Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctveTechnik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve zabezpečuje plnenie opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a prírode blízkeho hospodárenia v lese. Zabezpečuje podklady na vypracovanie projektov pestovateľskej činnosti, kontrolu plnenia úloh programu starostlivosti o les. Riadi a zabezpečuje realizáciu programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Usmerňuje výrobu a distribúciu vhodného semenného materiálu a sadeníc pre lesné porasty na zverenom úseku hospodárenia, spolupracuje pri tvorbe, uplatňovaní a zavádzaní nových technológií a postupov v pestovateľskej činnosti. Podieľa sa na tvorbe projektov na obnovu lesa a projektov ozdravných opatrení. Zodpovedá za optimalizáciu pestovateľských prác na zverenom úseku hospodárenia podľa objemu, časového rozvrhu realizácie, nákladovosti a ekonomickej efektívnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
496621/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143004
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Presadzovanie a podpora zásad prírode blízkeho hospodárenia v lesoch v rámci kolektívu lesnej správy, polesia ap.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva za účelom správneho nastavenia výkonových noriem, pri ktorých pôda zohráva významnú úlohu (napr. zalesňovanie).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: poznanie legislatívnych podmienok lesnej hospodárskej evidencie
Perspektíva: Aktuálna
4
mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. zraňovače pôdy, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy zberu lesného reprodukčného materiálu, zásady vertikálneho a horizontálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov disturbancií.
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby a pod.). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vyhotovovaní nových programov starostlivosti o les a úpravách programov starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy, obnovy lesných porastov a starostlivosti o kultúry a nárasty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva na úrovni nižšej organizačnej jednotky. Ekonomika lesného hospodárstve na úrovni lesnej správy. Sledovanie nákladov v pestovateľskej činnosti, analýzy nákladovosti výkonov ap.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod., využívanie GPS prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie organizácie zberu a likvidácie odpadov z obalov pesticídov používaných pri starostlivosti o mladé lesné porasty, ochrane lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov na tvorbu výrobno-prevádzkových plánov za lesnú správu alebo polesie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Získavanie a príprava podkladov pre tvorbu ročných vykonávacích plánov a rozsahu vykonávaných činností v zalesňovaní a pestovaní lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie návrhov na úpravu programu starostlivosti o les v pestovateľskej činnosti za lesný celok
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov na úpravu programov starostlivosti o les pri obnove lesa a výchovy v rámci prečistiek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
tvorba pestovateľských postupov na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania lesov presadzovať postupy pri obnove a výchove lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
návrh mechanizačných prostriedkov v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovanie použitia inovatívnych mechanizačných prostriedkov pri pestovateľskej činnosti v súlade s trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie návrhov a vyhotovovanie žiadostí o predĺženie lehoty na zalesnenie a zabezpečenie mladého lesného porastu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť stav mladého lesného porastu a významu predĺženia lehôt v zmysle platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zavádzaní nových technológií v pestovateľskej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie vývoja inovácií v oblasti technológií a ich zavádzanie do lesníckej praxe.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba projektov v oblasti obnovy lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie ročných vykonávacích plánov pestovateľskej činnosti a projektov obnovy lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri príprave podkladov súvisiacich s programom starostlivosti o les a ich kompletizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov ku obnove programu starostlivosti o les s presadzovaním zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
vedenie evidencie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy súvisiacej s používaním lesného reprodukčného materiálu, evidenciou zdrojov lesného reprodukčného materiálu, podkladov pre lesnú hospodársku evidenciu v oblasti obnovy lesa, výchovy mladých lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca napr. s Národným lesníckym centrom, Lesníckou ochranárskou službou, vlastníkmi obhospodarovaných lesov, štátnou správou, samosprávou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie výroby a distribúcie reprodukčného materiálu na obnovu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie a organizácia prác v lesnej škôlke pri výrobe sadbového materiálu na obnovu lesa.
Perspektíva: Aktuálna
4
usmerňovanie a organizácia pestovateľských činností
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posúdenie kvality a zdravotného stavu sadbového materiálu, zabezpečenie zalesňovacích prác, ochrany lesných kultúr a výchovy lesných porastov. Vyznačovanie výchovných zásahov v lesných porastoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov lesných drevín
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie návrhov na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu. Vedenie evidencie zdrojov lesného reprodukčného materiálu a zabezpečovanie opatrení na ich účelné obhospodarovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.