Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológiiLaboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti. Zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej (bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej) etiológie a laboratórnou interpretáciou výsledkov priamej a nepriamej mikrobiologickej diagnostiky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496567/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. (ktorými sú: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore biotechnológie, v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, v študijnom odbore chémia alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov) a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.“
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212007
ESCO
1404
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: znalosti kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: taxonómia a nomenklatúra medicínsky významných baktérií, vírusov, parazitov a mikroskopických húb; princípy metód testovania citlivosti na antiinfekčné liečivá, dezinfekcie a sterilizácie napr.: grampozitívne a gramnegatívne baktérie, DNA, RNA vírusy, povrchové, podkožné, systémové a orgánové mykózy, prvoky a červy; vznik a rozvoj baktériových a vírusových infekcií; imunitná odpoveď na infekcie; liečba vírusových, bakteriálnych, mykotických a iných infekcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
disciplíny laboratórnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy hematológie, biochémie, imunológie, genetiky, histopatológie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy edukácie lekárov a zdravotníckych pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne a diagnostické postupy v klinickej mikrobiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz pôvodcov bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií, napr.: priama a nepriama bakteriologická, virologická, mykologická diagnostika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postanalytické postupy v klinickej mikrobiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy interpretácie laboratórneho výsledku mikrobiologických vyšetrení napr.: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej mikrobiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, transportu, spracovania a uchovávania biologického materiálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: oblasť bakteriológie, virológie, parazitológie a mykológie; stavba baktériovej bunky, fyziológia, rast a rozmnožovanie, patogénnosť, virulencia a genetika baktérií, základné vlastnosti, rozmnožovanie a genetika vírusov, charakteristika a základné vlastnosti pôvodcov mykotických infekcií, prvokov, červov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v bakteriológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: priama a nepriama bakteriologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, testovanie citlivosti na antiinfekčné liečivá, napr.: mikroskopické natívne a fixované preparáty, izolácia, kultivácia a identifikácia baktérií, priamy dôkaz baktériových antigénov, dôkaz baktériového genómu, dôkaz protilátok na baktériový antigén a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v mykológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: priama a nepriama mykologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, napr. mikroskopický dôkaz, izolácia a kultivácia pôvodcov mykotických infekcií, dôkaz protilátok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v parazitológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: priama a nepriama parazitologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, napr.: mikroskopický dôkaz prvokov v natívnom a farbenom preparáte, dôkaz vajíčok, lariev a dospelých červov, dôkaz a identifikácia článkonožcov, dôkaz protilátok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení vo virológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: priama a nepriama virologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, testovanie citlivosti na antivirotiká, napr.: svetelná a elektrónová mikroskopia, kultivácia a identifikácia vírusov, dôkaz vírusových antigénov, hybridizácia nukleových kyselín a amplifikácia genómu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia predanalytických postupov v klinickej mikrobiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, napr.: centrifugácia, izolácia buniek, vysycovanie sér a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej mikrobiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s prevedenými vyšetreniami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.