Asistent daňového poradcu

Asistent daňového poradcuAsistent daňového poradcu vykonáva odborné ekonomické činnosti súvisiace s daňovým poradenstvom príslušnej organizácie pod vedením daňového poradcu zapísaného v zozname daňových poradcov. Zhromažďuje a pripravuje potrebné doklady súvisiace s daňovým poradenstvom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
496568/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTax assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313007
ESCO
1641
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
3313007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti daňovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy daňovej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Perspektíva: Aktuálna
7
odpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňový poriadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová optimalizácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súbor postupov zameraných na rozloženie daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady a pod. Medzinárodné zdaňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové aspekty medzinárodného podnikania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy zisťovania skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie a vymáhanie miestnych daní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania daňovej kontroly daňovníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady spravovania spisovej agendy a jej archivácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti daní a miestnych poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti daňovej problematiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe daňovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Za účelom maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S cieľom zabezpečenia povinných a efektívnych daňových plnení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava daňových stanovísk
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové kontroly jednotlivých druhov daní v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a príprava stanovísk týkajúcich sa nových aktivít organizácie z pohľadu daňového dopadu a optimalizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie daňového zaťaženia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej evidencie v administratíve
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava správ a reportov o daniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyplňovanie formulárov a hlásení o daniach pre verejné orgány
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri zisťovaní základu dane a pri plánovaní daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie stanoviska a vysvetlení k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so subjektmi správy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zástupcami spoločnosti v oblasti daňového poradenstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti výpočtu a vypracovania daňových priznaní (daň z príjmov fyzických a právnických osôb, z pridanej hodnoty, z nehnuteľnosti, z motorového vozidla a spotrebné dane), vrátane ich príloh.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.