Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

Technik dokončovacieho spracovania (knihár)Technik dokončovacieho spracovania (knihár) vykonáva všetky činnosti spojené s priemyselnou knihárskou a dokončovacou výrobou v polygrafii s použitím knihárskych strojov, nástrojov a výrobných liniek.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496599/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKnihár
ENBookbinder
DEBuchbinder
CSKnihař
SKPracovník v knihárni
SKPracovník dokončujúceho spracovania
SKPriemyselný knihár
DEMedientechnologe/-technologin Druckverarbeitung
ENBindery operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7323
SK ISCO-08
7323001
ESCO
2357
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7323001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosť prvkov umelej inteligencie vo výrobnom procese dokončujúceho spracovania a súvislosti prvkov umelej inteligencie výrobnej jednotky.
Perspektíva: Budúca
4
technologické postupy knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pri mäkkých, tuhých a špeciálnych knižných väzbách (blokoch).
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Správne triedenie odpadov na sekundárne spracovanie prípadne likvidáciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha a údržba strojov a zariadení dokončovacieho spracovania v polygrafii (rezačky, skladacie stroje, doskovačky, niťošičky, vkladacie stroje, znášacie stroje, komplexné linky na výrobu mäkkej a tuhej väzby).
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy knihárskych prác
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technologických postupov priemyselného spracovania mäkkých a tuhých väzieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. Smernica pre dokončujúce spracovanie v polygrafickom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy knižných väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tuhé, mäkké a špeciálne väzby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vyradenia strán na knihárskom hárku
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knihárske stroje a automatizované linky
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dobudovávanie prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Navrhovanie opatrení na úpravu vstupov do umelej inteligencie na základe výsledkov výrobného procesu.
Perspektíva: Budúca
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Priebežná kontrola vstupných knihárskych materiálov, kontrola kvality knihárskych polotovarov určených na ďalšie spracovanie, výstupná kontrola finálneho výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojová výroba väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, kontrola, diagnostika a nastavovanie strojov a zariadení v dokončovacej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy chybných polotovarov v knihárskej priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zber a separácia materiálu - odpadu, ktorý vzniká pri dokončujúcom spracovaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha knihárskych liniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Knihárske linky na výrobu mäkkej a tuhej väzby. Vrátane obsluhy automatizovaných knihárskych liniek.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha jednoúčelových zariadení v dokončovacej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základná alebo prevádzková údržba a obsluha zariadení: niťošičky, rezačky, doskovačky, laminovačky, skladacie stroje, znášačky a vkladačky.
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba knihárskych väzieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aktívna spolupráca s technologickými prvkami umelej inteligencie zabudovanej do pracovných liniek.
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.