Kováč, podkúvač

Kováč, podkúvačKováč, podkúvač vykonáva korektúru a podkúvanie pravidelných, nepravidelných a patologických kopýt podľa správnych zásad ortopedického podkúvania. Podkúva kone (a podľa potreby iné kopytníky) na rôzne účely a vyhotovuje bežné a špeciálne podkovy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496609/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPodkúvač koní
SKKováč, podkováč, paznechtár
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7221
SK ISCO-08
7221003
ESCO
2205
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
7221003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne normy o ochrane zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná právnu legislatívu v súvislosti s ochranou zvierat a vie ju aplikovať do praxe. Pozná kompetencie jednotlivých orgánov a vie s nimi spolupracovať pri zaistení plnenia noriem na ochranu zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná vlastnosti jednotlivých materiálov na výrobu podkov v súvislosti s ich opracovateľnosťou, trvácnosťou, hmotnosťou a spôsobom upevnenia. Vie zhodnotiť konkrétne vlastnosti vyrobených podkov. Pozná vlastnosti podkovákov s ohľadom na ich tvar hlavy, hrúbku, dĺžku a tuhosť. Pozná účel použitia kováčskeho náradia a vie zhodnotiť jeho kvalitatívnu vhodnosť.
Perspektíva: Aktuálna
2
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda základné vedomosti o vnímaní prostredia a podnetov zvieratami pri ich ošetrovaní a manipulácii s nimi. Je znalý právnych predpisov a dodržiava ich v praxi. Má mentálne nastavenie morálneho kódexu správania sa k zvieratám.
Perspektíva: Aktuálna
2
anatómia a fyziológia prsta koňa, tvarové odchýlky kopýt
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná anatómiu prsta koňa na úrovni kostí, chrupaviek, šliach, ciev, žíl a nervov. Pozná fyziológiu rastu, funkčnosti jednotlivých štruktúr a fáz regenerácie. Pozná vplyv stavu jednotlivých štruktúr na tvar kopyta a možnosti ovplyvnenia odchýlok k optimálnemu tvarovaniu.
Perspektíva: Aktuálna
2
mechanika pohybu koňa
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má znalosť o princípoch súčinnosti všetkých sústav pri pohybe koňa v jednotlivých ruchoch a špecifických pohyboch. Prakticky vie zhodnotiť kvalitu pohybu v jednotlivých chodoch a definovať možnosti zlepšenia kvality pohybu hlavne korektúrou kopyta a správnou voľbou podkovy.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby podkúvania koní na rôzne účely
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda teoretické vedomosti o požiadavkách na špecifiká podkúvania koní podľa jednotlivých spôsobov využití koní. Vie zhodnotiť stav kopýt pred podkúvaním a definovať cieľový výsledok spolu s technikou pracovných úkonov potrebných na dosiahnutie požadovaného stavu. Prakticky vie vykonať korektúru kopyta mechanickými prostriedkami a tepelnými prostriedkami. Vie vybrať materiál podkovy a vykonať úpravy podkovy za studena aj za tepla. Vie upevniť podkovu za pomoci klincov, aj lepením. Vie zhodnotiť výsledok práce a prípadne vykonať potrebné korekcie.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
choroby kopýt
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má teoretické vedomosti o prejavoch a príčinách jednotlivých chorôb kopýt. Vie zhodnotiť vplyv choroby kopyta na ďalší postup pri liečení a súčasnom použití koňa. Vie zhodnotiť nutnosť spolupráce s veterinárnym lekárom. Vie prakticky vykonať úkony pre liečenie kopyta v spolupráci s veterinárnym lekárom, alebo samostatne.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Jedinec ovláda predpisy o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vie ich aplikovať pri samotnom výkone práce. Pozná protipožiarne predpisy, vie ich prakticky dodržiavať a ovláda praktické postupy pri hasení jednotlivých druhov požiarov.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch pre oblasť kováčstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spolupráca s orgánmi štátnej správy pri zaistení plnenia noriem na ochranu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné spracovanie kovu za tepla pechovaním, predlžovaním, ohýbaním, nakrucovaním, sekaním, tvarovaním výkovkov podľa šablón, kováčskym dierovaním
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyhotovenie bežných a špeciálnych podkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie zo suroviny aj polotovaru zhotoviť podkovu - pantoflicu. Vie zhotoviť špeciálnu podkovu pre konkrétnu korekciu pri podkúvaní koňa.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie uvoľňovacích rezov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie definovať potrebu uvoľňovacích rezov, ich umiestnenie, ich počet a ich uhol. Prakticky vie vykonať samotné uvoľňovacie rezy.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pri podkúvaní.
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
korektúra kopyta
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie vykonať korektúru kopyta s rešpektovaním veku koňa, typu ustajnenia a využitia koňa.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie kopýt u rôznych vekových skupín koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie zvoliť správny postup pri ošetrovaní kopýt koní podľa vekových skupín s ohľadom na typ ustajnenia a použitie koní. Vie zvoliť adekvátne regeneračné a výživové prípravky na ošetrenie kopýt. Vie použiť nástroje na čistenie kopýt.
Perspektíva: Aktuálna
2
pomoc pri podkúvaní a korekciách kopýt
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podkúvanie zdravých a pravidelných kopýt
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie čo najšetrnejšie s ohľadom na predpoklad rastu kopýt vykonať korektúru a pripevniť podkovy požadovaným spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
2
podkúvanie nepravidelných kopýt
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie posúdiť a následne vykonať korektúru nepravidelných kopýt. Vie zvoliť a upraviť korekčné podkovy a pripevniť ich požadovaným spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
2
zvládanie techniky podkúvania
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie vykonať korektúru kopyta pred kutím a upraviť podkovy pre konkrétneho koňa. Vie pripevniť podkovu klincami a lepením. Vie použiť viaczložkové živice na úpravu kopyta.
Perspektíva: Aktuálna
2
fixácia koňa na určenom mieste
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie použiť základné fixačné pomôcky - ohlávka a uzdečka. Vie použiť donucovacie fixačné prostriedky - fajka a fixačná klietka. Vie aplikovať sedujúce prostriedky uľahčujúce fixáciu koní.
Perspektíva: Aktuálna
2
prikladanie obväzov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec vie použiť jednotlivé druhy obväzov podľa ich špecifických vlastností pri jednotlivých typoch poranení - krvácanie, zabránenie infekcie, fixácia, aplikácia liečiv.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha kováčskych pecí a vyhní
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.