Anestéziológ a intenzivista

Anestéziológ a intenzivistaAnestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových skupinách. Anestéziológ vykonáva anestéziu – celkovú alebo regionálnu (podľa zváženia, resp. zdravotného stavu) pri plánovaných a urgentných operačných výkonoch. Zaoberá sa riešením akútnej, chronickej a nádorovej bolesti, ako rozdielnych klinických jednotiek s odlišnými patofyziologickými mechanizmami, ktoré podmieňujú rozdielne východiská liečby a diferencované liečebné postupy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496590/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKLekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní anesteziológ a intenzivista sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní anesteziológ a intenzivista sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore anesteziológia a intenzívna medicína na výkon špecializovaných pracovných činnosti a výkon certifikovaných pracovných činnosti sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na zdravotnej starostlivosti, ktoré je možné realizovať ako:
• 3.1. Špecializačné štúdium
• 3.2. Certifikačné štúdium
• 3.3. Sústavné vzdelávanie
Prvé dva spôsoby sa realizujú inštitucionalizovanou formou ďalšieho vzdelávania, posledný spôsob je možné realizovať aj neinštitucionálne. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore AIM na výkon špecializovaných pracovných činnosti sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch podľa osobitného predpisu.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania anesteziológ a intenzivista sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212016
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: legislatíva súvisiaca s ochranou osobných údajov
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy v anesteziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy predoperačného vyšetrenia pre elektívne alebo urgentné operačné výkony, princípy vyhodnotenia biochemických vyšetrení, rádiogramov, elektrokardiografických (EKG) kriviek, ultrasonografických (USG) nálezov, počítačovotomografických (CT) vyšetrení, funkčných pľúcnych testov, hemodynamických katetrizačných vyšetrení, princípy odhadu perioperačného rizika;
postupy predoperačnej prípravy pacienta na anestéziu, premedikácie špecializovanej predoperačnej prípravy podľa veku, charakteru pridruženého ochorenia a špecifickosti operácie - ambulantný zákrok, urgentná operácia, pôrodnícka operácia; špecifiká predoperačnej prípravy pacienta na anestéziu v jednotlivých chirurgických disciplínach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: správne využívanie aplikácií E-zdravie
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia respiračného, kardiovaskulárneho, renálneho, zažívacieho, nervového, endokrinného a imunitného systému; vegetatívneho nervového systému, nervosvalového prenosu, metabolizmu vody a elektrolytov; etiológia komplikácií vyskytujúcich sa v bezprostrednom pooperačnom období a neskorých pooperačných komplikácií; špecifiká pri intoxikáciách, úrazoch, popáleninách a poškodeniach zdravia v súvislosti s vonkajším prostredím a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácia a kontraindikácia diagnostických a terapeutických postupov...
Perspektíva: Aktuálna
7
formy kardiopulmonálnej resuscitácie a možnosti urgentnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a postupy základnej a rozšírenej KPR, vrátane defibrilácie a zásad trombolýzy; princípy a postupy post-resuscitačnej starostlivosti, vrátane indukovanej liečebnej miernej hypotermie
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická anestézia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, techniky a spôsoby podávania a vedenia celkovej a regionálnej anestézie vo všetkých vekových skupinách vrátane novorodencov, mechanizmy anestézie a analgézie, fyziologické a patofyziologické dôsledky anestézie, anestéziologické a perioperačné komplikácie;
mechanizmy svalovej relaxácie, farmakológia svalových relaxácií, indikácie používania svalových relaxácií, farmakologická antagonizácia svalovej relaxácie;
pôrodnícka anestézia a analgézia vrátane riešenia pôrodníckych komplikácií vo vzťahu k pôrodníckej anestézii a analgézii (pre-eklampsia, eklampsia); postupy resuscitácie novorodenca a používané skórovacie systémy (Apgar systém), základné anestetické princípy a techniky u novorodencov a detí;
metódy, techniky a spôsoby podávania a vedenia celkovej a regionálnej anestézie v pediatrii, v neurochirurgii, v chirurgii srdca a hrudníka, u pacientov vo vyšších vekových skupinách, pri ambulantných, diagnostických a krátkych liečebných výkonoch; lokálne anestetiká, farmakológia lokálnych anestetík, indikácie použitia, komplikácie po podaní lokálnych anestetík, techniky povrchovej, infiltračnej, epidurálnej a spinálnej anestézie, blokády nervových kmeňov a pletení, toxicita lokálnych anestetík, mortalita a morbidita vo vzťahu k anestézii;
špeciálne metódy a techniky používané v anestéziologickej praxi, ako napríklad riadená hypotenzia a hypotermia, hemodilúcia, substitúcia krvnými derivátmi v perioperačnom období;
zásady vedenia zdravotnej dokumentácie pri anestetických výkonoch;
zásady po anestetickej starostlivosti, vrátane monitorovania vitálnych a fyziologických funkcií, prevencia a liečba post anestetických komplikácií
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz ochorení, stavov a úrazov respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému, infekcií, intoxikácií, polytráum a pod. vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
Perspektíva: Aktuálna
7
anestéziológia, špecifiká anestézie v jednotlivých odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy a postupy v anestéziológii; fyzikálne princípy funkcie anestetických prístrojov a systémov; spôsoby a metódy kontroly funkčnosti anestetických prístrojov a systémov; ďalšie prístroje a pomôcky používané v anestéziologickej praxi; monitorovacie systémy a princípy monitorovania v anestetickej činnosti; bezpečnosť pacienta a anestéziológa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami vo všetkých vekových skupinách
