Keramikár, hrnčiar

Keramikár, hrnčiarKeramikár, hrnčiar ovláda technologické postupy výroby keramických a hrnčiarskych výrobkov. Zhotovuje výrobky na hrnčiarskom kruhu alebo modelovaním voľnou rukou. Keramikár, hrnčiar spracováva mokrú hlinu, ktorú tvaruje do požadovanej podoby. Výrobok následne suší, vypaľuje v keramickej peci, zdobí a napokon vypaľuje znova. Pri výrobe používa rôzne druhy keramickej hliny a výrobky povrchovo zdobí engobovaním alebo glazovaním. Keramikár, hrnčiar vyrába úžitkové a ozdobné predmety, hlinené nádoby a iné. Pozná históriu hrnčiarstva na Slovensku a rôzne druhy výzdobných techník.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496643/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDžbankár
SKKeramik
SKKeramikár - ručná ľudová tvorba
SKKeramikár prípravkár
SKKvalifikovaný výrobca hrnčiarskych výrobkov
SKKvalifikovaný výrobca keramiky
SKModelár keramiky
SKOdlievač keramiky
SKPracovník v hrnčiarskej výrobe
SKPracovník v keramikárskej výrobe
SKKeramikár, hrnčiar umelecko-remeselnej tvorby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7314
SK ISCO-08
7314001
ESCO
2312
SK NACE Rev. 2
C23,R90
CPA 2015
C23,R90
Príslušnosť k povolaniu
7314001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby písmomaliarstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. hrnčiarsky kruh/stroj, modelárske slučky, špachtli, glazovacie kliešte a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Platické (plasticko-ílovité zeminy, íly, hliny a kaolín) a neplastické (ostrivá a tavivá, pomocou ktorých sa upravujú plastické hmoty za účelom získania špecifických vlastností - kremeň a kremičitý piesok, živec, šamot, dolomit, vápenec, znelec, mastenec, magnezit a ostatné).
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekonomika a riadenie keramickej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
maliarske a dekoračné techniky na keramiku
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy gravírovania určené na keramiku (postupy gravírovania motívov/textu prostredníctvom laserového lúča (napr. príprava šablón, pripevňovanie fólií, následné odstraňovanie pozostatkov z fólií, umývanie pracovnej plochy a pod.), pieskovaním a rytím.); plastické dekoračné techniky určené na keramiku.
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby zdobenia a spôsoby ich odstránenia pri dekorovaní keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály používané pri dekorovaní keramiky a porcelánu, ich využitie a vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a techniky tvarovania hliny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: 1. Ručné modelovanie a tvarovanie, vyrezávanie pomocou vyrezávacích formičiek, tvarovať alebo modelovať plastiky, reliéfy pomocou modelárskych špachtlí a pod.; 2. točenie na hrnčiarskom kruhu; 3. lisovanie, cez rôzne šablóny z lisu, do sadrových foriem; 4. zatáčanie na zatáčacom kruhu; 5. odlievanie do sadrových foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené predpismi BOZP a PO na danom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania keramiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené predpismi BOZP a PO na danom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
samostatné spracovanie výtvarného zámeru na realizáciu nových vzorov umelecko-remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. maliarske, plastické dekorovanie, pieskovanie/otryskávanie, gravírovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
navrhovanie a stanovovanie optimálnej krivky výpalu rôznych hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tvarovanie výrobkov z keramiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie keramických výrobkov liatím do foriem
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné zhotovovanie modelov pre zhotovovanie foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné zhotovovanie sadrových foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytáčanie z voľnej ruky na hrnčiarskom kruhu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
písmomaliarske práce
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Nápisy, dekoratívne motívy.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy umelecko-remeselných keramických výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane retušovania dekóru a povrchových úprav výrobku. Retušovanie drobných nedostatkov dekóru pred výpalom, vrátane povrchových opráv, úprav a retuše výrobkov po výpale.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia, ukladanie, prevoz, balenie výrobkov v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu materiálu používaného pri dekorovaní keramiky a porcelánu, vrátane ich skladovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava keramických hmôt a glazúr na výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluha a údržba keramickej pece.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.