Kozmetik

KozmetikKozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, rúk a celého tela. Kozmetik diagnostikuje kožu podľa špecifických metód a kritérií, následne zvolí správny technologický postup, kozmetické výrobky, pomôcky a elektrokozmetické prístroje na konkrétne kozmetické ošetrenie. Kozmetik vykonáva povrchové čistenie pleti, peeling, naparovanie a zmäkčovanie pleti, hĺbkové čistenie pleti, dezinfekciu pleti, kozmetickú masáž tváre, krku a dekoltu, aplikuje kozmetické výrobky, vykonáva farbenie rias, obočia a úpravu obočia, odstraňuje nežiaduce ochlpenie. Vykonáva klasickú manikúru, lakovanie nechtov, masáž rúk, zábaly, obklady, peelingy a masky na ruky. Poskytuje telové ošetrenia a procedúry, zamerané napríklad na detoxikáciu, spevnenie kože, celulitídu, odbúravanie tukov, formovanie postavy a iné. Kozmetik poskytuje nezdravotnú starostlivosť so zameraním na osobnú hygienu a estetické aspekty. Používa bezpečné kozmetické výrobky, nástroje, prístroje a zariaden...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496628/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEKosmetikerin
RUKosmetolog
ENCosmetician, Cosmetologist, Beautician, Aesthetician
HUKozmetikus
ESCosmetólogo
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti kozmetických služieb
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142001
ESCO
1921
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti estetiky, estetického vzhľadu a vkusu. Zásady rozvíjania obrazotvornosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedieť riešiť konfliktné situácie, vedieť navrhnúť možnosti ich riešenia. Princípy psychohygieny. Vplyv pracovného prostredia na človeka.
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady profesionálnej komunikácie na pracovisku a so zákazníkom, zásady vhodného správania a vystupovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia. Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach a prevádzka zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov v záujme predchádzania vzniku odpadov.
Perspektíva: Budúca
4
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Definícia základných ekonomických pojmov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov je viac, napríklad Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V zmysle platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Poznatky o anatómii, funkciách a vzhľade kože, vonkajšie a vnútorné vplyvy na kožu a rôzne chorobné zmeny kože.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkový poriadok kozmetického salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Zároveň musí byť Prevádzkový poriadok umiestnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
d) návod na použitie prístrojov,
e) zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
i) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Elektrokozmetické prístroje a zariadenia pomáhajú kozmetikovi pri práci, zvyšujú účinky kozmetických procedúr a účinnosť kozmetických výrobkov. Pracujú na rôznych princípoch ale ich použite je celotelové, napríklad: Elektrostimulácia, fototerapia, galvanizácia, hydrobrázia, ionoforéza, IPL, kavitácia, mezoterapia, mikrodermabrázia, naparovače, ozonizácia, rádiofrekvencia, ultrazvuk, vakupres a iné.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť Vyhlášky 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia kozmetických výrobkov podľa miesta aplikácie a účelu použitia. Znalosti voľby konkrétneho kozmetického výrobku pre jednotlivé úkony a procedúry.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy kozmetického ošetrenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti postupov odborného kozmetického ošetrenia jednotlivých typov pleti v správnom technologickom postupe. Indikácie a kontraindikácie pri aplikácii kozmetických výrobkov a elektrokozmetických prístrojov. Spôsoby čistenia pleti, techniky čistenia, prístrojové zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
náparky a spôsoby zmäkčovania pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Definícia významu, funkcie, spôsobov, druhov kozmetických výrobkov a prístrojov. Poznať bezpečnosť a hygienické zásady pri používaní nápariek a zmäkčovadiel pleti: parný kúpeľ, náparka parafínom, gelové, tekuté zmäkčovadlá atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy kozmetickej starostlivosti o očné partie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Špecifiká starostlivosti o očné partie. Vhodné kozmetické výrobky a procedúry, napríklad: mikromasáž očného okolia, atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup hĺbkového čistenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Definícia, význam a funkcia hĺbkového čistenia pleti. Postupy odstraňovania komedónov a mílií. Rozlišovanie jednotlivých metód hĺbkového čistenia pleti: mechanické ručné čistenie, čistenie za pomoci nástroja, alebo za pomoci elektrokozmetickej prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup povrchového čistenia pleti a druhy čistiacich prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá a metódy posúdenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť kritérií a metód odborného kozmetického posúdenia pleti na účely ďalších úkonov v starostlivosti o pleť.