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: právne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy monitorovania v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy monitorovania EKG, merania bežnej telesnej teploty, merania telesnej teploty jadra organizmu; transkutánne monitorovanie; invazívne hemodynamické monitorovanie - zásady a indikácie katetrizácie venózneho systému, arteriálneho systému a artérie pulmonalis; princípy hodnotenia kardiálnej funkcie a odvodených hemodynamických ukazovateľov; neinvazívne hemodynamické monitorovanie; monitorovanie respiračných a ventilačných parametrov; tlak v dýchacích cestách, intratorakálny tlak, respiračný objem, pomer mŕtveho priestoru k respiračnému objemu, compliance, pulzová oximetria, kapnografia; monitorovanie mozgových ukazovateľov - intrakraniálny tlak, cerebrálna perfúzia a metabolizmus, jugulárna venózna saturácia, elektroencefalografia; metabolické monitorovanie - spotreba kyslíka, produkcia oxidu uhličnatého, respiračný kvocient a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíne
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy a metódy v intenzívnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady liečby kriticky chorých všetkých vekových kategórií, ktoré sa prijímajú na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotky intenzívnej starostlivosti; princípy a metódy predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivosti pacientov vo všetkých vekových kategóriách vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie a výživy
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakológie a farmakoterapie v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: farmakológia svalových relaxácií, farmakologická antagonizácia svalovej relaxácie; farmakológia lokálnych anestetík; toxicita anestetík; zásady racionálnej farmakoterapie - farmakológia látok a liekov používaných v intenzívnej medicíne, ich interakcie a toxicita; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia anestetických výkonov a zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: správne vedenie anestetických výkonov a kompletnej príslušnej zdravotnej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etické problémy a intenzívna medicína; psychosociálne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotnícke poisťovníctvo
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta a rodiny
Perspektíva: Aktuálna
7
perioperačná starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy a postupy pooperačnej starostlivosti a liečba bolesti
Perspektíva: Aktuálna
7
smernice a iné normy legislatívy EÚ upravujúce problematiku zdravotníctva, najmä zdravotné poistenie a financovanie, cezhraničnú zdravotnú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy a postupy intenzívnej medicíny
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: online komunikácie v medicíne
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: legislatíva v rámci BOZP, PO a ochrany životného prostredia
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: systematické hodnotenie priorít diagnostických a liečebných výkonov a ich koordinácia do integrovanej liečebnej stratégie u kriticky chorých pacientov
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie a predanestetické zhodnotenie v anestéziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: predoperačné vyšetrenie a analýza získaných poznatkov o pacientoch všetkých vekových skupín vrátane novorodencov pre elektívne alebo urgentné operačné výkony - napr. zhodnotenie EKG, USG, CT záznamov z hľadiska anestetického postupu, zhodnotenie a interpretácia ostatných klinických a laboratórnych nálezov; odhad perioperačného rizika
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie a vedenie celkovej a regionálnej anestézie pacientom vo všetkých vekových kategóriách, vrátane novorodencov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podávanie a vedenie celkovej a regionálnej anestézie pacientom vo všetkých vekových kategóriách vrátane novorodencov
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie zdravotnej dokumentácie pri anestetických výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedenie zdravotnej dokumentácie pri anestetických výkonoch
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: edukácia pacienta a rodiny
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému; diagnostika infekcie; diagnostika intoxikácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. pri infekciách - antiinfekčná liečba a jej monitorovanie; pri intoxikáciách - liečba intoxikácie; pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému - liečba akútnych porúch a základná kardiopulmonálna a rozšírená kardiálna starostlivosť; pri ochoreniach nervového systému - liečba edému mozgu; pri ochoreniach respiračného systému - zabezpečenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest, ventilácia, liečba respiračnej insuficiencie a respiračného zlyhania; pri ochoreniach gastrointenstinálneho systému - liečba akútnych gastrointestinálnych porúch - krvácanie do zažívacej rúry, akútna pankreatitída, zlyhanie pečene; pri ochoreniach renálneho systému - liečba akútnej obličkovej nedostatočnosti a obličkového zlyhania; pri ochoreniach v hematológii a transfúziológii - liečba koagulačných porúch a transfúznych reakcií; pri metabolických ochoreniach - liečba porúch metabolizmu, liečba porúch vnútorného prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
predoperačná príprava pacienta na anestéziu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: predoperačná príprava pacienta na anestéziu
Perspektíva: Aktuálna
7
pooperačná starostlivosť a riešenie akútnej, chronickej a neznesiteľnej bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pooperačná starostlivosť a riešenie akútnej, chronickej a neznesiteľnej bolesti
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v anestéziológii a intenzívnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.