upravuje, ošetruje, opravuje a renovuje. Pri svojej práci môže využívať 3D technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496644/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDrevorezbár
SKRemeselník pracujúci s drevom
SKRezbár umelecko-remeselnej tvorby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného odborného kurzu na prácu s motorovou pílou Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7317
SK ISCO-08
7317002
ESCO
2323
SK NACE Rev. 2
C16,R90
CPA 2015
C16,R90
Príslušnosť k povolaniu
7317002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
princípy fungovania robotov a ich riadenie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezbárske techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pílenie, frézovanie, sústruženie, hobľovanie, dlabanie, rytie, tesanie, štiepanie, brúsenie, vyrážanie, kefovanie a drásanie, štruktúrovanie, leštenie, drsnenie, opaľovanie, vypaľovanie, patinovanie, morenie, bielenie, kolorovanie, lazúrovanie, polychrómovanie, vyrážanie a puncovanie, lepenie, napúšťanie, natieranie, lakovanie, striekanie, pieskovanie, odlievanie, zalievanie, stabilizácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Modely z hliny, sadry, plastelíny, filamentu, resinu, dreva, alternatívnych materiálov a širokého spektra vhodných tu nešpecifikovaných hmôt. Spracovanie prebieha v závislosti od použitého materiálu a súvisiacich pracovných postupov - návody, receptúry, školenia atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
alternatívne náhrady dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezbárske stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technológie povrchových úprav natierením, striekaním a patinovaním. Úprava vlastností dreva, napúšťaním, máčaním, tlakovou penetráciou. Povrchová úprava dreva tmelením, zalievaním, brúsením, leštením.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov, ich triedenie, vplyv na životné prostredie a zdravie človeka. Spôsoby likvidácie, zníženie produkcie odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: BOZP a PO pre realizáciu prác v dielni, na mobilnom pracovisku, u zákazníkov. Znalosť legislatívy, vedenie potrebnej agendy, zabezpečenie pracoviska podľa typu, rešpektovanie súvisiacich predpisov a elementárnej ľudskej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
3
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dekoračné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Tvarové opracovanie dreva a podobných materiálov s použitím ručného a strojového opracovania. Krátenie, odoberanie materiálu, tvarovanie materiálu, zhotovovanie otvorov, dutín, zhotovenie zárezov, vrypov, reliéfnych a basreliéfnych tvarov a sôch, plnoplastické sochy a objekty.
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
ľudová umelecká výroba
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a výtvarné podklady na zhotovovanie umelecko-remeselných výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a spôsoby umelecko-remeselného spracovania alternatívnych materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti alternatívnych materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii a výtvarných podkladoch na zhotovovanie umelecko-remeselných výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Orientácia v slohoch, štýloch aj technickej dokumentácii. Práca s pôvodnými aj súčasnými zobrazovacími možnosťami (fotografie, videá, skeny, vizualizácie), vrátane vyhľadávania na internete a možností riešenia v diskusných (predovšetkým odborných) skupinách. Schopnosť zhotovenia vlastnej dokumentácie, návodov na údržbu, prevádzku a použitie.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie úžitkových, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva a alternatívnych materiálov rezbárskymi technikami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
sledovanie inštruktáží na získavanie, udržiavanie alebo znovuzískanie manuálnych zručností, pracovných návykov a pod. v oblasti rezbárstva
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dopĺňanie teoretických a praktických skúseností formou samoštúdia, kurzov, prednášok a školení.
Perspektíva: Aktuálna
3
rezbárske práce a opravy slohového nábytku, okien, dvier a interiérových prvkov podľa pôvodných vzorov alebo výtvarných návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rezbárske práce podľa požiadavky, zadania alebo vlastného návrhu. Opravy slohového nábytku, sôch reliéfov a prvkov architektúry s výnimkou chránených objektov (uvedených na súpise pamiatok, kde je potrebná kvalifikácia reštaurátora a pod). Autorská tvorba, realizácia prác formou spolupráce s architektom, čalúnnikom, reštaurátorom, iným výtvarníkom a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vyrážanie, kefovanie a drásanie, štruktúrovanie, leštenie, drsnenie, opaľovanie, vypaľovanie, patinovanie, morenie, kolorovanie, lazúrovanie, polychrómovanie, vyrážanie a puncovanie, lepenie, napúšťanie, natieranie, lakovanie, striekanie, pieskovanie, odlievanie, zalievanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Tvarové opracovanie dreva a podobných materiálov s použitím ručného a strojového opracovania. Krátenie, odoberanie materiálu, tvarovanie materiálu, zhotovovanie otvorov, dutín, zhotovenie zárezov, vrypov, reliéfnych a basreliéfnych tvarov a sôch, plno plastické sochy a objekty.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie alternatívnych náhrad dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha rezbárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.