Tlačiar, operátor tlače

Tlačiar, operátor tlačeTlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s potlačou materiálu za použitia tlačových strojov. Pracuje samostatne na tlačovom stroji. Pozná a vie správne použiť všetky vstupné materiály ako: papier, kartón, fóliu, textil a ostatný potláčaný materiál. Vie pripraviť tlačové farby, tlačové laky a vlhčiaci roztok. Vie spracovať vstupné dáta pre tlačový proces a jeho reguláciu. Vie nastaviť tlačový stroj k tlači. Samostatne kontroluje, vyhodnocuje a upravuje priebeh tlače. Ovláda základnú údržbu tlačového stroja. Výstup svojej práce vie kvalitatívne posúdiť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496597/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSTiskař
DEDrucker
ENPrinter
RUPrinter
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax na samostatnú činnosť je dôležitá vzhľadom k zložitosti a komplexnosti niektorých tlačiarenských strojov. Šesť mesiacov je spodná hranica na jednoduchšie stroje. Ideálne je ak týchto 6 mesiacov môže pracovať ako pomocný či druhý tlačiar.
ISCO-08
7322
SK ISCO-08
7322000
ESCO
2349
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7322000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Automatizované riadiace systémy polygrafického procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizácia presnosti sútlače
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dôkladná znalosť odpadov, správna manipulácia s nimi, dôsledné separovanie a označovanie, ukladanie na určené miesto, prípadne likvidácia. Využívanie všetkých možností na znižovanie množstva odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť základných systémov tlače a tlačových techník.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné technologické postupy jednotlivých spôsobov tlače.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha, nastavenie a údržba strojov a zariadení pre tlač (hárkové, rotačné, maloformátové a veľkoformátové stroje).
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v jednotlivých fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
4
funkcionalita tlačiarenských strojov a postupy ich údržby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Poznanie jednotlivých častí strojov, ich úlohy v procese tlače, nastavovanie parametrov na tieto časti a základná údržba jednotlivých častí.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický proces elektronickej hárkovej montáže
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o hárkovej montáži, znalosť základných vyradení knižných zložiek vrátane kontroly pri tlači (správneho poskladania).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť dokončovacích postupov pre rôzne typy výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Chyby v jednotlivých tlačových technikách, ich rozoznávanie, popísanie ako sa prejavujú a znalosť postupov na ich odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť noriem a štandardov kvality a z oblasti systémov Color managementu ako aj ich reálne používanie v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výpočet spotreby materiálu na danú zákazku vrátane zábehu zákazky tak, aby bola splnená na požadované percentá v metroch, kilogramoch alebo počte kusov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola tlačových foriem alebo digitálnych podkladov pred potlačou, kontrola tlače v priebehu tlačiaceho procesu, odstraňovanie chýb za chodu stroja, zhodnotenie významnosti chýb - nevýznamné alebo ohrozujúce predajnosť výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť informačného systému v danom podniku, jeho aktívne používanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť jednotlivých fáz výrobného procesu aj pred aj po potlači.