Perspektíva: Aktuálna
4
etický kódex a kódex práce podnikateľa pracujúceho v službách starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
charakter, príčiny, prejavy a metódy lokalizácie nadmerného ochlpenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby a možnosti zjemnenia a odstránenia nadmerného ochlpenia. Spôsoby epilácie, depilácie a odfarbovania chĺpkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kozmetickej starostlivosti o ruky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné kompetencie kozmetika v starostlivosti o ruky a techniky, napríklad: klasická manikúra, lakovanie a zdobenie nechtov, masáž rúk, peelingy, zábaly, obklady a masky na ruky.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kozmetickej masáže tváre, krku a dekoltu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika jednotlivých druhov kozmetickej masáže, napríklad: klasická kozmetická masáž, liftingová masáž, lymfodrenážna masáž, Jacquetová masáž, atď. Znalosť vhodného druhu masáže podľa typu pleti. Fázy a ťahy masáže. Výhody a nevýhody klasickej ručnej kozmetickej masáže a masáže pomocou elektro-kozmetických prístrojov, vrátane kontraindikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. mechanické, chemické, enzymatické.
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné choroby, príčiny a prejavy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti na účely rozpoznávania prejavov kožných chorôb, ich charakteristika a poznanie príčin ich vzniku umožňujú kozmetikovi zamedziť prenos nákazy z/na vnímavého jedinca, t. j. na zákazníka, personál.
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné anomálie a odchýlky od normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o anomálii kože a odchýlky od normy.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Definícia, rozdelenie a popis osobných ochranných pracovných prostriedkov. Tým sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva. Napríklad rukavice, okuliare, respirátor, ochranná obuv, odev a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V zmysle platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie prevádzkového poriadku pri poskytovaní kozmetických služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie a aplikovanie ustanovení v zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb v rámci starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie a aplikovanie ustanovení v zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a vykonávanie technologických postupov kozmetických ošetrení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V súvislosti s tým spojených dodržiavanie technologických a hygienických postupov, správny výber kozmetických výrobkov, BOZP a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Na základe kozmetickej diagnózy zvoliť vhodný kozmetický výrobok (prípravok), podľa miesta aplikácie a účelu použitia. Na zvýšenie účinku kozmetických výrobkov je vhodné použiť elektrokozmetické prístroje, ktoré napomáhajú zefektívniť kozmetickú starostlivosť o kožu.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Správna diagnostika pleti umožňuje čo najefektívnejší výber technologických postupov, výber vhodných kozmetických výrobkov a použitie kozmetickej prístrojovej techniky. Základné kritériá sú: premastenie pleti, tonus a turgor, vrásky, farba pleti, odchýlky od normy, genotyp, reaktivita, fotoreaktivita a fototyp kože.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie a vyhodnocovanie kožných anomálií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rozpoznávanie kožných anomálií a vyhodnocovanie odchýlok od normy, ktoré môže alebo nemôže kozmetik odstrániť. Rozpoznanie a nezasahovanie do tých, ktoré patria do kompetencie lekárov. Dodržiavanie kompetencií.
Perspektíva: Aktuálna
4
efektívne hospodárenie s pracovnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na účely znižovania výdavkov a dosiahnutia efektívneho ekonomického výsledku.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie prejavov kožných chorôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Posudzovanie stavu kože a rozpoznávanie chorobných prejavov, zamedzenie prenosu nákazy z/na vnímavého jedinca, t. j. na zákazníka, personál.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Najprv definovať a rozdeliť poradenskú službu na kozmetickú starostlivosť v profesionálnych salónoch a na domácu starostlivosť. Navrhnúť adekvátnu starostlivosť o pokožku a kožu, zabezpečiť vhodné kozmetické výrobky, procedúry a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie poradenských služieb v oblasti kozmetiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Poradenstvo ohľadom správnej starostlivosti o kožu. Voľba vhodných kozmetických výrobkov, pomôcok, procedúr a elektro-kozmetických prístrojov, či už v profesionálnych salónoch alebo v domácej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vhodné správanie a komunikácia medzi ľuďmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie zásad slušného správania a komunikácie medzi ľuďmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie pokožky rúk
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Voľba postupu práce, kozmetických výrobkov (zábaly, peelingy, masky a iné), pomôcok a elektrokozmetických prístrojov (parafínová vanička).
