Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy

Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendyOdborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy sa spolupodieľa na činnostiach súvisiacich s komplexným zabezpečením plnenia úloh vlády a jej poradných orgánov, ktoré pre člena vlády vyplývajú z jeho funkcie, na príprave materiálov určených na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, Národnej rady SR a jej výborov a zabezpečení distribúcie týchto materiálov. Plní vymedzené úlohy na úseku metodického usmerňovania, organizačného zabezpečovania a koordinovania procesu medzirezortného pripomienkového konania a interného pripomienkového konania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496611/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359009
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: legislatívne pravidlá vlády SR, zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
5
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rokovací poriadok Národnej rady SR
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
problematika ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rokovací poriadok vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém riadenia, koordinovania, usmerňovania, vypracovávania alebo zabezpečovania stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnetov poslancov Národnej rady a vedenia ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade, formy zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy spolupráce na vypracúvaní správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady SR a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém podieľania sa na zabezpečovaní a koordinovaní distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady SR a jej výborov, systém zodpovednosti za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vypracúvania a (alebo) spolupodieľania sa na organizačnom zabezpečovaní stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády, odpovedí na interpelácie, podnety poslancov Národnej rady SR a vedení ich evidencie, odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zabezpečovania plnenia úloh v oblasti ochrany osobných údajov v pôsobnosti oddelenia/skupiny/referátu podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia úloh, ktoré vyplývajú z funkcie členovi vlády a jej poradných orgánov a sledovanie termínov ich plnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie agendy utajovaných písomností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie správ o plnení úloh vyplývajúcich pre člena vlády z uznesení vlády, Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, príp. spolupodieľanie sa na organizačnom zabezpečovaní stanovísk k materiálom určeným na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, zabezpečenie distribúcie v komplexnej forme, v určenom termíne, ich evidencia a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
manipulácia s utajovanými a neutajovanými písomnosťami, ich zapožičiavanie, preprava, skladovanie a skartácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia plnenia koncepcií v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia spolupráce s ostatnými útvarmi organizácie a organizačnými zložkami štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie, usmerňovanie a koordinácia činností súvisiacich s procesom medzirezortného pripomienkového konania, vrátane jeho zabezpečovania v rámci informačného systému slúžiaceho na tieto účely
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie a koordinovanie distribúcie uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, zodpovednosť za ich evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie odpovedí na vyžrebované otázky pre člena vlády v rámci hodiny otázok v Národnej rade SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie stanovísk a odpovedí na interpelácie a podnety poslancov Národnej rady SR, zodpovednosť za vedenie ich evidencie a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.