Asistent stavbyvedúceho

Asistent stavbyvedúcehoAsistent stavbyvedúceho je fyzická osoba, ktorá koordinuje a riadi stavebnú činnosť podľa pokynov stavbyvedúceho, kontroluje a eviduje vykonávané stavebné práce subdodávateľov, spolupracuje so stavbyvedúcim pri zabezpečovaní kvality všetkých realizovaných prác a taktiež pri spracovávaní súpisov vykonaných prác a ďalších administratívnych úkonoch. Komunikuje s projektantom, subdodávateľmi, odbornými konzultantmi, tvorí jednoduché výkazy výmerov, dbá na efektivitu stavby a procesov a zabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektom. Kontroluje dodržiavanie harmonogramov prác, technologických postupov, kvalitu prác a dodržiavanie BOZP a PO, koordinuje subdodávateľov a dodávky materiálov, zodpovedá za včasné dodávky tovarov a prác podľa harmonogramu výstavby a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi. Okrem toho vedie a pravidelne aktualizuje stavebný denník pod dohľadom stavbyvedúceho a eviduje osoby na stavbe, spolupracuje so zástupcami investora a autorského dozoru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
496570/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112007
ESCO
1159
SK NACE Rev. 2
F41,F42,F43
CPA 2015
F41,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
3112007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a technické špecifikácie v oblasti stavebných výrobkov používaných na zhotovenie požiarnych konštrukcií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy využívania IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zásady, metódy a postupy práce s databázami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
ekonomika výstavby a stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavebných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prípravy stavebnej výroby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Systémy automatického riadenie strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy využívania BIM - informačného modelu budovy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
postupy a pravidlá práce v oblasti zelených fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Statika pre vegetačné fasády.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
4
postupy a pravidlá práce s vegetačnými (zelenými) strechami
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy využívania zelených striech.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
4
diaľkovo ovládané stavebné roboty
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využívania robotizácie na stavbe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
smart technológie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia smart technológií v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
systémy umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Princípy využitia umelej inteligencie v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosti uplatnenia dronov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia zelených striech
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné (zelené strechy), pojazdné strechy a vodozádržné strechy
4
realizácia vegetačných fasád
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vegetačné fasády
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie databázových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne spracovanie parametrov a technických údajov stavebných materiálov
4
vedenie stavebného denníka
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia a ovládanie stavebných robotov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie robotov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha príslušných druhov stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie funkcionalít systému automatického riadenia strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatické riadenie stavebných strojov
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Používanie smart technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
používanie umelej inteligencie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: AI umelá inteligencia v stavebníctve
4
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
koordinácia priebehu a väzieb stavebných prác, zabezpečovanie plynulosti stavebných a dopravných činností, dodávok materiálu a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a operatívne riadenie nasadenia potrebnej stavebnej mechanizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie vybudovania zariadenia/zariadení staveniska
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.