Dentálna hygienička

Dentálna hygieničkaDentálna hygienička je zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej (informovanie a motivácia) starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia, ale vždy pod priamym alebo nepriamym dohľadom zubného lekára. Dohľad znamená, že zubný lekár vyšetril pacienta, zhodnotil jeho stav a odporučil ho na ošetrenie dentálnym hygienikom. Zubný lekár je za činnosť dentálneho hygienika zodpovedný, ak je jeho zamestnancom. Na základe dentálno-hygienickej anamnézy plánuje a realizuje starostlivosť, liečbu, prevenciu, edukáciu a poradenstvo ohľadom orálneho zdravia u všetkých vekových kategórií zdravej populácie a dispenzarizovaných pacientov. Vykonáva administratívne činnosti a zabezpečuje starostlivosť o pracovné prostredie a stomatologické inštrumentárium. Participuje na vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávaní s nosnými témami znalostí v oblasti prevencie v stomatológii, parodontológii a konzervačnej ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496593/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAbsolvent študijného programu dentálna hygiena
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní farmaceut: farmakoekonomika (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 9 ods. 6)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní dentálna hygienička sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná dentálna hygienička.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3251
SK ISCO-08
3251002
ESCO
1422
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3251002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
humanitné vedy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: psychológia; pedagogika; sociológia; profesijná etika; právo a legislatíva; základy výskumu
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a dospelou osobou a rodinou; psychologický prístup k dieťaťu a dospelej osobe a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zubné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: odbory zubného lekárstva - konzervačné zubné lekárstvo, parodontológia, zubná protetika, čeľustná ortopédia, dentoalveolárna chirurgia, detské zubné lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu orálneho zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
embryológia zubov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: štádia ontogenetického vývoja zuba; vývojové anomálie zuba
Perspektíva: Aktuálna
6
ergonómia práce v zubnom lekárstve a dentálnej hygiene
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravé a patologické zubné tkanivá
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravé zubné tkanivo; patologické zmeny na zubnom tkanive – zubný plak, zubný mikrobiálny plak, zubný kaz, zubný kameň, gingivitídy, parodontitída
Perspektíva: Aktuálna
6
medicínske vedy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia a fyziológia (so zameraním na hlavu); patológia (so zameraním na orgány a tkanivá ústnej dutiny); základy biofyziky, biochémie, rádiológie, mikrobiológie, imunológie, epidemiológie, hygieny, onkológie, farmakológie, algeziológie, anestéziológie, preventívneho zubného lekárstva, propedeutiky zubného lekárstva, výživy (so zameraním na orálne zdravie)
Perspektíva: Aktuálna
6
morfológia zubov a tkanív v ústnej dutine
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: makroskopická a mikroskopická stavba zuba a priľahlých tkanív; epitelové, spojivové, podporné a nervové tkanivo v ústnej dutine; primárne a sekundárne zuby
Perspektíva: Aktuálna
6
orálne zdravie a dentálno-hygienická starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: orálne zdravie a determinanty, ktoré ho ovplyvňujú; dentálna hygiena a jej význam v podpore orálneho zdravia; hygienická starostlivosť o zdravé zuby a tkanivá v ústnej dutine; technika starostlivosti o zuby a priľahlé tkanivá v procese chorobných zmien; pomôcky a doplnkový materiál pri dentálno-hygienickej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
postup vyšetrenie zubov, parodontu a priľahlých tkanív v ústnej dutine
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rádiológia v dentálnej hygiene
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využitie rádiológie v odbore dentálna hygiena; vyhodnocovanie RTG snímok
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy v dentálno-hygienickej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kritériá na zabezpečenie štandardu; požiadavky na tvorbu štandardov v dentálno-hygienickej starostlivosti; audit a jeho metódy
Perspektíva: Aktuálna
6
technické vybavenie pracoviska dentálnej hygieny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prístroje, nástroje a zariadenia pri vykonávaní dentálno-hygienickej starostlivosti; dentálne materiály; stomatologické inštrumentárium
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v dentálnej hygiene
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zostavenie diagnostického plánu
Perspektíva: Aktuálna
6
revízna a posudková činnosť v dentálnej hygiene
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: súčasti zdravotnej dokumentácie v zubnom lekárstve a dentálnej hygiene; záznamy do zdravotnej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: dezinfekcia a sterilizácia zdravotníckych pomôcok, nástrojov, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní dentálno-hygienickej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie prvej pomoci v zubnej ambulancii a ambulancii dentálnej hygieny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia edukácie zameranej na podporu, ochranu a udržiavanie orálneho zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: primárna, sekundárna a terciárna prevencia v dentálno-hygienickej starostlivosti; edukácia k podpore orálneho zdravia v jednotlivých populačných skupinách zameraná na: výživu vo vzťahu k orálnemu zdraviu, postupy a techniky starostlivosti o zuby a priľahlé tkanivá, dentálne pomôcky a doplnkový materiál v dentálnej hygiene, hodnotenie úrovne dentálnej starostlivosti, prevenciu onkologických ochorení v ústnej dutine; participácia na zdravotnej politike zameranej na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia; oblasti poradenstva v dentálnej hygiene; didaktické pomôcky pri edukácii
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie dentálno-hygienického vyšetrenia ústnej dutiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyšetrenie zubov, parodontu a priľahlých tkanív v ústnej dutine s použitím adekvátnych nástrojov
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie odborných pracovných činností v rámci dentálnej prevencie, záchovnej stomatológie, parodontológie, ortodoncie a implantológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. samostatne: vykonávanie dentálno-hygienického vyšetrenia ústnej dutiny; identifikácia potreby dentálno-hygienickej starostlivosti jedinca, rodiny a komunity; riadenie dentálno-hygienickej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osôb, rodiny a komunity; vypracovávanie individuálnych hygienických plánov ošetrenia tkanív v ústnej dutine; odstraňovanie mäkkých a tvrdých nánosov zo supragingiválneho priestoru; leštenie povrchu zubov profylaktickými materiálmi; vykonávanie lokálnej fluoridácie zubov; podieľanie sa na tvorbe štandardov dentálno-hygienickej starostlivosti; uskutočňovanie výskumu v dentálnej hygiene; podieľanie sa na tvorbe programov na podporu orálneho zdravia obyvateľstva; na základe indikácie zubného lekára: príprava osoby na diagnostické a liečebné výkony; vykonávanie hygienického intenzívneho programu mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine; leštenie výplne zubov; podávanie liečiv do parodontálnych vačkov; pečatenie fisúry zubov; vykonávanie slinných testov; ošetrovanie citlivého dentínu pomocou profylaktických materiálov; vykonávanie bielenia zubov a iných estetických úprav zubov; ošetrovanie zubných implantátov; podávanie povrchovej anestézie prostredníctvom gélu; spolupráca so zubným lekárom pri invazívnych a neinvazívnych diagnostických a liečebných výkonoch
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie dentálno-hygienickej anamnézy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: získavanie anamnestických dát; vyhodnotenie a záznam anamnestických údajov
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení v rámci dentálnej hygieny
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v dentálnej hygiene
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.