Pracovník obsluhujúci solárium

Pracovník obsluhujúci soláriumPracovník obsluhujúci solárium zabezpečuje prevádzku a obsluhu solárnych zariadení. Obsluhuje horizontálne, vertikálne solárne zariadenia, turbosoláriá, biosoláriá a koláriá. Zabezpečuje dodržiavanie zásad bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia, prevádzkový poriadok a zásady zdravého opaľovania. Kontroluje funkčnosť trubíc, výbojok, štartérov a filtrov, vrátane zabezpečenia ich výmeny. Komunikuje so zákazníkom, objednáva a rezervuje termíny. Uskutočňuje poradenskú činnosť v oblasti správneho opaľovania v súlade s fototypom pokožky. Vykonáva predaj a poradenstvo pri výbere ochranných a regeneračných prípravkov na opaľovanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496637/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DESolarbetreiber
ENSolarium operator
SKOperátor solária
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Je to voľná živnosť, ale na vydanie živnostenského povolenia je potrebný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Je to voľná živnosť, ale na vydanie živnostenského povolenia je potrebný súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142006
ESCO
1913
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické účinky ionizujúceho žiarenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu, rádiosenzitivita buniek a tkanív, vzťah dávky a účinku.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzikálne základy žiarenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
online objednávanie a evidencia zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
soláriá, koláriá a podobné prístroje
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Účelové použitie, technické údaje, poruchy, intervaly údržby, vybavenie prístroja, výmena trubíc, čistenie UV trubíc, čistenie prístroja.
Nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a postup pri poruche zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o pokožku tela
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné princípy radiačnej ochrany, štátny zdravotný dozor, limity ožiarenia, odborná zdravotná spôsobilosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické prípravky, prístroje a pomôcky určené na ošetrenie ľudského tela – jeho jednotlivých častí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické predpisy pre epidemiologicky závažné činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a kontrola vybavovania objednávok zákazníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej predlekárskej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využitie digitalizácie dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha solária a podobných nezdravotníckych elektronických prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Obsluha horizontálneho, vertikálneho solária, turbosolária, biosolária a kolária.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opatrení údržby, kontroly a výmeny opticky účinných častí prístrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pravidelná kontrola funkčnosti prístroja a všetkých jeho častí, čistenie prístrojov a opaľovacích kabín, zabezpečenie servisných prác v súvislosti s výmenou trubíc, štartérov a filtrov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.