Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológiiLaboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou chorôb krvi a krvotvorných orgánov, prípravou, výrobou transfúznych prípravkov (krv a jej komponenty), ako aj špeciálnych transfúznych prípravkov (transplantáty krvotvorných buniek)....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496566/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní sestra: ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 11 ods. 3)

Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. a prípravou na výkon práce v zdravotníctve. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
• Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212003
ESCO
1404
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike napr. štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gaussove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. princípy kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hematológia a transfuziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etiológia, patogenéza, patofyziológia chorôb krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí napr. anémie, polycytémia, polyglobúlia, akútne leukémie, myeloproliferatívne, lymfoproliferatívne neoplázie, myelodysplastický syndróm, koagulopatie, trombofilné stavy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia výskumu v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej hematológii a transfuziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
disciplíny laboratórnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy biochémie, imunológie, genetiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy edukácie lekárov a zdravotníckych pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne a diagnostické postupy v hematológii a transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz krvotvorby, porúch krvotvorby a chorôb s tým spojených napr. diagnostické postupy na diagnostiku anémií, myeloproliferatívnych a lymfoproliferatívnych neoplázií, koagulopatií, trombofilných stavov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postanalytické postupy v klinickej hematológii a transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy interpretácie laboratórneho výsledku napr. konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr. zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
transfúziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: imunohematológia, genetika krvných skupín, klinická interpretácia a indikácia substitučnej hemoterapie, transfúzna služba, národné a európske regulácie darcovstva krvi, registre darcov krvi a kostnej drene napr. protilátky, skupinový systém erytrocytov, skupinový systém leukocytov, špecifické antigény trombocytov, HLA systém, zásady účelnej hemoterapie, komplikácie hemoterapie, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola bezpečnosti výroby krvi ako bezpečného lieku, spolupráca pri vytváraní registrov darcov krvi a kostnej drene a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná hematológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: krvotvorba pri fyziologických a patologických stavoch, jej genetická, epigenetická, cytokínová a neurohormonálna regulácia; štruktúra, fyziológia a patofyziológia bunky, základná štruktúra bunkového jadra, cytoplazmy, morfologická a ultraštruktúrová charakteristika, metabolizmus, delenie, proliferácia, apoptóza; erytrocyt - fyziológia a patofyziológia, hemoglobín, metabolizmus železa, vitamínu B12 a iných krvotvorných látok, anémie, polycytémia; leukocyt - fyziológia a patológia, význam pri nešpecifickej a špecifickej imunite, celulárne, intercelulárne a adhezívne funkcie s endotelom, nádorové procesy; trombocyt - jeho štruktúra, funkcie fyziologické, patologické pri vrodených a získaných poruchách hemostázy; krvná plazma, proteíny - fyziologické zloženie, zmeny pri krvných chorobách, sekundárne zmeny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia postupov spracovania štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v onkohematológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: cytochemické a imunochemické vyšetrenia krvi a iných telových tekutín, genetické vyšetrenia, spracovanie a kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie punkcií kostnej drene napr. diferencovanie a vyhodnotenie náterov kostnej drene, prietoková cytometria, ELISA metódy, blotové techniky, FISH, PCR, využitie tkanivových kultúr a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v špeciálnej hematológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórna diagnostika porúch fibrinolytického systému, komplexná hemostazeologická diagnostika napr. metódy vyšetrení koagulačných faktorov, funkcií trombocytov, stanovenie inhibítorov, vyšetrenie antifosfolipidových protilátok metódami turbidimetrie, nefelometrie, ELISA, PCR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postup a metódy predtransfúznych a imunohematologických vyšetrení, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola kvality transfúznych prípravkov napr. diagnostika krvnej príslušnosti, diagnostika nepravidelných, prirodzených a imúnnych protilátok, dôkaz leukocytových, trombocytových antigénov a protilátok, technika frakcionácie a výroby diagnostických sér a špeciálnych prípravkov krvnej plazmy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v základnej hematológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: laboratórna diagnostika hodnôt krvných elementov, stanovenie základných koagulačných parametrov napr. strojové stanovenie počtu krviniek, mikroskopické vyšetrenie krvných náterov, diferenciálna diagnostika patologických nálezov v krvnom obraze, vrátane zmien erytrocytov, Quickov test, APTT a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia predanalytických postupov v klinickej hematológii a transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie napr. centrifugácia, izolácia buniek, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej hematológii a transfúziológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia a možností monitorovania následnej terapie v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.