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy v rámci CIP3 a CIP4 štandardov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Štandardy a predpisy pre výrobu a správu tlače. Výmena údajov medzi jednotlivými výrobnými etapami a zrýchlenie výrobných procesov, dátový kontajner obsahujúci dôležité informácie o objednávke.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
postupy potláčania materiálov a ich úpravy pred tlačou
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Použite farieb s ohľadom na rôzne vlastnosti jednotlivých materiálov, používanie primerov a iných prepojovacích systémov pre savé materiály či naopak materiály, ktoré neprijímajú farby. Iné typy predúpravy ako korónová či plameňová úprava.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
obehové hospodárstvo vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupnosti pri výrobe výrobku, interná či externá predúprava alebo následná fixácia či doupravenie farby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
povrchové a bariérové vlastnosti potláčaných materiálov a teória ich povrchovej úpravy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spôsoby úpravy potláčaného papiera, aby sa farby na ňom držali správne, neotierali sa, nelámali nerozpíjali sa a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Automatizácia dokončovacích procesov
4
technológia tlačového procesu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač, tampónová tlač. Základné rozdiely v tlačových technológiách. princípy postupy a oblasť použitia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
postupy obsluhy skenovacích zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Teoretické vedomosti postupov pri skenovaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
4
automatizované komunikačné systémy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Komunikácia pomocou rôznych systémov, ovládanie princípov takejto komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
digitálne tlačové technológie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Rôzne typy digitálnych tlačí, základné rozdiely medzi mini a dôležité odlišnosti od klasických technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
spôsoby a metódy kontroly digitálnych dát určených do tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti ako stiahnuť a kontrolovať komplexnosť podkladových digitálnych dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
technologická karta v polygrafii
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologická karta/predpis/postup - čítanie s porozumením.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Okrem bežného dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti je žiadúce si vyskúšať znalosti aj prakticky pri simulovanej havarijnej situácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
dodržanie noriem spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola farebnosti a farebnej odchýlky, vyprázdňovanie bodov, sútlače, odtieňa, čitateľnosti textov, rozpíjania písma atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Samostatnosť v kontrolovaní vstupných surovín i tlačových materiálov, medzioperačná kontrola kvality tlače, znalosť typov chýb pri rôznych tlačiach a ich odstránení, kontrola finálneho výrobku a zhodnotenie jeho kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
použitie a dopĺňanie systémov MIS, kontrola automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: MIS - manažérsky informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
aplikácia princípov kontroly polohy tlačového obrazu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola či bude obraz vo finálnom výrobku správne uložený, vycentrovaný.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
4
riešenie kvality digitálnej tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality výstupu v porovnaní s predlohou, rozloženie na archu tak, aby bol maximálne využitý 1 klik, adhézia ku povrchu, kvalita vytlačenia drobných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia dát pri nastavovaní stroja, pri nutnosti úpravy nastavenia zadanie do systému na následné spracovanie pre budúce aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
aktívne používanie dát v rámci CIP3 a CIP4
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhľad obrázkov pre každú farebnú separáciu (predvoľby zóny atramentu na tlačovom stroji), prenosové funkcie, informácie o farbe a hustote, registračné značky, informácie o rezaní, informácie o tlačovej úlohe (formát stránky, obrázky, text, pomocné symboly atď. Ako súbor PDF. Ďalšie informácie ako veľkosť listu, gramáž papiera, hrúbka papiera, počet kópií atď. Organizačné spracovanie (výpočet, harmonogram, objednávka materiálu, preprava, fakturácia, kontrola kvality).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
práca s tlačovými farbami, primérmi a lakmi
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Práca s farbami na vodnej báze a na báze riedidiel, rozdiely medzi nimi, zvyškové farby, likvidácia alebo spätné použitie zvyškovej farby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosti typov tlačových farieb, vodné, rozpúšťadlové, UV či EB vytvrdzovacie, ich príprava na požadovaný odtieň a pracovnú viskozitu. Primiešavanie zvyškových farieb. Znalosť, ktoré farby sa smú a ktoré nesmú miešať.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s novými ekologickými materiálmi v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Správne používanie ekologických materiálov a ich správne triedenie či oddeľovanie od neekologických.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
4
obsluha tlačových strojov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Správna obsluha rôznych typov tlačových strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
4
povrchová úprava papiera, laminovanie, extrúzia a ostatné formy homogénneho nanášania náterových zmesí a špeciálnych polymérov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Úprava papiera podľa predpisov a následná kontrola správnosti úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
Nové druhy obalových papierov
4
obsluha skenovacích zariadení za účelom digitalizácie plošných predlôh (tlačených dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Správne obsluhovanie skenovacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s programami na kontrolu digitálnych dát pre tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola kompletnosti digitálnych dát a podkladov na to, aby sa z nich mohlo tlačiť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
práca s programami na úpravu spotreby tlačovej farby (UCR, GCR a umelá inteligencia)
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Úprava a prednastavenie presahov, prekrytí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
4
práca s programami na tvorbu konverzácií
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Používanie konverzačných programov pri riešení nezrovnalostí, či pri problémoch so strojom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Automatizácia dokončovacích procesov
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.