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná kozmetická masáž tváre, krku, dekoltu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikovanie jednotlivých druhov kozmetickej masáže. Napríklad: klasická kozmetická masáž, liftingová masáž, lymfodrenážna masáž, Jacquetová masáž atď. Voľba správneho druhu kozmetickej masáže, masážnych výrobkov a elektrokozmetických masážnych prístrojov. Dbanie na hygienu a BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a kozmetická starostlivosť o očné partie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie estetického cítenia v kozmetických službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rámci kozmetickej starostlivosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré poskytujú ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia peelingových procedúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia peelingových kozmetických výrobkov, voľba správnej metódy a s pomocou vhodných prístrojov a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevedenie klasickej manikúry, lakovania a zdobenia nechtov, masáže rúk, peelingov, zábalov, obkladov a masiek na ruky. Voľba technologických postupov, kozmetických výrobkov, pomôcok a elektrokozmetických prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetická starostlivosť o jednotlivé časti tela
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Epilácie a depilácie nadmerného ochlpenia, formovanie tela, anticelulitídne ošetrenia a ďalšie úkony v starostlivosti o telo, vrátane správneho použitia prístrojov a kozmetických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie služieb, úkonov a procedúr starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie a prevencia kozmetických problémov pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie pleti a kože v profesionálnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
depilácia a epilácia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie nadmerného ochlpenia. Vyhodnotenie a aplikovanie metód odstraňovania a zjemnenia nadmerného ochlpenia. Epilácia, depilácia a odfarbovanie chĺpkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové čistenie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odstránenie nečistôt z povrchu kože. Prachu, make-upu, kožných sekrétov atď. Dodržiavanie technologického postupu a vhodných kozmetických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
hĺbkové čistenie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metód bezpečného odstraňovania komedónov a mílií. Voľba technologického postupu, pri rôznych metódach hĺbkového čistenia pleti. Napr. mechanické ručné čistenie, za pomoci nástrojov, špeciálnych kozmetických náplastí, masiek, alebo za pomoci elektrokozmetickej prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
naparovanie a zmäkčovanie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie, voľba a aplikovanie vhodnej metódy naparovania, alebo zmäkčovania pleti. Dodržiavanie hygienických zásad a bezpečnosti pri práci. Indikácie a kontraindikácie. Metódy: parný kúpeľ, náparka parafínom, gelové, tekuté zmäkčovadlá atď. Použitie kozmetických prístrojov: naparovače, ohrievače parafínu, ultrazvukové prístroje, IR žiariče atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie a farbenie obočia a rias
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Farbenie rias a obočia, formovanie obočia. Voľba postupu práce, potrebných prípravkov, pomôcok na farbenie rias, obočia a formovanie obočia.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a uplatňovanie odborných vedomostí z dermatológie pri práci kozmetika na účely najvhodnejšieho a najefektívnejšieho prevedenia jednotlivých úkonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia pomocou elektrokozmetických prístrojov (ionoforéza, kozmetický ultrazvuk, neinvazívna mezoterapia, elektroporéza, kozmetická žehlička, kozmetický soft laser atď.), na účely čo najvyššieho účinku na kožu.
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia pleti a ošetrenie pleti po hĺbkovom čistení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie správneho postupu, vhodných druhov kozmetických prípravkov a prístrojovej techniky (ozonizér, bioptronová lampa, solux, darsonvalizačný prístroj).
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia pracovných nástrojov, pomôcok a pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Voliť a požívať biodegradovateľné plasty v záujme predchádzania vzniku odpadov. Eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s materiálom, energiou, vodou, odpadom a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie kozmetických prístrojov, pomôcok a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Voľba a použitie vhodných kozmetických prístrojov, pomôcok a zariadení v technologickom postupe s ohľadom na špecifiká konkrétneho zákazníka. Zhodnotenie kontraindikácií, dodržiavanie hygieny a BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie zásad riešenia konfliktných situácií, zásad psychohygieny a vytváranie priaznivého pracovného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Manikúrne a pedikúrne pomôcky, nástroje a materiály
Maskérske a kozmetické nástroje, pomôcky a materiály (líčidlá)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.