Mechanik motocyklov

Mechanik motocyklovMechanik motocyklov kontroluje technický stav motocyklov, vykonáva údržbu a opravy ich mechanických častí a vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby. Mechanik motocyklov pracuje s technickou dokumentáciou výrobcov motocyklov (vrátane quad a trojkoliek), vyhľadáva náhradné diely v katalógoch, pracuje s diagnostickými prístrojmi, servisnou technikou a špeciálnym náradím....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496623/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMotocyklový mechanik
SKOpravár motocyklov
SKMechanik motocyklov, štvorkoliek
SKMechanik jednostopových motorových vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Remeselná živnosť (opravy a diagnostika cestných motorových vozidiel) - Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7231
SK ISCO-08
7231004
ESCO
2254
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
7231004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia opráv a protektorovania pneumatík
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Servis motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Servis motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
2
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
motorový manažment
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady lícovacej sústavy ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vykonávania motorových skúšok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Práca a narábanie s nebezpečným odpadom (motorový olej, chladiaca kvapalina a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, potrebných diagnostických prístrojov, meradiel, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie opráv a nastavovanie cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie, montáž a demontáž dielov karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž hnacích agregátov motorových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v motorových vozidlách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž súčastí, dielov (vrátane karosárskych) a celkov jednostopových motorových vozidiel, voľba postupov jednoduchých opráv, použitie potrebného náradia, nástrojov, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž elektrotechnických častí jednostopových motorových vozidiel a ich zapojenie do obvodu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Uchytenie tlmičov, riadenie, pruženie, kolesá a pneumatiky.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž hnacích agregátov jednostopových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v jednostopových motorových vozidlách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž dielov a agregátov jednostopových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy elektrotechnických častí motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy jednostopových motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, nastavovanie, opravy (vrátane generálnych) jednostopových vozidiel, ich agregátov (mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických) a príslušenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia porúch motorových vozidiel s používaním diagnostických meracích prístrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednoduchá údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov jednostopových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Práca a narábanie s nebezpečným odpadom (motorový olej, chladiaca kvapalina a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.