Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb

Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služiebŠpecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb spracováva vecné podklady a koordinuje realizáciu informatizácie a elektronizácie služieb danej oblasti verejnej správy. Navrhuje úpravy rozsahu a kvality zberu a spracovania štatistických údajov a vykonáva štandardizačnú a metodickú činnosť pre rozvoj informačných systémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti informatizácie a podieľa sa na implementácii projektov v oblasti informatizácie a elektronických služieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496585/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát na riadenie projektov PRINCE2
Poznámka: Odporúčaný je certifikát projektového riadenia PRINCE2 a/alebo certifikát ITIL (o riadení IT služieb). Ďalšie odporúčané certifikáty sú PMI, PMBOK, IPMA, Scrum, Kanban.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2511
SK ISCO-08
2511004
ESCO
921
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2511004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady tvorby komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
nariadenia Komisie EÚ (EHP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné vzťahy štátnych organizácií, procesy tvorby vnútorných a koncepčným materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úprava, zber a spracovanie štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základy všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika získavania a zaznamenania používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
7
postupy a metódy tvorby koncepčných materiálov v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tvorba a spracúvanie vecných podkladov, integračných nástrojov a štandardov v danom rezorte.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť tvorby metodiky, štandardov, integračných nástrojov, číselníkov a klasifikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy riadenia tímu, spolupráce a zastupovania štátnych orgánov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Organizačná a tímová spolupráca, tvorba a riadenie tímu, spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
7
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky využívania informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepčných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Identifikácia koncepčných materiálov informatiky v rezorte, preukázanie schopnosti tvoriť a spracovávať vecné podklady, integračné nástroje a štandardy pre rozvoj informatizácie a elektronizácie služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytváranie, revidovanie a zmeny legislatívnych podmienok rozvoja Iinformatizácie a elektronizácie, ovládanie prípravy a procesov pripomienkovania právnych predpisov, pripravovanie stanovísk a podporných materiálov na rokovania vlády a Národnej rady SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
spolupráca pri testovaní informačného/softvéroveho systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zbieranie, upravovanie a spracovanie štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia požiadaviek na zmenu informačného systému/softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Organizovanie tímovej spolupráce, vytváranie a riadenie tímu, spolupráca s orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ, zastupovanie ministerstva v poradných orgánoch a v pracovných skupinách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
komunikácia so zainteresovanými za účelom identifikácie požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie štandardizačnej a metodickej činnosti v oblasti metodiky budovania IS v zdravotníctve, štandardov, integračných nástrojov, číselníkov a klasifikácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a zaisťovanie riadneho technického stavu technologických systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.