Čipkár

ČipkárČipkár vyrába čipky. Používa pri tom techniku pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania. Čipkami dopĺňa rôzne druhy textílií. Vyrába a aplikuje ich ako samostatné textílie dekoračného a úžitkového charakteru (obrazy, šperky), alebo čipky vyhotovuje formou metráže a vkladá ich do textílií, ako napr. bytové doplnky (prestieranie), súčasť spoločenského a ľudového odevu (kroj).
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496617/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobca čipky
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7318
SK ISCO-08
7318002
ESCO
2333
SK NACE Rev. 2
C13,R90
CPA 2015
C13,R90
Príslušnosť k povolaniu
7318002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
druhy čipiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika a spôsoby zhotovovania jednotlivých druhov čipiek, ako napr. paličkovanie, pletenie, tkanie, háčkovanie, sieťovanie, viazanie, krosienkovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia farbenia a bielenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
textilné vlákna
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, charakteristika, použitie.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy pri údržbe a ošetrovaní čipkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podklady a dokumentácia na ručné zhotovovanie čipky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, spôsoby, postupy.
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Textilné techniky, čipky.
Perspektíva: Aktuálna
3
tradičná ľudová výroba a remeslá
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Textilné techniky.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a dokumentácii na ručné zhotovovanie čipky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Čítanie predlohy na zhotovenie čipky, posúdenie vzorov na základe dokumentácie a voľba postupu práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na ručné zhotovovanie čipky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality hotových výrobkov v oblasti umeleckých remesiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prípadné odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie nových vzorov čipiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia výtvarného zámeru a kompozície na ručné zhotovovanie čipky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
strih metráží potrebných na výrobu čipiek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné zhotovovanie čipiek paličkovaním, pletením, tkaním, háčkovaním, sieťovaním, viazaním alebo krosienkovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ukončovacie práce, šitie, úpravy a opravy čipiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné škrobenie a bielenie čipiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín, materiálov a nástrojov na ručné zhotovovanie čipky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizovaných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.