Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tlmočník cudzích jazykov

Tlmočník cudzích jazykovTlmočník cudzích jazykov tlmočí na základe požiadaviek zadávateľa, teda vykonáva vysoko odbornú tvorivú duševnú činnosť spočívajúcu vo verbálnej transformácii informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Na základe použitej techniky tlmočenia sa rozlišuje simultánne a konzekutívne tlmočenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496642/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENInterpreter
SKExterný tlmočník
SKPracovník poskytujúci tlmočnícke služby
SKPracovník odborného tlmočenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a to nasledovným spôsobom:
- diplom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole, alebo
- vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, alebo
- preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má tlmočiť.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz tlmočníka podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Nutný iba v prípade súdnych tlmočníkov, teda ak je tlmočnícka činnosť vykonávaná v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci ako aj činnosť v súvislosti s právnymi úkonmi fyzických a právnických osôb v súkromnej sfére.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa Zákona 65/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5, písm. e) po získaní vzdelania v odbore sa vykonáva prax v odbore, ktorá je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. je odporúčaná prax v oblasti tlmočníctva v trvaní 36 mesiacov.
ISCO-08
2643
SK ISCO-08
2643002
ESCO
1087
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2643002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
tlmočníctvo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúra vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografia vybranej krajiny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy automatizácie procesov v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
5
metódy a techniky tlmočenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Tlmočník musí poznať tlmočnícke techniky, spôsoby a prístupy jednotlivých typov tlmočenia, aby dosiahol čo najlepší a najadekvátnejší preklad zo zdrojového do cieľového jazyka.
Perspektíva: Aktuálna
7
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fonetika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štylistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane nariadenia o GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane nariadenia o GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza konkrétnych jazykových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vzťahu jazyka a spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
začleňovanie novej terminológie do spisovného jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
5
tlmočenie z a do cudzieho jazyka - konzekutívne, simultánne a kabínové
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tlmočenie poskytovaných informácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie rád, informácií a odborných výkladov účastníkom usporiadaných podujatí v príslušnom jazyku, vrátane tlmočenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie osvojovania cudzieho jazyka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
precvičovanie konverzačných a gramatických väzieb v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie cudzojazyčnej konverzácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie systémov automatizácie v prekladateľstve a tlmočníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
5
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.