Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe

Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobePomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, dokončovacie, čistiace a manipulačné práce v procese výroby a spracovania celulózy a papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496600/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBalič
SKOdoberač
SKPomocník
SKPomocný operátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329006
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
9329006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Konštrukcia strojov, zariadení a výrobných liniek, meracie prístroje na hodnotenie procesov, princípy ich fungovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek vrátane ich ďalšieho spracovania a úprav (napr. rezanie).
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy čistenia rôznych druhov materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
rezanie papiera, kartónu a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Pomocné práce.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulačné práce v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Formátové rezanie papiera, kartónov a lepeniek na kruhovej a stolovej rezačke. Triedenie a lisovanie zberového papiera na lisoch, vrátane manipulácie s balíkmi. Obsluha manipulačných liniek pri spracovaní vlákniny a výrobe buničiny.
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozoznávanie, rozlišovanie a správne triedenie odpadov a následné nakladanie s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie, balenie, expedícia výrobkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha dopravných, baliacich, triediacich, počítacích a baliacich liniek vo výrobe a spracovaní papiera. Obsluha jednoduchých výrobných liniek, jednotlivých strojov a agregátov pri výrobe a spracovaní papiera, kartónov a lepeniek.
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.