Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesaPracovník pre pestovanie a ochranu lesa vykonáva práce pri obnove lesa, pestovaní a ochrane mladých lesných porastov a celkovej ochrane lesa s použitím malej mechanizácie, strojov a zariadení. Realizované práce: pripravuje plochy na výsadbu lesných drevín, vykonáva výsev a výsadbu lesných drevín, ochranu mladých lesných porastov pred burinou, zverou, hmyzom a ostatnými škodcami, oplocovanie mladých lesných porastov, výchovu mladých porastov prerezávkami a čistkami, odstraňuje nežiaduce dreviny a rozčleňuje porasty.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496622/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 75, ods. 17

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Okrem uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh aj profesionálny používateľ prípravkov na ochranu rastlín

Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Poznámka: Oprávnení sú povinní každých päť rokov robiť aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: §14 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
Oprávnení sú povinní každých päť rokov robiť aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
6210
SK ISCO-08
6210002
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6210002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. zraňovače pôdy, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné stroje a nástroje: motorová píla, krovinorez, motorový postrekovač, motorový orezávač, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít. Ochrana mladých lesných porastov pred burinou a biotickými škodcami mechanickými odrádzadlami, repelentmi, herbicídmi, arboricídmi, insekticídmi a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dôvody a spôsoby vytvárania protipožiarnych pásov a priesekov, možnosti údržby protipožiarnych pásov a priesekov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy, obnovy lesných porastov a starostlivosti o kultúry a nárasty. Metódy pestovania lesa.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Budovanie a čistenie protipožiarnych pásov a priesekov, výstavba a údržba otvorených ohnísk v lese na vyhradených miestach pre otvorený oheň.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oplocovanie lesných kultúr a ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Budovanie a oprava oploteniek - oplôtkov, individuálna ochrana mladých lesných porastov nátermi, ovinovaním alebo obväzovaním proti odhryzu a obhryzu zverou.
Perspektíva: Aktuálna
3
práce s ručným lesným náradím
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Práce s ručnými nástrojmi pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka, postrekovač a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zakladanie a asanácia lapákov a inštalácia lapačov na odchytávanie hmyzích škodcov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Asanácia lapákov mechanicky - odkôrňovaním alebo chemickými postrekmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
zber semien a plodov lesných drevín zo zeme alebo zo stojacich stromov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zber semien a plodov spadnutých na zem, zber semien, plodov a vrúbľov vo výškach do 3 metrov s použitím rebríkov, alebo nad 10 m v korunách stromov s použitím zberačskej súpravy.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Práce pri čistení plôch po ťažbe: odstraňovanie haluziny z lesných porastov bez pálenia a s pálením
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výchovné zásahy v mladých lesných porastoch vrátane rozčleňovania porastu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výchovné zásahy v mladých lesných porastoch: čistka, prestrihávka, prerezávka, odstraňovanie nežiaducich drevín a čistenie plôch porastu.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana mladých lesných porastov proti burine, zveri a hmyzím škodcom chemickými prostriedkami
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanizovaná a ručná príprava lesnej pôdy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizované zraňovanie pôdy, ručné spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, príprava lesnej pôdy na umelú obnovu lesa, hnojenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesnícke stroje a mechanizmy: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov, mulčovanie, plošnú výsadbu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana lesných kultúr proti rastu buriny s použitím strojov a malej mechanizácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje a malá mechanizácia: motorové vyžínače, kosačky, krovinorezy a pod. Ochrana proti burine vyžínaním.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.