Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunitePôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri vybraných stavoch a chorobách v jej prirodzenom sociálnom prostredí a vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496595/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v povolaní pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a v komunite sa získava nadobudnutím a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a v komunite sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pôrodná asistencia v rodine a komunite.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania pôrodnej asistentky špecialistky v pôrodnej asistencii v rodine a komunite sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pôrodná asistencia v rodine a komunite, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2222
SK ISCO-08
2222003
ESCO
606
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2222003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácií národného systému E-zdravie týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. gynekológia, pôrodníctvo, psychológia, klinická psychológia, komunitná starostlivosť, pedagogika.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne predpisy; rodinno-právne a sociálne opatrenia v starostlivosti o komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevencia, edukácia a poradenstvo v starostlivosti o ženu v rodine a komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prevencia; druhy prevencie v rodine a komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii; edukačné programy a poradenstvo pre ženy, matky a komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský výskum
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metodológia ošetrovateľského výskumu; oblasti výskumu v komunite v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovacie a hodnotiace škály v starostlivosti o ženu v rodine a rôznych komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prenatálna psychológia a psychofyzická príprava tehotnej ženy na pôrod v jednotlivých komunitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Význam prenatálnej psychológie; procesy podieľajúce sa na utváraní psychiky prenatálneho dieťaťa; oblasti prenatálnej psychológie; vnútromaternicová väzba; komunikácia matky s prenatálnym dieťaťom; metodika psychofyzickej prípravy na pôrod.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia rodiny a komunity v rámci gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Rodina; znaky, typy a funkcie rodiny; funkčnosť rodiny; vývojové štádiá rodiny; rodinné vzťahy a dynamika rodiny; komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Postnatálna adaptácia novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí; prirodzené biologické, fyzikálne a psychologické prostredie novorodenca; individuálna starostlivosť o novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká ošetrovateľského procesu u ženy v jej prirodzenom sociálnom prostredí, v rodine a komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Osobitosti posudzovania a diagnostiky ošetrovateľského procesu v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii; ošetrovateľský proces u tehotnej ženy, rodičky, šestonedieľky a ženy s gynekologickým a pôrodníckym ochorením v ich prirodzenom sociálnom prostredí; ošetrovateľský proces v rodine v závislosti od typu a funkčnosti rodiny; ošetrovateľský proces v komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
verejné, environmentálne a reprodukčné zdravie z aspektu gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Verejné zdravie a faktory celospoločenského úsilia jeho podpory; príčinné súvislosti medzi životným prostredím a zdravím; environmentálne riziká v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii z aspektu rodiny a komunít; psycho-sociálne a ošetrovateľské princípy podpory zdravia a reprodukčného zdravia ženy, matky a komunít v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy zdravotnej starostlivosti o ženu v rodine a komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o ženu, matku a novorodenca v ich prirodzenom sociálnom prostredí, rodinu a komunity v rámci gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie odborného dohľadu u ženy s fyziologickou tehotnosťou a v období fyziologického šestonedelia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V jej prirodzenom sociálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
vymedzenie a uplatňovanie posudzovacích a hodnotiacich škál v starostlivosti o ženu v rodine a komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykazovanie činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie; psychologický prístup k žene, rodine a komunitám a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie edukácie a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; edukačný proces zameraný na: prevenciu onko-gynekologických ochorení, samovyšetrovanie prsníkov, dospievanie; plánované rodičovstvo, laktačný program, psychofyzickú prípravu na pôrod, prevenciu sexuálne prenosných ochorení, antikoncepciu, infertilitu, liečebnú gymnastiku, starostlivosť o fyziologického novorodenca, obdobie klimaktéria a postmenopauzálneho obdobia ženy.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálnej resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prvá pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich zdravie a život ženy, tehotnej ženy, rodičky a šestonedieľky v jej prirodzenom sociálnom prostredí; kardio-pulmonálna resuscitácia podľa najnovších odporúčaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrenie novorodenca v domácnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ošetrovateľský proces v starostlivosti o ženu s gynekologickým zdravotným problémom, ženu v rodine a v jednotlivých komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii – ošetrovateľský proces u ženy z komunity, drogovo závislej ženy, ženy zo sociálne znevýhodneného sociálneho prostredia; mladistvej, ženy – bezdomovkyne; sexuálne zneužitej mladistvej/ženy, ženy v seniorskom veku; špecifiká ošetrovateľského procesu u ženy z iného kultúrneho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie preventívnych skríningových vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdravotný, spoločenský a ekonomický význam skríningových vyšetrení v jednotlivých vývinových obdobiach ženy; skríningové vyšetrenia v jednotlivých vývinových štádiách ženského organizmu.
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie psychofyzickej prípravy tehotnej ženy na pôrod
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.